Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Existuje něco jako ‚moderní‘ didaktika?

České školství se potýká s kvalitativním hodnocením. Velmi často a opakovaně je v této souvislosti poukazováno na to, KDO má o kvalitě vzdělávání rozhodovat, potažmo kdo bude rozhodovat o kvalitě výuky, která by se pak měla „zhmotnit“ v odměnách jednotlivých učitelů. Otázka by měla možná být položena následovně: Bude se rozhodovat o kvalitě výuky učitele a/nebo o kvalitě kompetencí (znalostí, dovedností, hodnot, postojů, schopností), které získal žák od učitele?

Pro mne je zajímavé, že v posledních letech se tématu kvality vzdělávacích výsledků věnuje Česká školní inspekce, která výsledky publikuje ve svých souhrnných zprávách, např. Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáků 3. ročníku vybraných oborů středních odborných škol.  Závěrečná zpráva (2015),  Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. tříd ZŠ – závěrečná zpráva (2017),  Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí (2018). Zúčastnil jsem se také prezentace odborníků z ČŠI, kteří prezentovali výsledky svého zjišťování s výsledky reprezentativních mezinárodních šetření (PISA, TIMSS). Nebylo to radostné konstatování. Na druhou stranu jsem si říkal: konečně někdo s erudicí, kompetencí, a přehledně ukazuje, kam se bez podpory státu české školství řítí. Jako podporu neberu v úvahu z hlediska „path dependence“ (závislost na zvolené cestě, více např. Blažek & Uhlíř, 2002) nedávné „probuzení státu“ a snaha ministerstva zastavit pád. Bohužel jsem se však ze všech z těch výše uvedených podkladů nedozvěděl nic o tom, co s tím špatný stavem školství dál dělat.

Je potřeba udělat něco i v samotné ČŠI, pokud se týká hodnocení kvality vzdělávání. V článku Nad zprávou ČŠI k výsledkům žáků 5. a 9. tříd. (Zhodnocení některých úloh a jejich srovnání s testy PISA) (2018, dostupné ZDE) jsem publikoval analýzu testových otázek, která hodnotila zeměpisný obsah. Testové otázky ČŠI měly asi hodnotit geografické myšlení.

V roce 2015 se objevila kniha z Nakladatelství Grada od R. Čapka Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotících metod, ve které se autor snaží čtenáře přesvědčit, že něco jako moderní didaktika existuje.  Předtím jsem studoval obě vydání Obecné didaktiky od J. Skalkové , (1999; 2007), které mě nenadchly, protože například si autorka v obou vydáních nevěděla rady s vysvětlením a s používáním původní Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů (Bloom, 1956), tak i s novější revidovanou Bloomovu taxonomií (Anderson & Krathwohl, 2001). Do studia Moderní didaktiky jsem vstupoval s otázkou: V čem je ta Didaktika podle autora knihy moderní, jak má ve svém názvu. A co by měla být kvalita ve vzdělávání.

Recenze knihy Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotících metod

Obsah

 • O autorovi knihy
 • Zkušenosti autora knihy jako lektora  
 • Metody a formy  
 • Metoda a odborný obsah   
 • Vzdělávací obsah a Bloomova taxonomie   
 • Hodnocení 
 • Citace a práce se zdroji 
 • Názorová nekonzistence autora recenzované knihy  
 • Jak by měla vypadat ‚moderní didaktika‘?  
 • Shrnutí a závěr (pro knihu Moderní didaktika
 • Použitá literatura

O autorovi knihy

Několikrát a opakovaně jsem byl svým okolím upozorňovaný na autora uvedené knihy Moderní didaktika (dále budu uvádět tento zkrácený titul knihy). Autor se v uvedené knize charakterizuje jako odborník, který začal od píky: pomocný vychovatel a vychovatel, pomocný učitel ve zvláštní škole, dále uvádí, že učil na základních a středních školách tělesnou výchovu, zeměpis, rodinnou výchovu a další předměty. Jak vidno, pestrý pel-mel oborového zaměření učitele, chtělo by se říci typu „suplenta“, a nebo ‚potížisty‘, který dlouho nevydrží na jednom místě.  Kladu si otázku, co ten výběr vyučovaných předmětů má dokazovat. Že uvedené předměty, například zeměpis, může učit každý?

Autorův profesní životopis zdobí absolvování doktorských studií: pedagogika na PdF UP v Olomouci a pedagogická psychologie na PdF UK Praha, dále učitelství rodinné výchovy na PdF UHK nebo výchovné poradenství a školní management na Pdf UP v Olomouci. Osobní suverenitu autor dokumentuje obrázkem „stand-upu“ u „flip chartu“, nevím, před kým, před jakým posluchačstvem. To neviditelné publikum, ke kterému na obrázku mluví jako lektor, může také leccos naznačovat.  Jak se v knize uvádí (s. 15): „jako lektor působí v různých školících organizacích i přímo ve sborovnách s tématy, jako jsou suportivní a alternativní výukové metody, odměny a tresty ve školní praxi, hodnocení a sebehodnocení žáků, řízení třídní schůzky a rozhovor s rodiči a další.“ Pojďme se podívat na autorovo působení/lektorování „přímo ve sborovnách“, které v Moderní didaktice prezentuje.

Zkušenosti autora knihy jako lektora

Autor začíná v Moderní didaktice historkou/zkušeností ze své  praxe. Vedl dva ‚semináře‘  jako lektor v jedné budově (jaká náhoda, která se k ilustraci hodí, a jak symbolické, že?) – dole základní škola, o patro výš gymnázium (s. 18). A další tradiční pohled na práci a chuť se sebe-vzdělávat, který autor knihy předkládá, podle mne v podobě mýtu. Tvrdí, že učitelé základní školy baží po novinkách, jsou nadšení z nových metod a forem učení. Všichni chtějí být na autorově lektorském koncertu, pardon semináři, a  všichni se nadšeně vrhají do aktivit, kterými je lektor zahrnuje. Naproti autor staví učitele gymnázia, kteří nemají zájem o didaktiku. Z jedné zkušenosti autor dělá obecný stav věcí.

Součástí mýtu o rozdílu učitelů základní školy a učitelů gymnázia je pokračující autorův popis základní školy (dole) a gymnázia (nahoře) v jedné budově.  O tři dny později po semináři s učiteli základní školy dostává autor knihy jako lektor ledovou sprchu od učitelů gymnázia, a to ve stejné budově, o patro výš.  Učitelé mu na jeho didaktickou hru nepřistupují. Podle autorovy interpretace byl seminář pro učitele gymnázia povinný a přítomní učitelé si plnili povinnosti, které považovali za důležitější (opravování písemek, vyplňování výkazů, práce na notebooku). Autor knihy přímo neříká, že mu to jako lektorovi vadilo, ale dokresluje to jako ignoranci až aroganci učitelů.  Dokresluje to popisem – učitelé nereagovali na jeho otázky, jeden z nich seděl s nohou na druhé židli, učitelky se v průběhu semináře zvedly a prchaly zabezpečit rodinu. U těch učitelek jde o velmi „moderní“ machistický pohled.

Autor knihy si asi představuje, že podobně jako před rokem 1989 musejí učitelé i nyní uctivě a bezvýhradně poslouchat přednášejícího. Naznačuje to v „obrazu“, že asi měl přítomné učitele přivázat k židlím nebo mluvit o něčem jiném, než o didaktice (s. 19), aby mu věnovali náležitou pozornost. Navrhuji ještě další řešení: není nutné se do ‚semináře‘ nutit a nemusí si hrát na plniče výkazu práce a nemusí trhat normy odučených seminářů. Stačí ‚seminář‘ ukončit a bez honoráře odejít/odjet.

Z mojí zkušenosti také vyplývá, že výuka zvláště ve vyšších ročnících gymnázia není o didaktických hrách (hlavně aktivizovat žáky), ale více o odbornosti (modely, principy, oborové myšlení, samostatná práce na projektech a další). To je příklad z mezinárodních geografických olympiád, které se konají každoročně. Česko se také již více než 13 let zúčastňuje uvedených olympiád, ale výsledky jsou zatím dost hubené.

Jak předejít takovým situacím v seminářích, kdy je otrávený lektor i ‚školení‘ učitelé? Není to podle mého názoru a zkušenosti tak těžké – dopředu se dotčených učitelů zeptat či ještě lépe dát jim na výběr, co na semináři chtějí dělat – a opravdu by to nemusela být zrovna didaktika, ani ta moderní. Výše pak stojí koncepčně uspořádané, dlouhodobé další (celoživotní a smysluplné) vzdělávání učitelů. V Česku se však s touto institucionální podporou učitelů vůbec nezačalo, zatím se diskutuje o kurikulu.

Tady se otevírá také otázka, zda upřednostňovat to JAK vzdělávat nebo CO, tedy vzdělávací obsah, či jak obě „složky“ poskládat do vyvážené rovnováhy. Autor knihy zřejmě dává přednost tomu JAK, právě v podobě metod a forem (rozuměj, s vyprázdněným obsahem, jakési „pedagogické divadlo“ nebo z dlouhodobějšího hlediska „festival“). Takové upřednostňování má však svá úskalí, jak ukážu dále.

Metody a formy

Jak slyším či vidím metody a formy výuky, tak se mně jako absolventovi učitelského studia tmí před očima. V 70. letech, kdy jsem se připravoval na profesi učitele, to byl povinný telefonní seznam, který se budoucí učitel musel naučit, a jak zběžný pohled do Moderní didaktiky potvrzuje, autor se jej tradičně drží, a jak ukázal na ‚seminářích‘ výše, tak jej i vehementně uplatňuje a vyžaduje, viz pojem ‚dramatizace‘ (s. 18), kde autor velmi názorně prezentuje dogmatický přístup. Na stranách 34 až 494 Moderní didaktiky autor v podobě lexikonu prezentuje seznam metod.  Chybí to zásadní, jak vůbec metodu chápat. Autor nikde tento pojem necharakterizuje, jen vyjmenovává příklady metod, uspořádané v lexikonu. Opět viz příklad s dramatizací. Tady je možné poukázat na dramatizaci odborného textu ve scénkách Divadla Járy Cimrmana (např. rozdílná rychlost světla a zvuku, nebo v zeměpisné dramatizaci „teď jdu na sever, a teď jdu na jih“).  

Na metodách je postavena celá kniha Moderní didaktiky.  Na začátku je potřeba uvést, jak autor knihy chápe metodu, a nebudu přitom rozlišovat, zda výukovou a/nebo hodnotící.  Při srovnání, jak chápat a co je to metoda výuky, vyjdu z Obecné didaktiky od Skalkové (1999; 2007). Autor Moderní didaktiky se vehementně pustil do tepání autorky Obecné didaktiky způsobem, nad kterým pozvedám obočí. Na s. 589 píše o pojmu „školní přednáška“:  „Kdybych nevěděl, že autorkou je tehdy 85 letá profesorka pedagogiky, myslel bych si, že si ze mě recesisticky student dělá v seminárce legraci.“ (moje zvýraznění). Tady se mně zdá, že se autor již dostává do „didaktickém transu“. Není první, kdo se do tohoto pedagogického stavu dostává, viz o Transdidaktice ZDE. Autor knihy cituje až výsměšně Skalkovou na s. 588: „Nejnáročnějši formou slovních metod (rozuměj školní přednáška, JV), a to jak pro učitele, tak zejména pro žáky.“ Nějak zapomněl, že cituje z vydání z roku 1999 (s. 173). Pokud se pozorný čtenář podívá do vydání z roku 2007, tak přednášku u Skalkové nenajde. Ale to autorovi nevadí ve svatém rozhořčení nad prací profesorky pedagogiky. Tady už jde ze strany autora knihy o manipulaci a o odbornou nekorektnost .

Jak vidno, autor kolem sebe mlátí hlava-nehlava a já marně čekám na vysvětlení, co to ta metoda je. Určitě je potřeba metodu definovat, protože učitelé na jeho seminářích, jak sám uvádí výše, evidentně tápou a on je pak příkladně, jak uvádí v Moderní didaktice, tepe. Přitom ti učitelé po jeho arbitrážním/demagogickém rozhodovaní nevědí, proč a podle čeho je JEHO klasifikace založená. Ten, KDO rozhoduje, je samotný lektor – autor knihy, ten má vždycky pravdu (je to demagog), tak proč něco říkat, že?

Autorovo arbitrážní vyváření kategorií je možné posoudit z vytvořených kategorií  metod, jak je autor uvádí na s. 31:

 • metody, které učitel ovládá a používá;
 • metody, které učitel nezná, nebo zná a nepoužívá

Takové vymezení metod postrádá jakýkoli smysl – je to hra se slovíčky a dokresluje to, jak autor pracuje s kategoriemi, kterých je kniha plná – velmi subjektivně, demagogicky, selektivně a nahodile. Proč například neuvažuje o kategorii – metody, které učitel zná (byly mu vnuceny) a které používá a neovládá? Kdo rozumí uvedeným kategoriím, je jen on sám.

Skalková (1999, s. 166) v Obecné didaktice definuje metodu tradičně jako cestu, postup, jako cestu k cíli. V didaktice pak jako způsob záměrného uspořádání činností učitele i žáků, které směřují k stanoveným cílům. V novějším vydání Obecné didaktiky (2007, s. 182) Skalková ustupuje od jednoznačné definice a metody charakterizuje jako „součást celistvého pojetí vyučovacího procesu“. Je evidentní, že v pojetí Skalkové, i když si neodpustí telefonní seznam metod, metody ustupují do pozadí a do popředí se dostává celistvost vyučovacího procesu. A tady lze asi pochopit u autora knihy motivaci ve vystoupení proti profesorce pedagogiky – jeho kniha je postavená na telefonním seznamu metod (pardon, lexikonu metod), kterého (telefonního seznamu) se asi nehodlá jen tak vzdát, takže kdo brzdí pohyb vpřed, je právě autor Moderní didaktiky – hroutí se mu jeho stavba z písku. V současné době se ve vzdělávání podporuje spíše přístup „strategie aktivního učení v dosahování vzdělávacích cílů“ (viz Slavin, 2012; Janík, a další, 2013), který umožňuje celistvější přístup postavený na odborném/oborovém obsahu.

Metoda a odborný obsah

Autor Moderní didaktiky ilustruje výukové a hodnotící metody kromě jiných i na odborném zeměpisném obsahu. Na s. 27 charakterizuje tradiční a typickou strukturu hodin zeměpisného tématu Jižní Amerika z pohledu začínajícího učitele, a potěšitelné je, že využívá své zkušenosti z výuky. V souladu s obecně přijatou praxí uvádí toto téma pro 7. ročník.  Začíná Jižní Amerikou jako celkem a pak přechází k regionální geografii (jednotlivé skupiny států)  v rámci tohoto kontinentu. Zdůrazňuje, a zároveň odmítá,  tradiční výuku transmisivním způsobem, jeho slovy: „Předáváni „vědomostí“ je vlastně diktát učitele, který žáci bezmyšlenkovitě přebírají. Jedničku získá ten, kdo se vše naučí zpaměti. Já používám přirovnání, co má učitel v hlavě. to přelije/nalije do hlav žáků. Jinými slovy, (faktografické) znalosti učitele se otisknou/zkopírují do hlav žáků. Je jedno, jakou mají žáci osobní zkušenost či rodinné ‚zázemí‘, známkování určuje učitel. Je asi všeobecně známý bonmot, že za jedna umí je pánbůh.

V následující pasáži se autor Moderní didaktiky pouští do nového uspořádání tematického celku Jižní Amerika. Pro čtenáře přitom není jasné, zda je to jen autorova představa nebo vyzkoušená a realizovaná výuka s následnou reflexí (o tomto postupu, viz Kolbův cyklus, 1984, ZDE).  První, co mě zaráží, že autor záměru ten nájezd do tématu vůbec neopírá o očekávané výstupy z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV). V době vydání knihy to byl text VÚP z roku 2007. Ani se nezajímá o to, co se podle RVP žáci měli naučit v předešlých ročnících, i na 1. stupni ZŠ. A už vůbec se nezajímá o to, kam výuka má směřovat, aby na znalosti a dovednosti mohli žáci navázat, např. ve vyšších ročnících gymnázia (základ spirálového uspořádání očekávaných výsledků, OV). Dále autor ani neuvažuje o učebnici, která je důležitá pro učitele v okamžiku, kdy žák dlouhodobě chybí nebo je potřeba, aby žák držel krok s ostatními žáky ve třídě  a je potřeba jeho doučování (viz například formativní hodnocení u Vygotského, 1978). Samozřejmě nejde o „doslovné“ přebírání znalostí a dovedností, co je v učebnici, ale spíše o oporu. Autor Moderní didaktiky jen zeměpisné učebnice „znectí“ v rešerších na s. 108.

Autor Moderní didaktiky se pustí do žáky vybraného biomu amazonského deštného lesa. Znovu připomínám, že není z textu jasné, zda vše má takto odučené, nebo je to jeho fantazírování. Domnívám se, že spíš to druhé. A přestože jde o zeměpisný obsah, tak autor  pomíjí v prvních třech hodinách tématu vysvětlení, kde je  umístění tohoto biomu na Zemi  a zdůvodnění, proč ten deštný les je právě na tom místě. Dovolím si tvrdit, že téma by mělo být postaveno na deterministickém přístupu ve fyzické geografii, který je jednoduchý a pro žáka 7. třídy uchopitelný, a pro učitele vhodný/efektivní (teachable). Tento přístup umožňuje učiteli vysvětlit například  vodnost řek, podobu lesa s několika rostlinnými patry, přizpůsobení živočichů k tomuto rostlinnému uspořádání, druhovou pestrost, a další. Autorův přístup spíš připomíná učení zeměpisu ve stylu „něco zajímavého nakonec“, když uvádí domácí mazlíčky, některé rostliny jako léky apod. Návrh autora Moderní didaktiky je neuspořádaný a pro žáky snad čitelný jen jako zapamatování si zajímavostí, bez prostorově vztahové kvality mezi jevy. Nestačí nové poznatky vyvolávat v asociacích, ale následně upevňovat ve významových vzorcích, které jsou ukotvené v osobních zkušenostech žáků.

Obecně řečeno (a v knize o tom není ani zmínka), pro učitele je ve výuce zvoleného tématu užitečná SOLO taxonomie, která pracuje s částmi a celkem (Biggs & Tang, 2011, více ZDE), která vede žáka od jednoduchých vztahů, např. poloha – klima (srážky a teplota a jejich roční chod), vhodné pro nižší ročníky,  až k širšímu vztahu poloha – klima – biom – zemědělství/těžba dřeva – ochrana (životního) prostředí pro vyšší ročníky. Tento způsob lze aplikovat (použít) analogicky v dalších částech světa.

Zarážející je, že ač autor pracuje, nebo si představuje, že pracuje s žáky 7. třídy  od první hodiny s myšlenkovou mapou (z popisu jde o deštný les, ale chybí vztahy mezi složkami/jevy), tak k práci s mapou se dostává ve svém fantazírování až ve 4. hodině tématického celku, a to výkřikem (s. 28): Chtělo by to zapojit i mapu! Jsme přece v hodině zeměpisu!  Pokud používá myšlenkovou mapu, tak může používat i mentální mapu (myšlenková mapa prostoru), kterou si žáci sami vytvářejí nebo ti méně zaujatí zeměpisem mohou použít obrysovou (asi známější jako slepou) mapu kontinentu s hlavními řekami, případně s velkými/významnými městy na těchto řekách. Lze doporučit francouzský přístup, který využívá tzv. croquis, mapových náčrtů (viz dále zkušenost české učitelky ve Francii Zuzany Loubet del Bayle).

Ale doporučuji používat nejen mentální mapu, ale také schémata, jak je možné vidět jedno z nich na Obrázku 1. Mám odzkoušeno z vlastní praxe

Obrázek 1 Výškové stupně v Andách (západní strana), srovnání s výškovými stupni v Alpách

Zdroj: Michael, 2010, Learning with maps, Diercke International Atlas, Westermann (dostupné ZDE, upraveno)

Jak může učitel nadělat zmatek ve znalostech žáků, předvádí autor Moderní didaktiky na příkladu 5. hodiny v tematickém celku Jižní Amerika. Zvláště když začne: „Vyberu si nějaké hezké téma, třeba mayskou kulturu“. Jen pro pořádek zdůrazňuji, že mayská kultura není v Jižní Americe, ale ve Střední, na poloostrově Yucatán. Autor motá Jižní Ameriku s Latinskou Amerikou. Začíná mně to fantazírování autora jak učit Jižní Ameriku připomínat Rádio Jerevan. Právě u amerických kultur (zvláště jihoamerických), je nutné žáky seznámit s výškovými stupni, viz Obrázek 1, které jsou pro rozmístění obyvatel determinující. Žák po studiu tohoto tématu rozumí a chápe, v jaké nadmořské výšce v tropickém podnebném pásu (podle Köppenovy klasifikace podnebí)  a  ve kterém výškovém stupni roste kávovník, kde  kukuřice a že ve vyšší nadmořské výšce  roste pšenice a ještě výš nad pšenicí brambory. Z Obrázku 1  žák odvodí, že se plodiny také výškově překrývají. Z těchto znalostí pak dojde k poznání, jak tyto zdroje (omezené klimatem) měly vliv na dávné jihoamerické kultury. A poznání pěstování brambor například ovlivnilo některé oblasti v Evropě.  Jihoamerické (z pohledu evropského předkolumbovské) civilizace je možné porovnávat s velkými dávnými civilizacemi kolem velkých řek: Eufrat a Tigris, Nil, Indus, Jang-c‘-t‘iang.  

V navrhované 4. hodině tematického celku Jižní Amerika (s. 28) autor Moderní didaktiky přichází s nápadem: Každý žák dostane sérii úkolů, které by měl vyřešit s atlasem, například: Které státy Jižní Ameriky můžeme považovat za hustě osídlené? A hop, už je zase někde jinde. To není tak jednoduché, jak si autor přestavuje: jaká série úkolů, jak budou úkoly seřazeny a uspořádány, kolik jich bude, aby to žáci stihli v časovém vymezení, jak rozlišit úkoly pro bystré a zaujaté a pomalé a nezaujaté žáky… mohl bych pokračovat dále. To úkolování je asi pod rozlišovací schopnost autora. Asi to odbude, ať si to udělá každý učitel podle sebe. Takto je bohužel velmi často chápaná odpovědnost těch, kdo radí učitelům, případně je učí učit.

Marně u tohoto autorem zvoleného tématu pátrám po jeho představě, jak připravit žáky, s jejich znalostmi a dovednostmi, na vyšší ročníky, včetně těch středoškolských (spirálové očekávané výstupy). Sleduji v knize jen autorovu zahleděnost a zaměřenost jeho výuky na vlastní TADY a TEĎ, což považuji za velmi úzké vidění.

Vzdělávací obsah a Bloomova taxonomie

Autor knihy Moderní didaktika  se velmi zostra pustil do autorů zeměpisných učebnic. Co pak o to, obecně řečeno v případě zeměpisných učebnic je kvalita velmi rozkolísaná, ale sám autor má ‚máslo na hlavě‘. Na s. 109 poznamenává k zeměpisným učebnicím:

<Bohužel, jako šafránu (a v některých učebnicích úplně chybí) je úkolů typu: „Analyzujte přírodní podmínky Argentiny, Chile a Kolumbie a na základě této analýzy určete, pro jaké zemědělské rostliny a chovné zvířectvo by se hodily jednotlivé oblasti těchto států.“> (zvýraznění JV). Přitom pominu podivný termín „chovné zvířectvo“, které se spíš hodí do slovníku českého drobného chovatele.

Zdůrazňuji, že mluvíme o žácích 7. ročníku. Byl jsem na hospitaci ve výuce 7. třídy jedné liberecké školy. Žáci pracovali v počítačovém programu (zaměřeno na digitální gramotnost, používání digitální mapy) s litosférickými deskami a měli si sami zjistit a zdůvodnit polohu některých přírodních jevů jako jsou sopky, zemětřesení, případně vyzdvihování horstev (horotvorná činnost). Úkoly byly uvedeny činným slovesem „analyzuj“.  Krátce na to jeden z žáků se velmi vehementně přihlásil a ptal se učitele, co je to slovo ‚analyzuj‘. Nerozuměl mu. Učitel, který ten úkol nepřipravoval, zachraňoval situaci tím, že zdůraznil, že je to jen nadpis pro skupinu úkolů a ať se žáci soustředí na vlastní úkoly. Tam se tento odborný termín z Bloomovy taxonomie neobjevoval.

V tomto ohledu, na tomto příkladu, se mně potvrzuje pedagogické fantazírování autora knihy, které jej usvědčuje z „hraběcích rad“ – kritizuje, ale sám dělá chyby, které si snad ani neuvědomuje. V tomto případě se jedná o soulad psychického vývoje jedince a spirálního vývoje vzdělávacího obsahu (více ZDE)

V tématu Jižní Ameriky jsou žáci 7. třídy podle mých zkušeností schopni pracovat s mapou Jižní Ameriky, na které jsou zakresleny zeměpisné souřadnice (rovník a obratník) a řeky  (Amazonka, Orinoko, La Plata). Žáci do mapy zakreslí/vymezí region/oblast rovníkového deštného lesa, případně savany (llano) či pampy.  Následně do vymezeného regionu nakreslí typickou hospodářskou plodinu, či hospodářské zvíře. A tady je pak kouzlo zeměpisného učení, že analyzují polohu, klima a hospodářské využití zvoleného území/oblasti, aniž by si explicitně uvědomovali, že analyzují (jejich slovy oni rozeznávají, rozlišují, vybírají), více viz ZDE (uvedený text o Bloomově taxonomii je z roku 2011, takže by jej autor knihy mohl znát).

Hodnocení

Za velmi zvláštní považuji v Moderní didaktice autorovo rozdávání jedniček ve stylu „hlavně něco řekni, a máš za jedna“. Nebo jak autor uvádí, a to je od něj lepší příklad, na s. 28: „Ve druhé části hodiny utvoříme ze židliček komunikační kruh, kdy úspěšní řešitelé vysvětlí těm méně úspěšným svůj postup. Každý, kdo vysvětlí, jak dojit k nějakému řešeni, si vyslouží jedničku.“ Kromě toho hodnocení je i podle mého názoru nepatřičná forma hodnocení „vysloužit si jedničku“ a dojít k nějakému řešení. Žáky to nejspíš bude vést k popěvku: „Když jsem já sloužil to x-té léto, vysloužil jsem si telátko za to.“ A k tomu hned další část z této písničky: „a to tele hubou mele“, a dodávám ve stylu reklamy ‚A mám to zadarmo‘ – tedy, mám za jedna, když něco řeknu. Vzdělávání by mělo být především o odborné/oborové kvalitě, a nikoli o pedagogickém fantazírování, jak předvádí autor Moderní didaktiky. Chápu, že autor se bude zaštiťovat metodou brainstormingu, která je na principu asociací založena, ale uvedený příklad není brainstorming, ale vyvozování postupu, a ten vyúsťuje v konkrétní  relevantní řešení, a ne k „nějakému“ řešení, jak uvádí autor knihy.  Například konkrétním řešením (ne ‘nějaké’ řešení)  problému amazonského lesa  je omezování těžby dřeva. To  snižuje odlesňování, které je spojeno s ničením (erozí)  půdy.

Ze zkušenosti ze zahraničí, konkrétně z Nového Zélandu, může být hodnocení více konkrétní. Ve výuce se uplatňuje následující přístup (Tasker 2000): proces učení je zaměřený na kompetence jednat/konat. Proces zahrnuje kritické myšlení a kritické jednání. Proces začíná určením sporného bodu (s nejednoznačným náhledem, který vyvolává diskusi), následuje získávání znalostí a vhled do problematiky, pokračuje vytvořením představy o zvoleném tématu, dále pochopení učiva, které se váže k tématu, a následuje plánování činnosti. Pokračuje konání/jednání/činnost, která se následně reflektuje a hodnotí. Pro Novozélanďany není důležitá JEN znalost a duševní aktivita ale s tím související fyzická aktivita, například činnosti, které rozvíjejí dovednosti v konání. Velmi důležité je vytváření sebehodnocení žáka, ovšem ne neustálým a nekritickým (podle autora knihy ‚suportivním‘) chválením. Místo suportivního chválení je pro žáka důležité hodnocení, které považuje za spravedlivé a s kterým se ztotožňuje/identifikuje, a které je formativní. O tom není v uvedeném tématu ani slovo, ač o této hodnotící kategorii (spravedlivém hodnocení) autor v knize na jiném místě pojednává.

Citace a práce se zdroji

Velmi „inovativně“ autor Moderní didaktiky pracuje se zdroji. Jen poznamenávám, že autor se na s. 22 odvolává na normy oborné vědecké práce:

„Čtyři sta stran publikace pro českého učitele, který který (sic!) je o metodách moderní výuky, vyjde v nákladu několika tisíc kusů u renomovaného komerčního nakladatelství a je za několik měsíců rozebrán, dá autorovi nula bodů! Zvlášť, pokud jsou tam nějaké praktické příklady, je kniha rychle diskvalifikována z vědeckých databází, protože podle praxe českých hodnotitelů taková monografie není dostatečně odborná!“. Citováno i s gramatickými chybami – opakování stejného slova „které“ ještě umocňuje vyšinutí z větné vazby (anakolut). A to vyšinutí tady uvádím velmi shovívavě. Uvedený příklad ukazuje jak na kvalitu práce autora knihy, tak i na kvalitu práce samotného komerčního nakladatelství. Obecně však s autorem mohu souhlasit, pokud jde o posuzování a o kvalitu práce posuzovatelských (hodnotících) komisí. V případě této knihy však musím konstatovat, že Moderní didaktika svou kvalitou opravdu nesplňuje kritéria vědecké práce, už třeba citacemi na hranici plagiátorství, nebo jak se v práci používají kategorie.

Na s. 574 se čtenář Moderní pedagogiky může dočíst:

„Vnímavý čtenář jistě pochopil, že tato didaktika je tak trochu dlouhým nosem a vyplazeným jazykem do tváří školometů a univerzitních odborníků“. Domnívám se, že chybějící odkazy na díla všech možných pedagogických autorů od doby Jana Amose, nesmyslně typologizování a přemoudřelé definice tu nikomu nechybí. O to víc prostoru dostaly nápady talentovaných pedagogů a zkušených kantorů.“ A dodávám, že tyto nápady autor ‚znárodňuje‘ velmi intenzivně. Zdá se mně, že autor knihy nejen dělá dlouhý nos a vyplazuje jazyk (na svůj obraz v zrcadle), ale také plive proti větru.

Jak autor Moderní didaktiky pracuje s odbornými pojmy, ukazuje příklad pojmu „advance organiser“ (s. 354), aniž by uvedl autora, amerického psychologa a odborníka na učení Davida Ausubela. Ten uvedený pojem poprvé použil koncem 50. let. Avšak autor knihy uvádí Ausubela na s. 447 v souvislosti se smysluplným učením. Právě u pojmu advance organiser autor exhibuje jako objevitel této metody. Pomíjí například negativní stránku tohoto postupu, a tou je „předžvýkání“ struktury, pojmů, jejich uspořádání. Žák má usnadněný vstup do problematiky, má vyšlapanou cestu, ale na druhou stranu jej takto prezentované učivo svazuje/omezuje v poznávání, ve zvídavosti. Ta cesta je dopředu daná, vyšlapaná/vydlážděná. Metoda je vhodná pro slabší žáky, avšak sráží zvídavost a chuť objevovat u těch aktivnějších žáků. Toto negativum autor Moderní didaktiky před čtenářem ukrývá či nevyjevuje.

Ilustrativním příkladem, jak autor knihy Moderní didaktika nakládá se zdroji, je využívání textů, možná přesněji řečeno postřehů, od české učitelky Zuzany Loubet del Bayle, která učí ve Francii. Její blog na tomto portálu RVP.cz se jmenuje Jak zlepšit školní dějepis a zeměpis (ZDE) a autorka blogu jej založila v roce 2010!

Ale vraťme se k Moderní didaktice. Na stranách 454 až 463 autor doslova reprodukuje text i obrázky zmíněné učitelky. Na konci je cudně do závorky uvedeno číslo odkazu. Odkaz  je na RVP.cz jen těžko dohledatelný. Sám jsem našel text, obrázek a mapu v článku Výuka dějepisu ve Francii od výše zmiňované české učitelky ZDE a ZDE.  Jen dodávám, že autorka u obrázků zdroje uvádí, autor knihy  nechává obrázky bez uvedení zdroje. Jak by se s tímto volným nakládáním se zdrojem vyrovnal autor Moderní didaktiky, kdyby mu takovou „seminárku“ předložil student, jak o tom píše na s. 589 v souvislosti s autorkou Obecné didaktiky Jarmilou Skalkovou? Tady narážím u autora na jeho nekonzistentnost a nevyrovnanost v argumentování a se svérázným a účelovým zacházením s argumenty.

Podivné je, a úroveň knihy Moderní didaktika  to také snižuje, sporadické uvádění zahraničních zdrojů, hodně z nich je přitom v českém překladu. Bohužel citováním-necitováním zahraničních zdrojů z českých překladů se autor zařazuje do velkého houfu českých pedagogů, kteří se citují navzájem. Čeká se jen, kdo první s překladem přijde a pak se ostatní přiživují (s přiznáním či nepřiznáním zdroje). Příkladem může být právě revidovaná Bloomova taxonomie, která nebyla kompletně přeložená do českého jazyka.

Názorová nekonzistence autora recenzované knihy

Tím se dostavám k úpěnlivému volání autora Moderní didaktiky po kvalitě a po moderních metodách v didaktice, k moderním metodách hodnocení. Již jsem výše narážel na autorův styl rozdávat žákům jedničky či ve stylu ‚jedničkou nezarmoutíš‘. Ale jak je to s kvalitou učitelů, kteří realizují odborný a oborově vzdělávací obsah a musejí k žákům přistupovat i díky inkluzi velmi výběrově a individuálně? V zahraniční literatuře se mluví o tailoring approach, ušít učení žákovi na míru (např. Gersmehl, 2005, s. 158).

Autor knihy Moderní didaktika se s tímto problémem vyrovnává razantně a prostě (s. 18): „Odpovědnost za nedostatky ve vzdělávání sboroven nese jednoznačně vedení školy.“ A jaké následně vidí řešení?  Přichází s ním na konci knihy (s. 596). Na otázku učitelů:: „Existuje nějaká kniha, kde by byly popsány metody, které bychom mohli ve třídách použít?“ Jako učitel bych se takto a zvláště toho, kdo podobnou knihu prosazuje na trh a přede mnou prezentuje, nikdy nezeptal (a myslím si, že ani učitelé se takto neptali). V tom mě utvrzuje i odpověď autora Moderní didaktiky. Odpověď (s. 596) je jako vystřižená z příručky na ‚selfpromo‘, kterou bych spíš čekal u zpěváka pop-music x-té kategorie: „…ano, existuje. Držíte ji v ruce. A to pro mne osobně (rozuměj pro samotného autora knihy) znamená, že už není jiné cesty, než v ní obsažené metody využít v každodenní učitelské činnosti.“ No, je jiné cesty – držet si tu knihu co nejdál od těla a ještě za zády. Pro mne je takovým měřítkem kvality knihy, jak se začne kniha postupně vyřazovat z institucionálních knihoven, jak moc se začne objevovat na poličkách antikvariátů, a za jakou cenu vůči původní ceně, a zda si ji čtenáři v antikvariátu budou chtít koupit.

Ještě jednou připomínám slova autora knihy Moderní didaktika: „Odpovědnost za nedostatky ve vzdělávání sboroven nese jednoznačně vedení školy.“ To mohu ze své praxe potvrdit, avšak není to celá pravda. Celý školský systém nemá nastavenou kvalitu. Kvalita výuky se posuzuje spíše arbitrárně – kdo má silnější pozici, ten rozhoduje. Asi hodně učitelů potvrdí, že odměňování (nad rámec tarifů) určuje ředitel, a to bez stanovených pravidel (čest výjimkám). Mám zkušenost z různých škol, kde jsem učil, kde se objevila  snaha o nastavení pravidel pro odměňování. Tu zkušenost mám jak z období  před rokem 1990 tak i po něm. Pravidla se ve všech případech rozpadla při prvním naplňování/realizování. Osobní zájmy byly silnější a přebily principiálnost.

A teď, autor knihy Moderní didaktika ve vystoupení na DVTV přichází s tvrzením typu „Veškerou moc do rukou ředitelů“, rozuměj posilování platové složky v odměnách, a to dokonce v obráceném poměru, než tomu je dosud. Dokonce na videu níže tvrdí, aby byl poměr 20 % do tarifů a 80 % do odměn (beru to jako provokativní názor v diskusi). Velmi ilustrativní je řečnění autora o odměnách, o vztahu starší a mladší učitel a další předsudky bez podložených argumentů, více video ZDE, od 4:10, ve kterém mu redaktorka byla velmi nerovným/nepřipraveným partnerem pro diskusi, nebo lépe na vedení interview, protože s neznalostí školské/vzdělávací problematiky.

Obrázek 2 Rozhovor R. Čapka pro DVTV z 4.12.2019 (ZDE; od 4:10) Zdroj: ZDE

Je nutné připomenout, že jistou  dobu se připravuje  v rámci EU hodnocení (digitálních) kompetencí učitele, kde jako předloha posloužily jazykové kompetence. Tento koncept je  určitě (nebo měl by být) objektivnější než hodnocení práce učitele ředitelem školy. V tomto modelu kariérního růstu učitele jsou zahrnuty kompetence.

V případě digitálních kompetencí nejde o kompetence pracovat s počítačem, ale jde o kompetence učitele v digitální době. Učitelé by měli být posuzování zhruba na základě tří úrovní: (A) začátečník s podporou, (B) samostatný zkušený praktik, (C) inovativní učitel, který soustavně hledá a ukazuje novou cestu. Tyto kompetence byly publikovány v HABu Evropské unie (Redecker, European Framework for the Digital Competence of Educators, DigCompEdu) v roce 2017 a rok na to byly publikovány v českém jazyce (Redecker, Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů, DigCompEdu, 2018). Překladatelům se bohužel nepodařilo zařadit jeden ze zásadních grafů (přehledu) do českého překladu. Model pracuje s odbornou a pedagogickou úrovní učitele a s podporou (digitálních) kompetencí žáka. Je nutné také poznamenat, že jde o návrh/záměr. Zavedení do praxe nebude otázka několika roků. Ale je to námět do diskuse.

Jak by měla vypadat ‚moderní didaktika‘?

Na prvním místě, a asi nepřekvapivě, zdůrazňuji, že upřednostňuji „vzdělávání“ před „didaktikou“. Moderní vzdělávání je širší pojem, který lépe funguje v případě „celistvého vzdělávacího procesu“, který je postavený na odborném vzdělávacím obsahu (CO, obsahově/oborově  vzdělávací cíle), až teprve pak na cestě (JAK těchto cílů dosahovat). V recenzované Moderní didaktice je tomu naopak.  Pro lepší porovnání „tradičního“ s „moderním“ vzděláváním uvádím tabulku níže (Tabulka 1)

Tabulka 1 Srovnání tradičního a moderního vzdělávání

Výhody Nevýhody

TRADIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Sledování a držení se předlohy (např. učebnice) Orientace na všechny žáky (často na průměr)
Sociální vazby (mezi žáky) Pasivita žáků
Mimoškolní aktivity (prostor pro talentované) Striktně vymezovaný čas na výuku
Přímý kontakt ve škole (žák – učitel) Nákladné, pokud přechází na individuální výuku
  Výuka orientovaná na učitele

MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Možnost studovat „on-line“ (mimo třídu/školu) Méně sociálních přímých kontaktů
Flexibilita Málo motivovaný žák se v systému ztrácí
Výuka orientovaná na jednoho žáka (na jeho aktivitu) Žák se snadněji dostává do osamění/izolace
Méně nákladné než tradiční výuka  

Zdroj: Mobile App Development, Indie, ZDE (dostupné 20.12.2019, upraveno)

Z výše uvedené tabulky je patrná nejednoznačnost výhod uvedených obou kategorií. Srovnání podporuje přístup, který kombinuje obojí, a tedy i výuku orientovanou na učitele a výuku orientovanou na žáka. Z mé dlouhodobé zkušenosti je právě výuka orientovaná na učitele podstatná v počáteční kariérní dráze učitele (více ZDE; Obrázek 2). Na druhou stranu je jistě užitečné a pro zájemce informativní a lexikologicky přehledné, inspirovat se nějakou metodou, která je v knize prezentovaná, ovšem ne nutně ‚moderní‘.

Shrnutí a závěr (pro knihu Moderní didaktika)

 • V knize je příliš velký seznam kategorií metod, a autor sám uvádí přes 100 metod a forem výuky podle abecedy. Chybí koncepční uspořádání. Svést/zdůvodnit toto uspořádání na formu lexikonu je slabým argumentem.
 • Dost povrchní používání Blooma (a to původního z 1956): Bude žák 7. třídy rozumět instrukci: analyzuj. Není v souladu psychický vývoj jedince a spirálově uspořádané učivo/vzdělávací cíle.
 • U vyučovacích metod nebere autor Moderní didaktiky ohled na principy a metody, který by měl učitel  vést  žáka k učení. Mluvím o strategii, která by měla být zčásti stanovena oborovým učivem a zčásti povahovými vlastnostmi (mentálním vývojem) žáka – mluvím také i o situaci v integraci žáků se specifickými potřebami. Tyto specifické vyučovací metody mají být jak přiměřené tak účinné. Musejí být jak ve vztahu k charakteristice žáka a tak k typu učení, ve kterém se výuka odehrává. Ale přiznávám, že tento požadavek se projevuje až v posledních pěti letech českého školství.
 • Svou jednotlivou osobní zkušenost autor Moderní didaktiky ‚povyšuje‘ na obecný jev, chybí například testování zjištěných dat nebo stejné, ale i opačné zkušenosti od dalších učitelů.
 • Velmi povrchní je v Moderní didaktice odborný/oborový zeměpisný obsah, spíš je kladený důraz na obecné metody a formy, chybí strategie v dosahování zeměpisných vzdělávacích cílů. Vlastní cíle nemají explicitně relevanci v OV v RVP (RVP ZV implementován od šk. roku 2007/08)
 • V odborně vzdělávacím zeměpisném obsahu chybí v Moderní didaktice konceptuální, procedurální a metakognitivní znalosti. Autor tuto část v knize má v případě zeměpisného učiva postavenou spíše na „zajímavostech“, které tvoří ne příliš konceptuální (spíš „potlučenou/vytlučenou“) mozaiku.
 • Neodpustitelné je špatné citování a práce se zdrojiModerní didaktice Například 10 stránek je opsaných od učitelky Zuzany Loubet del Bayle, která učí dějepis a zeměpis ve Francii. Autor ji sice v literatuře uvádí (ale nepřesně, neprůkazně), ale v textu dělá dojem, že její text je jeho textem. Odkaz na zdroj je cudně ukrytý v závorce. Takové „citování“ je jedním ze znaků plagiátorství. V originálu u citované a zmiňované učitelky však odkazy na zdroje jsou!
 • Používání minima původních zahraničních zdrojů, které snad ani autor Moderní didaktiky pořádně nezná. V některých kapitolách snad ani autor neví, že v jiné části o právě uváděné problematice psal (chybí odkaz mezi částmi knihy). To je příklad školního psychologa Ausubela. V používání původních zahraničních zdrojů by také autor Moderní didaktiky narazil na koncepční a pojmové rozdíly až neslučitelnost s českým prostředím (více viz Průcha & Mareš, 2003, Pedagogický slovník).
 • Autor je velmi sebestředný, sebe-prosazující a manipulativní, a zároveň v některých pasážích i čtivý (na úkor odbornosti).
 • U autora Moderní didaktiky se objevuje nekonzistentnost v názorech. Například v této publikaci dává za vinu vedení škol, že si nezvou kvalitní lektory (rozuměj jeho) a na druhou stranu před stávkou učitelů (6.11.2019) volá: Veškerou moc ředitelům škol – rozuměj v odměňování, v posuzování kvality práce učitelů, a ve zvaní lektora/autora knihy do sboroven.
 • Kniha Moderní didaktika posiluje v české pedagogice fenomén „král je nahý“. Zvláště pak v kontextu, jaké pedagogické obory autor knihy v Česku vystudoval. Recenzovaná kniha není v tomto ohledu první (další příklad je např. ZDE).

UPOZORNĚNÍ

V tomto textu jsem důsledně používal zdroje, které vyšly PŘED publikováním Moderní didaktiky (2015) s výjimkou srovnání tradičního a moderního vzdělávání, které však vychází z dlouhodobého vývoje ve vzdělávání. Autor knihy měl tak možnost (pokud by chtěl nebo byl schopen) se s nimi seznámit.

Použitá literatura

 1. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing (Abridged Edition ed.). New York: Addison Wesley Longman, Inc.
 2. Baird, J.-A., Caro, D., Elliott, V., & all. (2019). Examination Reform: Impact of Linear and Modular Examinations at GCSE. Summary Report. London: OUCEA. Retrieved December 23, 2019, from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/798047/Modular_Linear_GCSE_summary_final.pdf
 3. Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead: Open University Press.
 4. Blažek, J., & Uhlíř, D. (2002). Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, klasifikace. (P. Klener, Editor) Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum.
 5. Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives.The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain (Reprinted 1968 ed.). New York: David McKay Company, Inc.
 6. Čapek, R. (2015). Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotících metod. Praha: Grada Publishing, a.s.
 7. ČŠI. (září 2015). Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáků 3. ročníku vybraných oborů středních odborných škol. Závěrečná zpráva. Získáno 26. leden 2017, z Mezinárodní šetření: http://www.csicr.cz/getattachment/290a29d6-c538-432a-b95a-4bf59ddeffaa
 8. ČŠI. (29. listopad 2017). VÝBĚROVÉ ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 5. A 9. TŘÍD ZŠ – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Získáno 15. prosinec 2017, z ČŠI, Česká školní inspekce: http://www.csicr.cz/getattachment/17f8e265-b04f-4459-a106-3aecbf735ca0/Vyberove-zjistovani-vysledku-zaku-na-urovni-5-a-9-rocniku-ZS-zaverecna-zprava.pdf
 9. ČŠI. (únor 2018). Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a systémů hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV. Získáno 27. únor 2018, z Česká školní inspekce, Dokumenty: http://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty/Publikace/Analyza-zahranicnich-systemu-hodnoceni-klicovych-k/Analyza-klicovych-kompetenci.pdf
 10. Gersmehl, P. (2005). Teaching Geography (1th ed.). New York: The Guilford Press.
 11. Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., . . . Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání. Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masaryková univerezita. Získáno 10. leden 2018, z https://is.muni.cz/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/34884802/59922459/60007219/036_Janko_Kvalita_ve_vzdelavani.pdf
 12. Learning with maps. (n.d.). (Westermann) Retrieved December 15, 2019, from Diercke International Atlas: http://www.diercke.com/index.xtp
 13. Michael, T. (Ed.). (2010). Diercke International Atlas. Geography, History, Economics, Politics, Sciences. For use in bilingual classes and in English lessons. Brunswick: Westermann Schroedel Diesterweg Schöning Winklers GmbH.
 14. Průcha, J. W., & Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník (4. aktualizované. vyd.). Praha: Portál, s. r. o.
 15. Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators, DigCompEdu. (Y. Punie, Ed.) Luxembourg: European Union. doi:10.2760/159770
 16. Redecker, C. (2018). Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů, DigCompEdu. (Y. Punie, Editor, L. Crouchley, D. Růžičková, B. Brdička, & O. Neumajer, Překl.) Praha: NÚV. doi:10.2760/159770
 17. Skalková, J. (1999). Obecná didaktika. Praha: ISV nakladatelství.
 18. Skalková, j. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing, a.s.
 19. Slavin, R. E. (2012). Educational Psychology. Theory and Practice. Upper Saddle River: Pearson.
 20. Stroukal, D. (2019). Ekonomické bubliny. Kdo je nafukuje, proč praskají a jak v další krizi neztratit vše. (Š. Kratochvílová, Editor) Praha: Grada Publishing, a.s. Získáno 1. leden 2019
 21. Vávra, J. (6. březen 2018). Nad zprávou ČŠI k výsledkům žáků 5. a 9. tříd. (Zhodnocení některých úloh a jejich srovnání s testy PISA). (M. Komárek, Editor) Získáno 15. prosinec 2019, z Česká škola: http://www.ceskaskola.cz/2018/03/jaroslav-vavra-nad-zpravou-csi-k.html
 22. Vávra, J. (1. srpen 2018). Obecná didaktika, Trans-didaktika, nebo snad pedago-demago? Získáno 5. srpen 2018, z rvp.cz: http://educator.blogy.rvp.cz/2018/08/01/obecna-didaktika-transdidaktika-pedago-demago/
 23. VÚP. (2007). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.
 24. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. President and Fellows of Harvard College.

    nikdo zatím nehodnotil

36 komentáře k příspěvku

 1. avatar

  Nedokážu úplně zhodnotit kvalitu předložené knihy (jsem praktik, nikoliv didaktik), ale myslím si, že názory pana Čapka je dobré sledovat. Jsem přesvědčený, že patří k zajímavým osobnostem a inovátorům českého školství. Na druhou stranu je třeba brát jeho názory s rezervou, neboť je v nich extrémně radikální a plně souhlasím s panem Vávrou, že jeho přístup bude pravděpodobně velmi těžko přenositelný do praxe běžné školy. Spíše dojde k vyčlenění "následovníků", kteří vytvoří na základě těchto myšlenek další "alternativní" školy.
  Problém vidím v tom, že pan Čapek je skutečně výrazná osobnost a jeho metody, pokud je sám používá, mohou být přijímány pozitivně, ale otázkou je, jak budou vnímány, budou-li realizovány jiným (třeba i méně charismatickým) vzdělavatelem.
  Shrnuto - pana Čapka je dobré poslouchat a vnímat, zvát na školení, diskutovat s ním i polemizovat, ale jako autora shrnujících didaktických publikací brát spíše s rezervou a opatrností.

 2. avatar

  Pan Čapek je provokativní osobnost a vyvolává (často záměrně) negativní reakce. Znám jeho diskuzní příspěvky na České škole, kde leckdy vysloveně provokuje a uráží. Nevím, jak se chová na školeních - zda tam s ním lze rozumně diskutovat a polemizovat.
  Jeho vystupování může vést k předpojatosti a je proto skvělé, že výše uvedená recenze vznikla, je podrobná a věcně podložená.
  Celkově mám dojem, že se pan Čapek řadí do blízkosti  úspěšně podnikajících zázračných  léčitelů, kteří vše vědí nejlépe a s výsměchem odmítají  jakoukoliv kritiku.

 3. avatar

  Děkuji autorovi recenze za upozornění, že Robert Čapek hrubě porušil autorská práva k článkům z webu http://www.ctenarska-gramotnost.cz - budeme to řešit soudní cestou...

 4. avatar

  Byl jsem upozorněn na tento paskvil, který si hraje na odbornou recenzi. Autor recenze nechce pochopi jedno: je mi dokonale lhostejné, co si jakýkoliv akademik myslí o mé tvorbě. Ta kniha nemá ambice být "odborná" v tom českém, upoceném stylu, kterým vysokoškolští učitelé buzerují studenty.
  Autor svoji objektivitu odkryl hned v úvodu, kde píše "chtělo by se říci typu „suplenta“, a nebo ‚potížisty‘, který dlouho nevydrží na jednom místě" aniž by věděl, co bylo za mými změnami povolání. Aniž bych se pouštěl do nějakých obhajob, kterých nemám zapotřebí, beru tento psakvil jako druh pomsty té části akademického světa, kterým je proti srsti moje působení a také mé ktitické hodnocení jejich práce. Viz obhajoba Skalkové apod. Také načasování - kniha vyšla před lety, první vydání je dávno vyprodané, autor textu snad teprve nyní procitl z hybernace?  Argumenty typu "byl jsem v sedmé třídě a tam žák neví, co je analýza" jsou směšné. Víc si ty nesmysly nezasluhují.
  Mnoho učitelů považuje knihu za nejlepší insporaci ze všech knih, za pedagogickou bibli a to mí dodnes píší a říkají osobně. A tak to i bude přes chyby, které obsahuje každá kniha tohoto typu.
  K panu Sarkozimu: plané a hloupé výhružky. Navíc jsme zvědavý, jak nějaké citace proměníte v "hrubé porušení autorského práva", když zmíněný web jste pořídil za peníze evropského grantu... Ale je to hezká ukázka, jak si Falešná pedagogická komora představuje sdílení ve vzdělávání....

 5. avatar

  Čekal jsem, že autor Moderní didaktiky se bude hájit, že má písemný souhlas od paní Zuzany Loubet del Bayle na publikování (opsání) její práce. Pokud tento souhlas nemá, musím jej považovat za ZLODĚJE. Strašné spojení: pedagog - zloděj. Prosím o jeho vyjádření k tomuto problému a případně prosím i paní Zuzanu, zda by se k tomu vyjádřila. Děkuji.

 6. avatar

  Otázkou je, co učitel v praxi skutečně potřebuje. A co potřebuje student pedagogiky. Cílem studia (nebo čtení Moderní didaktiky) je získat inspiraci pro výuku, dozvědět se o jiných metodách než frontální výuka. To vše kniha splňuje. Pokud se na ni budeme dívat pohledem akademika, je kniha špatná.
  Problém vidím v tom, že autor recenze ke knize k ní přistupuje jako k vědecké práci. Ano, možná jako diplomka by u něj neobstála. Jenže právě tento přístup je největším problémem přípravy budoucích učitelů. Když se pak dostanou do praxe, ocení knihu, která možná nesplňuje všechna pravidla pro citace, ale je blíže realitě a čtivější, než sborníky vážených akademiků.

 7. avatar

  Autorská práva k textu paní Zuzany Loubet del Bayle má vydavatel odkazovaného webu. Robert Čapek mě v této záležitosti nikdy nekontaktoval. Svolení k publikování článku ve své knize tudíž nemůže mít! Obávám se, že to nebude jediné plagiátorství, kterého se dopustil... Knihu jsem nečetl, ale na Váš podnět zkontroluji, zda Robert Čapek nevykradl i další pasáže z webu www.ctenarska-gramotnost.cz. Rozhodně budu kontaktovat vydavatele jeho publikace a uvidím, jak se k tomu postaví...

 8. avatar

  Pane Vávro, jste buď slepý nebo úplný p*****c, že jasně viditelný index prohlašujete za skrytý a jasné uvedení autorky za plagiát. A budete se divit, s kolegyní Zuzanou jsem komunikoval, Moderní didaktiku jí představil a líbila se jí. A poté jsme i spolupracovali na dalším jejím textu, který jsem jako editor zařadil do sborníku. O naší komunikaci mám doklady, které zveřejním na mém blogu. Pokud okamžitě text neupravíte, musím vás považovat za úmyslného LHÁŘE a PODVODNÍKA. A k té vaší "odbornosti", jen hlupák napíše:  "pestrý pel-mel oborového zaměření učitele, chtělo by se říci typu „suplenta“, a nebo ‚potížisty‘, který dlouho nevydrží na jednom místě". Přitom jediný pohled do mého CV, který nijak netajím (je na mých stránkách i na Linkedin), ukáže, že jsem na ZŠ pracoval 9 let a pak na Univerzitě 17 let bez přerušení. Ale co na tom, hlavně když si plivnete, že? To ukazuje vaši "objektivitu" a "odbornost" se kterou na celou tu vaši věc pohlížet. Opravdu, napsat o někom, kdo má doktorát z pedagogiky z Olomoucké univerzity a doktorát z pedagogické psychologie z Karlovky, že je "suplent" - to je ubohost. Strašné spojení: pedagog - ubožák. Ale upřímně, kromě toho nesmyslu s plagiátorstvím je mi celá "recenze" lhostejná. Akademické žvásty. A zrovna vy mě kádrovat nebudete. Jen se divím, co dělají hanopisy na RVP.cz.

  P.S. Ještě k tomu nesmyslu se svolením. Citace svolení nepodléhají, to by měl každý vědět. A byl bych opravdu zvědavý, milý R.S., co vám v Gradě řeknou, kdyby mi to nebylo dokonale jedno.

 9. avatar

  Na ten výlev je jediná odpověď, kterou lze najít v bibli u Matouše (tam je trochu jinak, ale zlidovělo to takto): Kdo s čím zachází, tím také schází. Nebo 'geograficky': Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá.

 10. avatar

  Komentář k #6
  Naprosto souhlasím. K tomu dvě poznámky
  1) Autor Moderní didaktiky volá v úvodu té knihy po 40 bodech do svého portfolia vysokoškolského učitele. Takže ji považuje za odborně excelentní. Toto není odborná publikace
  2) Co to tedy je? "Kuchařka pro učitele", a to jen pro některé. Bohužel jsou tam vážné odborné chyby, na které poukazuji, a pokud to učitelé budou brát jako "bibli", napáchají škody v hlavách žáků. Ale s tím už se musí každý uživatel knihy (zvláště učitel)  popasovat sám.
  A učitel, který takové zdroje bere jako něco neomylného, by měl zpozornět. Autor Moderní didaktiky ji píše demagogicky a tady to názorně dokumentuje.

 11. avatar

  Tohle je přesně ukázka, jak Vávra pracuje. Nyní tvrdí, že "Autor Moderní didaktiky volá v úvodu té knihy po 40 bodech do svého portfolia vysokoškolského učitele. Takže ji považuje za odborně excelentní."

  Ale  daná pasáž zní takto:  Sedmdesát stran nesmyslného vědeckého pojednání, například o „prokompetenční angažovanosti a relativní trvalé soustavě komponent učitelova profesního prostoru, připisovaných pozitivních apetencí k prokompetenčně orientovanému vzdělávacímu obsahu“, který v nákladu sto kusů vydá sama univerzita (a celý náklad se roky válí autorce pod stolem), získá 40 bodů. Čtyři sta stran publikace pro českého učitele, který vyjde v nákladu několika tisíc kusů u renomovaného komerčního nakladatelství a je za několik měsíců rozebrán, dá autorovi - nula bodů! Zvlášť pokud jsou tam nějaké praktické příklady, je kniha rychle diskvalifikována z vědeckých databází, protože podle praxe českých hodnotitelů taková monografií není dostatečně odborná!

  Každému je jasné, že se napíše o Moderní didaktice (která nemá 400 stran), natož abych pro ni volal po 40 bodech. Všechno jsou to jen zlomyslné manipulace J. Vávry. Má cenu ještě na to špinění reagovat? Užije si svých 5 minut slávy a pak po té "recenzi" neštěkne pes a on bude zase tím, kým je. Bezvýznamným a žlučovitým autorem pamfletů. A ubohým lhářem.

 12. avatar

  Citace z komentáře #11:  "Užije si svých 5 minut slávy a pak po té "recenzi" neštěkne pes." A já se ptám: psal jsem tady někde o své slávě? Hmmm, podle sebe soudím tebe. Tohle už není normální reakce. Jak se autor Moderní didaktiky srovnává/vyrovnává se svým svědomím? Že by bylo teflonové? Velmi se těším, jak autor obhájí "své citace", na kterých staví svou slávu.

 13. avatar

  Opravdu jsou v knize Moderní didaktika (str. 454 až 463) doslovně převzaté 2 články z mého webu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování, aniž by Robert Čapek dostal k jejich publikování souhlas vydavatele...
   
  http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/vyuka-dejepisu-ve-francii-1
   
  http://www.ctenarska-gramotnost.cz/ctenarska-gramotnost/cg-zahranici/vyuka-dejepisu-ve-francii-2

 14. avatar

  Nic obhajovat nebudu, označit indexovaný odkaz s uvedením autorky jako plagiát chce notnou dávku hlouposti a bezostyšné manipulace. VY tady píšete něco o svědomí?  Směšné. Ale víte, co je zábavné? Že i obyčejní učitelé - ne akademici - mi píšou a také uvádějí v diskuzích, že je na první pohled vidět ta zaujatost a tendence špinit. Jestli se nyní na univerzitách píší takovéto recenze, tak to je ještě horší mizérie, než když jsem na nich působil já. Vaši kolegové jsou na vás jistě hrdí, tedy jestli se tím vaším blábolem vůbec dokázali prokousat.

 15. avatar

  Tak tahle argumentace od autora Moderní didaktiky je ve stylu (více E. Holubová v Českém rozhlasu ZDE, od 25:37): Dělnice z národního podniku Fruta říkají Reaganovu zbrojení kategorické NE. Myslím si, že si to tenkrát v Rudém právu vymysleli. Že by se historie opakovala? Ještě je možná dodat O, sancta simplicitas!. A nebyl to Komenský!

 16. avatar

  Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník
   
  § 270
  Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi
   
  (1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu, rozhlasovému nebo televiznímu vysílání nebo databázi, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci.
   
  (2) Odnětím svobody na šest měsíců až pět let, peněžitým trestem nebo propadnutím věci bude pachatel potrestán,
  a) vykazuje-li čin uvedený v odstavci 1 znaky obchodní činnosti nebo jiného podnikání,
  b) získá-li takovým činem pro sebe nebo pro jiného značný prospěch nebo způsobí-li tím jinému značnou škodu, nebo
  c) dopustí-li se takového činu ve značném rozsahu.
   
  (3) Odnětím svobody na tři léta až osm let bude pachatel potrestán,
  a) získá-li činem uvedeným v odstavci 1 pro sebe nebo pro jiného prospěch velkého rozsahu nebo způsobí-li tím jinému škodu velkého rozsahu, nebo
  b) dopustí-li se takového činu ve velkém rozsahu.
   
  https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-40

 17. avatar

  Demagogie v podobě autora Moderní didaktiky, viz ZDE na jeho osobní stránce. Chtěl jsem na jeho výlevy na jeho osobní stránce reagovat, ale blog je nepřístupný. Zajímavý přístup k diskusi. Klasické ovládání veřejného prostoru, mít vše pod kontrolou. Tady jsem mu prostor dal, on mně ne. Jak asymetrické, jak ubohé, jak zbabělé.

 18. avatar

  Obávám se, že stejným způsobem Robert Čapek "cituje" i další weby a publikace ve skvé knize...

 19. avatar

  Tady ale je potřeba vše autorovi Moderní didaktiky v přesné argumentaci ukázat/dokázat. O to jsem se v recenzi snažil - ne na autora lít špínu. Nestačí dojmy nebo obavy. Zvláště pokud jde o ukázky z hodin, z výuky apod., které učitelé zveřejňují na webech.  Avšak obávám se také toho, že i tyto práce nejsou zcela v souladu s citační normou či s publikační etikou, ale třeba se mýlím. Ale na příkladu Moderní didaktiky je dobře ukázáno, jak se v Česku pracuje s duševním vlastnictvím, jako s onucí.

 20. avatar

  Shrnu: Vávra učí na vysoké škole, možná i píše nebo čte odborné texty a závěrečné práce a "nepozná" způsob citace. kterému se říká  průběžné poznámky a je charakterizován takto: za citací nebo parafrází opět doplníte číslo v horním indexu nebo v závorkách, které se nyní vztahuje k číslu poznámky pod čarou (poznámky přitom mohou být umístěny na odpovídající stránce, na konci kapitoly nebo na konci celého textu). V "Moderní didaktice" to bylo přesně takto učiněno. Vávra to "nevidí", protože nechce, nehodí se mu to totiž do krámu. Takové „charaktery“ na vysokých školách také najdete. Všichni víme a vidíme i zde, že být učitelem na vysoké škole neznamená ani myšlenkový, ani odborný benefit. Radek Sárkozi tady spolu s Vávrou operuje s nějakým plagiátorstvím, které je vycucané z prstu a pro ty jeho paragrafy platí:  „Do práva autorského nezasahuje ten, kdo užije v odůvodněné míře výňatky ze zveřejněných děl jiných autorů ve svém díle.“ Case Closed.

 21. avatar

  No, já jen poznamenám, jak by se asi autor Moderní didaktiky cítit, kdyby jej někdo jiný vykrádal. Ale ono z té knihy, samozřejmě podle mého názoru, není co vykrádat. Protože, podle autora Moderní didaktiky, bylo již "odcitováno", tedy v průběžných poznámkách.

  Poznámka: vzhledem k tomu, že jsem nebyl vpuštěn do blogu autorových osobních stránek, nebudu již více schvalovat jeho další komentáře. Myslím si, že se tady dostatečně re-prezentoval. Howgh.

 22. avatar

  Robert Čapek si myslí, že "citaci" dvou článků lze odbýt jednou poznámkou a bez svolení zkopírovat 10 stran textu včetně obrázků formou CTRL+C a CTRL+V do své knihy, aniž by bylo zřejmé, kde tato "citace" v jeho knize začíná. Korektnější by bylo, kdyby kniha Moderní didaktika nesla podtitul "Sborník cizích textů zkopírovaných z různých internetových stránek a knih"...

 23. avatar

  Takže pro pány Čapka a Sárköziho uzavírám diskusi. Již se točíme v kruhu.

  Vyjádřím se ještě k duševnímu vlastnictví (intellectual property), na které jsem jen v náznaku upozornil výše. Zajímavá byla reakce autora Moderní didaktiky. On vše dělá, alespoň jak tvrdí, podle zákona.

  Dostal jsem se k nové informaci. Po analýze tohoto blogu ve veřejném prostoru jsem narazil na doslovné zkopírování této recenze na serveru pedagogicke.info (ZDE), kde na konci zkopírované recenze je dovětek "Převzato z RVP.cz pod licencí Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Nezpracovávejte 3.0 Česká republika (CC BY-NC-ND 3.0 CZ)." Nikdo mně na to převzetí, možná znárodnění, neupozornil, nikdo se mě nezeptal, ale podle práva na to provozovatel pedagogicke.info má asi právo. Ale slušné to není. Někdo mně ukradl můj veřejný prostor, který jsem si tady vytvořil, znárodnil můj výtvor.  Zvláště když se tam rozjela diskuse, kterou vyvolala tato recenze. Je to opět ovládnutí části veřejného prostoru pro sebe a využití prostřeného švédského stolu. Jen dovětek: Z té diskuse na pedagogicke.info jsem poznal, že tu ale neovládá autor Moderní didaktiky. A ještě k charakteristice commons, jak často dopadá: veškeré náklady komunitě, veškeré zisky jednotlivci (viz níže).
  Jak autor Moderní didaktiky tak provozovatel (nebo redaktor?) pedagogicke.info (v případě mé recenze) se pasují na obchodníky s deštěm, nabízejí něco, co není jejich, ale bohatě toho využívají (v angličtině se toto nazývá common property/economy, majetek všech. Nepřipomíná to něco?) a ohánějí se tím, že na to mají právo. Jsou obchodníky s deštěm, bez romantiky, kterou nabízí stejnojmenný americký film z roku 1956 (ZDE).

  Taková je realita: Janáček, Mendel, Tugendhat - nebudem si borci lhát (cituji Dona Pabla Blažka).

 24. avatar

  Zdravím všechny pány, kterých si velmi vážím a považuji je za hodné naslouchání. Je velká škoda, že se diskuse přelila do planých debat o autorství. Měli bychom se v první řadě více vzájemně poslouchat. Stojím si za tím, že pan Čapek je velmi zajímavá (i když poněkud excentrická) osobnost ve vzdělávání, pan Vávra vynikající didaktik a pan Sarkozi (ačkoliv se s ním velmi často názorově rozcházím) zase supluje práci naprosto ubohých školských odborů.
  Bylo by skvělé, kdybychom dokázali spíše hledat společnou cestu a oceňovat to kvalitní, co každý z nás do snahy o zlepšení stavu českého školství přináší.
  Pro pana Čapka: Myslím si, že reakce byla trochu přehnaná. Recenzi bych nebral jako útok. Didaktik - odborník bude vždy vidět práci praktika jako ne zcela dostatečnou a teoreticky nedokonalou. To je však třeba brát jako impuls a námět pro zamyšlení, jak svoji práci vylepšit. Vaše kniha byla nakonec i přes, jak vidno rozpačitou reakci teoretiků, úspěšná a učitelé ji často berou do ruky.
  Pro pana Sarkoziho: Vyhrožování žalobami je, myslím si, zbytečné. Jako učitelé musíme být přeci na sdílení (i když to někdy trošku zavání plagiátorstvím) své práce a to často i bez uvádění autorů zvyklí.

 25. avatar

  Děkuji za zklidnění rozbouřených vod. A tu bouřku ve vzdělávání (ne v didaktice), podobně jako autor komentáře výše, považuji za velmi žádoucí a očistnou.
   
  Z některých reakcí na recenzi, které se ke mně dostaly (bohužel mimo tohoto diskusního fóra), mám nepříjemný pocit, že se kolem Moderní didaktiky vytváří něco, co má až charakter sekty vedené krysařem, pardon, guru. To považuji ve vzdělávání za velmi nebezpečné - učitel má vždy pravdu, pokud ji nemá, platí pravidlo číslo 1. Pokud se mně v recenzi podařilo alespoň několik učitelů zviklat, aby začali přemýšlet nad těmi argumenty, které jsem v recenzi uvedl, a oni začali mezi sebou o tom diskutovat, a sami začnou analyzovat předložené argumenty, dosáhl jsem svého cíle. Vím, čas učitele  je vzácný, ale smysluplná činnost stojí za to.
   
  V žádném případě nechci tady tvrdit, že mám ve všem 100% pravdu, ani nemůžu mít 100% pravdu (viz fenomén 'láhev z polovina plná/prázdná'). To tvrdili a tvrdí jiní a navíc si tu pravdu vynucovali/vynucují. Z takových lidí, musím se přiznat, jsem měl a mám hrůzu a vždy jsem se začal/začnu bránit, být resistentní. Je to těžké, ale osobní integrita (konzistence v názorech) stojí za to. Zvláště pokud pracuji jako učitel. Ale asi už hodně moralizuji. Končím. Děkuji, že jste dočetli až sem.

 26. avatar

  Pánové, nenechte se Mistrem sedmdesátera sedmera umění Čapkem ulichotit. Pane Vávro, Vy si možná ani neuvědomujete, jak zásadní a důležitou práci vykonáváte tím, že publikujete podobné recenze. Je potřeba, aby vzdělaní lidé uváděli věci na pravou míru. Mistr je velmi problematickou osobností. Sebestřednost, sebe-propagace a manipulace jsou jeho druhým já. Mistr se nám například holedbá tím, že je školním psychologem, ačkoliv podle vyhlášky MŠMT tuto pozici zastávat nemůže, neboť nemá ucelené vzdělání v oboru psychologie. Někdo v diksusi píše, že by se snad mělo jednat o jakousi inspirativní osobnost s blíže neurčeným šarmem. No, nevím. Asi máme každý zcela jinou představu o šarmu a o inspirativnosti. O inspirativnosti by se snad dalo hovořit i u pověstné opice, která náhodným mlácením do klávesnice za dostatečně dlouhou dobu vygeneruje třeba román Umberta Eca. Ovšem na mistrovu tvorbu se dívám spíše jako na stojící hodiny, které ukazují dvakrát za den přesný čas. Zásadní problém vidím v naprosté, ale skutečně naprosté absenci obsahu. Jak kdysi trefně poznamenal již zesnulý profesor Heřt, když popisoval působení podobných osob v oblasti propagace blátivého myšlení - jedná se o pojednání o futrálech na futrály. Mistr údajně ví přesně jak, akorát neví co.
  Mistrovu knihu jsem nečetl, ale zato jsem četl posudky k jeho disertaci na UK. Také zajímavé počtení. Mistr má ovšem k čemukoliv školometskému, včetně pravopisu, který se učí děti na základní škole, velmi svérázný vztah.

 27. avatar

  Knihu Mistra Čapka jsem nečetl a číst nehodlám, nicméně pokud skutečně obsahuje citace v rozporu s citační normou, pak se o plagiátorství jedná. Mistr na svém blogu argumentuje metodou citace ve formě průběžných poznámek, ovšem ta se týká pouze odkazu na citované dílo. Pokud Mistr ve svém textu cituje cizí text bez všech náležitostí, tj. včetně uvozovek, takže ve čtenáři může vzniknout dojem, že tento text je jeho a pouze vychází z nějakého cizího zdroje, pak se skutečně jedná o porušení citační normy. Podobně mi není známo, že by převzetí cizího textu, byť z veřejně dostupného zdroje, bez odkazu na tento zdroj, bylo v souladu s autorským zákonem. Pan Sárközy, pokud je schopen dokázat, že Mistr převzal celé pasáže, či části textu, jejichž je on, nebo někdo třetí, autorem, aniž by uvedl zdroj, pak se domnívám, že má Mistr problém. Já vím, že dodržování zákonů a norem jsou poněkud školometské zbytečnosti, ale holt se nedá nic dělat. Podvádět a uvádět v omyl se nemá. Nejsem příznivcem vyhrožování, ani nějakých lynčů, ale mám dojem, že úpadek je potřeba v určitém momentu zastavit. A když někdo nemá dostatek sebereflexe a slušnosti, aby tak učinil sám, případně se omluvil, pak se někdy opravdu nedá dělat nic jiného, než se svých práv domáhat jinak. Dalším rozměrem problému pak je, když si toto necháme líbit, tak jaký příklad pak dáváme našim dětem? Že vše je možné? Že hloupost, sprostota, drzost a neskutečná arogance vítězí?

 28. avatar

  Vymazáno autorem blogu. Odkazuji na komentář #30

 29. avatar

  Metodický portál RVP.CZ je primárně místem pro metodicko-didaktickou on-line podporu učitelů a pedagogické veřejnosti, pro sdílení zkušeností, příspěvků, zajímavých myšlenek a vzájemnou inspiraci. Případné kritické příspěvky musí být v souladu s Netiketou, mimo jiné se mohou věcně a slušnou formou vymezovat pouze k dané metodicko-didaktické problematice, nikoli k samotnému autorovi. Prosíme o respektování těchto pravidel. Děkujeme.


  Tým Metodického portálu RVP.CZ

 30. avatar

  Děkuji za upozoronění a musím tady mírně polemizovat. Autoři odborných knih (možná v případě Moderní didaktiky i knihy populárně naučné) jdou s kůží na trh a musí obhájit své dílo. Samozřejmě argumenty by měly být ad rem a nikoli ad hominem. Respektuji však výtku, a omlouvám se. Navrhuji se vyjadřovat k těmto bodům (myslím si, že TŘI jsou dostatečné):
   
  1) odbornost knihy - v čem je moderní, inovativní, jiná. Možno srovnat s Obecnou didaktikou (Skalková), Školní didaktikou (Kalhous, Obst) či jinou i zahraniční. Pokud odmítnout takovou knihu/takové knihy, co jiného místo ní/místo nich? Vím, že pro mnoho učitelů (alespoň v zeměpisu) stále ještě platí: Jedu podle učebnice. Jak pracovat s učebnicí kriticky?
   
  2) použití knihy (Moderní didaktika) v praxi. Je kniha využitelná jako "kuchařka pro učitele"? V jaké pedagogické situaci se osvědčila/neosvědčila, a proč.
   
  3) Jak vůbec v současné době chápat didaktiku, nebo raději mluvit o vzdělávání (education)? Jak vůbec chápat přenesení odbornosti do výuky? Lze učit bez porozumění odbornému obsahu (v mém případě zeměpisnému), například s pomocí Moderní didaktiky? Je pořád ve školní praxi aktuální rozdělení na ontodidaktiku a psychodidaktiku?....
   
  Na některé otázky jsem se snažil již dříve na tomto portálu odpovědět. Určitě ne v plné míře a určitě stále hledám a kritiky posuzuji, nejsem si jistý... Ale to považuji za důležitý korektiv své pedagické práce.
   
  Vím, že pro učitele zapřaženého (zvláště teď před pololetím), jsou otázky obtížné - je nutné se chvíli zastavit, pustit se do přemýšlení a udělat si pro sebe své vlastní poznání. Ale tato forma sdělování (tady v blogu na rvp.cz) umožňuje se k těmto bodům vyjádřit i později (kdy "blázinec" před vysvědčením trochu opadne), a nebo si poznání nechat pro sebe, nebo mluvit s kolegy/kolegyněmi. I to, podle mého názoru, má smysl.
   
  Jak chodím na hospitace do škol, tak vidím, že výuka učitelů zeměpisu se mění - méně pamětního učení, více samostatné práce žáků (podporování zvídavosti, osobní zkušenosti žáků...), úkoly na přemýšlení, využívání osobní zkušeností žáků mimo školu, a další. Zaznamenávám to s nastartováním RVP po roce 2007 (tedy více jak 10 let!). Byl to přechod od "nadirigovaných" osnov shora k vlastnímu programu. Stát dal učitelům velkou volnost na jedné straně, avšak naprosto minimální podporu na straně druhé.  Potěšitelné pro mne je, že si  učitelé uvědomují, že práce na kurikulu je "never-ending story", nikdy nekončící práce. A ta musí učitele bavit. Ohrožení učitele vyhořením je reálný strašák této profese v Česku.  Moje zkušenost: pokud žáci mají chuť se učit, mám i já chuť učit je, a obráceně. Ale toto jsem neobjevil já ani autoři/autorky didaktik, kteří/které tady byli/byly zmínění/zmíněny. Pokud o tom mluví jako o velké novince, pak geograficky řečeno objevují Ameriku. Že, Jene Amosi.

 31. avatar

  Pane Vávro,

  jako autor jste si jistě přečetl pravidla používání RVP.cz na https://autori.rvp.cz/obecne-informace/pravidla, kde je kromě jiného i toto:

  7. Licence
  7.1 Berete na vědomí, že veškeré informace (např. psané texty, datové soubory, hudba, zvukové soubory a další zvuky, fotografie, video a další grafická data – dále jen „Obsah“), k nimž budete mít přístup v rámci služeb nebo prostřednictvím jejich používání, jsou publikované pod licencemi Creative Commons.


  Licence je popsána na http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/cz/ a odkaz na ní se zobrazuje u každého zveřejněného článku ve sloupci vpravo.

  Vaše výroky jsou v kontextu této skutečnosti urážlivé a jako editor pedagogicke.info očekávám omluvu.

  Robert Čapek do své knihy zkopíroval dva články z webu Čtenářská gramotnost a projektové vyučování a zřejmě tím porušil autorská práva vydavatele i autora. Hrubě porušil i citační pravidla, odkazujíce na web RVP.cz. I kdyby oba články byly na RVP.cz (je možné, že tato chyba byla záměrná), došlo by k porušení licence tohoto webu. Publikace textu na pedagogicke.info neporušuje na rozdíl od knihy Moderní didaktika licenci RVP.cz a je zcela legální. Je plně v souladu s primárním cílem portálu RVP.cz sdílet informace. Jen připomínám, že návštěvnost článku na pedagogicke.info přesáhla návštěvost na RVP.cz a tento cíl splnila.

  Pedagogicke.info je non-profit agregátor zdrojů s pedagogickými tématy, tvrzení "veškeré náklady komunitě, veškeré zisky jednotlivci" je proto zcela směšné.

   
   

 32. avatar

  Je legrační, jak pan Čapek na svém FB Liný učitel opomněl zkopírovat zde napsané negativní ohlasy (a že převládají) a dal tam jen jeden, který údajně vysvětluje vše v jeho prospěch.
  Je mi jedno, kdo a jaké knihy píše. V regálech jich je hodně, i od jasných šarlatánů. je to trh, kde je někdo, kdo poupí, bude ten, kdo bude nabízet. Mě na panu metodikovi vadí, že arogantním a hulvátským způsobem napadá pedagogy (a to i na školeních) a chce od těch samých pedagogů empatii, indiviudální přístup a pod. Prostě se mi to neslučuje s tím, že takový člověk může dobře učit děti, když to neumí s dospělými. Takový dvojaký človíček to je.

 33. avatar

  Vážený pane Wagnere. Lépe si přečtěte, co jsem napsal (už podruhé na sebe narážíme, že?). Jak asi víte, napsání recenze mně dalo hodně práce a času. Vám to dalo práci a čas CTRL+C a CTRL+V. Bohužel v tom je licence Creative Commons vůči autorovi obecně velmi krutá. Ale budiž. Jsem však přesvědčřený, že slušností by bylo mně upozornit, když už ne požádat, že CELOU recenzi pedagogicke.info přebírá, a snad i poděkovat, že díky ní má takový ohlas, který pedagogicke.info vyvolalo zkopírováním recenze, a tady vy se tímto ohlasem holedbáte. Ale to asi žádám příliš.
   
  Protože jste tady k recenzi vystoupil poprvé, dal jsem vám prostor se vyjádřit. Avšak vzhledem k bodům výše (komentář #30), které nenaplňujete či nebudete naplňovat, tak nebudu vaše komentáře zveřejňovat. Pokud budou vaše komentáře k uvedeným bodům, pak vás velmi rád uvítám v této komunitě.

 34. avatar

  Vážená paní Karvaiová. Opět i v tomto případě musím upozornit na body v komentáří #30. Opět v prvním vašem příspěvku dělám výjimku, abyste dostala prostor pro své vyjádření (a jsem rád, že chcete svůj názor zveřejnit). Ale prosím vás, držte se bodů, které jsem si dovolil stanovit, a važme si toho, že tato platforma rvp.cz umožňuje toto téma otevřít. Já si tuto vstřícnost velmi dobře uvědomuji, protože v publikačním prostoru neustále narážím na tzv. gatekeepery (hlídače vstupu), kteří autorům znepříjemňují život. Nerozhoduje kvalita ale moc. Proto prosím, držme se pravidel a požadavků, které tato platforma má (viz komentář #29). Snad i další čtenáří ocení, že se tady publikují podložené/argumentované názory, které jinde nemají šanci. Děkuji.

 35. avatar

  J. Vávra:  Jak vidno, pestrý pel-mel oborového zaměření učitele, chtělo by se říci typu „suplenta“, a nebo ‚potížisty‘, který dlouho nevydrží na jednom místě.
  Pravda: Robert Čapek, učitel na ZŠ: (1993 – 2002), tj. 9 let, učitel na UHK Hradec Králové (2000 - 2017), tj. 17 let.
  J. Vávra: Tady už jde ze strany autora knihy o manipulaci a o odbornou nekorektnost .
  J. Vávra: Snad i další čtenáří ocení, že se tady publikují podložené/argumentované názory, které jinde nemají šanci.

 36. avatar

   
  Z vícero stran se mně dostává upozornění na text (ale i jednání/konání), který autor Moderní didaktiky napsal na svém blogu (spíše své hlásné troubě)  24. dubna t.r., kde znovu útočí na výše napsaný text a na mou osobu. Vyvrací tak své tvrzení, ve kterém mně sliboval „pět minut slávy“. Proč asi moji "slávu" protahuje?
  1. Nejsem tou osobou/učitelem, kterou autor Moderní didaktiky našel na internetu, a na svém blogu vybraně, okázale výsměšně cituje (bez odkazu, jak je jeho zvykem) hodnocení (údajně mých) studentů – DŮKAZ jeho špatného (manipulativního!) citování. Jeho citace ve vztahu k mé osobě  jsou LŽI.
  2. Pokud bude TADY  chtít autor Moderní didaktiky reagovat na toto mé ohrazení, nedostane se mu již zde prostoru na zveřejnění. Svoboda vyjadřování (freedom of speech) není absolutní, neznamená to, že každý si může říkat, co chce (freedom of reach). V angličtině velmi podnětný text Free Speech Is Not the Same As Free Reach ZDE
   
  Pokud někdo za mnou přijde s Čapkem, tak jedině Karel, Josef nebo –Chod.
   

Přidejte komentář

Abyste mohli komentovat příspěvky, musíte být přihlášení.