Úvodní strana Seznam blogů Blogeři VIP blogy Registrovat se a založit nový blog

Recenze: Outdoorové vzdělávání v geografii: specifická strategie ve vzdělávání (Outdoor Education in Geography: A Specific Educational Strategy)

OBSAH

 • Úvod  
 • Recenze: Svobodová, H. (2019). Outdoor Education in Geography: A Specific Educational Strategy.
 •      Jak chápat „Outdoor Education“ 
 •      Specifická strategie v českém geografickém vzdělávání se zaměřením na výuku v přírodě (venku) 
 •      Metodika 
 •      Shrnutí a závěry 
 • Použitá literatura

Úvod

Zeměpis je vzdělávací obor, který je široce rozkročený. Věnuje se jak přírodě/přírodnímu prostředí, tak společnosti, ale nově i stále více jednotlivci v žitém světě.  V českém zeměpisu se stále udržuje odborný geografický objekt – krajina (landscape), krajinná sféra. V zahraničí je to reálný či žitý svět.

Obecně v českém zeměpisu jsou předmětem studia přírodní sféry (litosféra, atmosféra, hydrosféra, pedosféra a biosféra, někdy se ještě doplňují dalšími, např. kryosférou). Těmto sférám se věnuje fyzická geografie, která je na pomezí ekologie či environmentalistiky s důrazem na prostorové procesy a vztahy. Socio-ekonomická sféra dominuje socio-ekonomické geografii, v zahraničí spíše označovaná za humánní geografii, která v poslední letech, alespoň v české geografii, zahrnuje také část historickou, kulturní, politickou, religiózní a dal. Jde zpravidla o celkové zaměření na společnost a prostorové vztahy v prostředí. V zaměření na jedince dominuje v zahraničí od konce 70. let humanistická geografie (humanistic geography). Vše pak je v českém zeměpisu propojováno ve specifickém geografickém oboru – regionální geografie, a to buď ve světových regionech, zpravidla světadíly, nebo v lokálních regionech uvnitř států, příklad místní/lokální regiony v Česku. Pokud budeme hledat v lokální dimenzi ekvivalent lokálního regionu pro humanistickou geografii, najdeme koncept ‚místo‘ (place).

Je zřejmé, že pokud se bude výuka v Česku odehrávat venku (opak uvnitř – indoor), budeme se věnovat hlavně lokálnímu/místnímu regionu, případně místu. České zeměpisné vzdělávání má ve výuce venku, v přírodě, dlouhou tradici, a to více jak stoletou.

 

Recenze: Svobodová, H. (2019). Outdoor Education in Geography: A Specific Educational Strategy.

 

V roce 2019 vydala Masarykova univerzita, pedagogická fakulta, publikaci v anglickém jazyce, která je zaměřena na zeměpisné vzdělávání ve venkovním prostředí se specifikací na strategii takového vzdělávání. O katedře geografie na PedF v Brně je známo, že se dlouhou dobu, zhruba od konce 80. let, zaměřuje ve svém výcvikovém středisku v Jedovnicích v Moravském krasu na ekologický/environmentální přístup v geografickém vzdělávání. Její členové, v čele s E. Hofmannem, vytvořili vzdělávací programy v jednotlivých vzdělávacích oborech (zeměpis, biologie, chemie, fyzika, případně další). Stěžejními publikačními výstupy z jejich aktivit jsou Hofmann, et al. (2003); Hofmann, Korvas, & Poláček (2008); Svobodová, Durna, Mísařová, & Hofmann (2019); Svobodová, Mísařová, Durna, Češková, & Hofmann (2019); Svobodová, Mísařová, Durna, Češková, & Hofmann, (2019).

Je překvapující, že u recenzované publikace v anglickém jazyce je pouze jedna autorka, která však na všechny výše uvedené publikace odkazuje. Odkazuje také na druhou silnou skupinu v Českých Budějovicích, která se věnuje venkovnímu geografickému vzdělávání, zvláště badatelskému přístupu ve vzdělávání (enquiry-based learning). Katedra geografie v Českých Budějovicích publikovala následující texty, např. Karvánková (2015); Karvánková, Popjaková, & Kovaříková (2015).

Je nutno však dodat, že i na jiných geografických pracovištích v Česku se uplatňovala a uplatňuje zeměpisná terénní výuka, viz v Liberci na Technické univerzitě např. Dvořan (2008); Vágai & Vodáková (2010); Kyška (2014); Boháč & Jelínková, (2018); v Olomouci na PřF Palackého univezity např. Tláskal (2014) nebo v Brně na PřF MU vlastivědná výuka  konkrétní základní školy ve spolupráci s  geografickým pracovištěm (Svozil & Hynek, 2011). Také cestou venkovní (terénní) výuky se vydali odborníci na geografické vzdělávání v Praze na PřF UK v Praze, např.  Řezníčková & kol. (2008) nebo  Řezníčková (2013).

Jak chlápat „Outdoor Education“

Zdůrazňuji, že recenzovaný text je v anglickém jazyce (dále budu používat označení Outdoor Eduation nebo polo-český ekvivalent „outdoorové vzdělávání“). Již dlouhou dobu poukazuji na  vztah české a anglické terminologie v geografickém vzdělávání, ale i na vztah v koncepcích, který  je velmi komplikovaný (česká terminologie a koncepce  je zatížená minulostí, neukotvená a někdy i zavádějící). Autorka se dostává překladem anglických termínů do češtiny a následně bez hluboké znalosti odborných terminologií v  anglickém jazyce překladem zpět do angličtiny do nesrozumitelných a neukotvených termínů a terminologických uspořádání. To je i příklad termínu „outdoor education“.

Začnu od českého Shrnutí, které je na konci publikace. Autorka v této části publikace jednoznačně používá termín „terénní výuka“ (s. 177) (v anglickém textu používá outdoor education) a prezentuje ji jako „velmi silnou výukovou strategii pro chápání dnešního světa“.  Pokud vyjdeme z českého pojmu „terénní výuka“, pak anglickým ekvivalentem je „fieldwork“. V částí recenzované publikace  Poděkování, které je v tiráži knihy (viz výše), se mluví: „This work was supported by a Czech Science Foundation, project 16-00695S Fieldwork as a powerful learning strategy“. (zvýraznil J.V.). Takže z toho lze odvodit, že silnou výukovou stategií podle zadání grantu je „terénní výuka“ (fieldwork), nikoli „outdoorové vzdělávání“. V tomto porovnání budu pokračovat.

V úvodu knihy (s. 13) autorka diskutuje termín „outdoor education“, outdoorové vzdělávání, a tvrdí, že tento termín je často „combined with“, asi ve významu „spojován s“ výukou v přírodě/venku nebo s terénní výukou. Dále ve stejném odstavci tvrdí, že „outdoor education“ se uskutečňuje v „reálném světě“ (v originálu jsou uvozovky – proč?) jako podstata vědeckého (přírodovědného)  vzdělávání (science education). Odkazuji na Korthagena 2001 (více viz ZDE), který v recenzované publikaci chybí.

Autorka knihy zdůrazňuje rozvoj dovedností, které jsou nutné pro porozumění lidského/žákovského bádání (human/pupil inquiry). Ale nejde jen o přírodovědné znalosti a dovednosti, autorka upozorňuje a odvolává se  i na článek Kenta, Gilbertsona, & Hunta (1997), ve kterém tito autoři zdůrazňují nejen efektivitu ve vzdělávání, ale také emotivní a snad i hodnotovou součást tohoto vzdělávání ve vzdělávacím procesu. Zvláštní je, že tito autoři výslovně používají termín „fielwork“ (termín je i v názvu jejich článku) a nikoli „outdoor education“. Ale autorka jim outdoor education  „vkládá do úst“, což je v anglickém textu uvedených autorů a v anglickém textu autorky nepřehlédnutelné. Bohužel, jak jsem již vícekrát ve svých textech uváděl, je to v českých textech zaměřených na (geografické) vzdělávání  běžné a časté. Ovšem v posuzované publikaci je tento postup výjimečný  v překladu – ve směru český ekvivalent anglicého termínu a následně převedení do nového anglického termínu.

Outdoorové vzdělávání je v Česku spíš spojované s fyzickými aktivitami. Ale je to tak chápané i v zahraničí? V internetovém zdroji New World Encyclopedia, který autorka cituje, se o outdoorovém vzdělávání doslova říká: „Outdoorové vzdělávání znamená organizované (uspořádané)  učení, které se koná venku. Na základě filosofie a teorie zážitkového vzdělávání a environmentální výchovy, venkovní vzdělávací programy často zahrnují pobytové nebo cestovní zážitky/zkušenosti, ve kterých se žáci účastní různých dobrodružných výzev, jako je turistika, horolezectví, kanoistika, lanové kurzy a skupinové hry.“ (zvýraznil a vlastní překlad J.V.).  Avšak autorka publikace zakládá outdoorové vzdělávání spíš na zkušenostech žáků než na jejich zážitcích. Odkazuje v tomto přístupu na environmentální vzdělávání, které v Česku rozvíjí např. Činčera. Autorka však  nezmiňuje Činčerův zásadní text s dalšími autory pro české Ministerstvo školství a tělovýchovy (viz Broukalová, a další, prosinec 2011). A z důvodu doby, kdy autorka připravovala tuto knihu k publikování, pochopitelně nezmiňuje ani Činčerův metodický a anglicky psaný  text pro české environmentální vzdělávání (Cincera, Valesova, Krepelkova, Simonova, & Kroufek, 2019), který má ohlas i v zahraničí.  

Autorkou zmiňovaní Kent, Gilbertson, & Hunt (1997) se zaměřují na kritickou rešerši (odborné) literatury a přístupů v terénní výuce (fieldwork). Zdůrazňuji v odborné literatuře (anglicky literature), kterou autorka nešikovně překládá jako professional literature (s. 13).

V poznámce 2 pod čarou pak autorka vysvětluje, že „outdoorové vzdělávání“ je na straně žáka outdorové učení (outdoor learning) a na straně učitele outdoorová výuka (outdoor teaching). A co je tedy fieldwork? To je podle autorky v poznámce 2 určitá oborová či outdoorová aktivita (field activity), která patří do vyšší kategorie, a tou je outdoorové vzdělávání. Takže fieldwork je field activity? To je chaos a zmatek. Tady se asi michájí české oborové a výchovné přístupy. Pro tělesnou výchovu to jsou halové aktivity na jedné straně a venkovní aktivity na druhé straně, a to je tady asi použito, zvláště pokud obsahem této knihy je i tělesná/fyzická zátěž během terénní/outdoorové výuky/aktivity, kterou však v této recenzi úmyslně pomíjím.

Jak je v tomto přehledu zřejmé, neuspořádanost v termínech – „anglický –> český –> anglický“  převod, je pořádná „zátěž“ pro tuto publikaci, která bude v zahraničí právě proto z tohoto  důvodu diskvalifikovaná.

Na dokreslení uvádím britský model „lesní školy“, která se zaměřuje na outdoorové vzdělávání, které je určené všem věkovým kategoriím(více např. O’Brien & Murray, 2007). V Česku se rozvíjí podobná vzdělávací outdoorová alternativa v podobě „přírodních škol“ (více např. Tichý & kol., 2017).

V knize se zdůrazňují dovednosti (např. s. 60) – odborné, pohybové a komunikační. Pro obsahové zaměření je důležitá koncepce obor – meziobor – trans-obor (disciplinary – interdisciplinary – transdisciplinary), které je uvedeno také na s. 60. Autorka vychází z koncepce transdidaktiky, kterou publikovali Slavík, Janík, Najvar, & Knecht (2017; moje recenze ZDE). 

Transdidaktika podle Slavíka et al. (s. 14) má komplexní povahu didaktické tematiky. Nezaměřuje se ani na pedagogiku, ani na určitou předmětnou disciplínu oborové didaktiky. Vykazuje relativně vysokou míru  generalizace na úrovni obecné tematiky učení a vyučování. Přesahuje předmětný rámec jeddnotlivé oborové didaktiky. Jaký je rozdíl mezi interdisciplinaritou a transdisciplinaritou, tedy mezioborově a transoborově? Slavík et al. (2017, s. 15) citují Rooseveltovou (2003, s. 657): „Transdiscipinární věda je efektivnějí než ostatní formy vědy, protože překračuje meze, které vznikají historickými náhodami, politickými hranicemi, geografickou izolací či kontraproduktivními sociálními a výchovnými hranicemi.“ Podle Slavíka et al. (2017, s. 15) je „žádoucí překračovat hranice tradovaných disciplín, které brání porozumět důležitým souvislostem zkoumaných jevů.“ Jen poznamenávám, že za arbitra překračování těchto mezí se ve vzdělávání pasují odborníci na pedagogiku, kteří chtějí ovládnout a už začínají ovládat „společenství myslí“, a potažmo i „společenství praxe“.

Dobrá, takže oborovost překračuje, a zdá se, že u Slavíka et al. do transoborovosti. Ale co mezioborovost? Mimochodem o mezioborovosti ve vzdělávání se mluví nejméně od 70. let, např. Očovská, a další (1982), kteří vyzvedávají integrační charakter geografie. Plesník, a další (1979) zdůrazňují u geografie hledisko prostorovosti a hledisko syntetičnosti.

Tuto část je možné shrnout do tvrzení, že  rozlišení mezi interdisciplinaritou a transdisciplinaritou  je u Slavíka et al. (2017) tak i u Svobodové (2020)  velmi vágně vysvětlováno s odkazem na horizontálnost a vertikálnost oborového obsahu.

Specifická strategie v českém geografickém vzdělávání se zaměřením na výuku v přírodě (venku)

V úvodu knihy Outdoor Education (s. 13) autorka deklaruje, že outdoorové vzdělávání jako takové je silnou strategií učení pro to, jak rozumět současnému světu (srovnej s obecně přijímaným předmětem studia v českém geografickém vzdělávání – krajinná sféra výše). Cílem této strategie podle ní je dát žákům praktické a v životě využitelné znalosti a dovednosti, Nutno poznamenat, že to není nic objevného. Tento cíl a požadavek se objevuje už od uplatňování projektového vyučování, které na území České republiky uplatňovali např. Spalová (1931,1933), Vrána (1934). V rešerši (odborné) literatury však chybí velmi důležité kritérium pro výuku, se kterým přišel již americký pedagog Dewey před 100 lety a kterého zmiňují Korthagen, Kessels, Koster, Lagerwerf, & Wubbels (2001, s. 57). Tím kritériem je, zda jedinec (týká se jak žáka, tak i učitele) rozumí vztahu mezi situací, ve které se jedinec nachází, a cílem, kterého chce dosáhnout. Důraz uvedení autoři kladou na sebereflexi. Nutno dodat, že autorka Outdoorového vzdělávání alternativu „přírodních/lesních škol“ (viz výše) nereflektuje.

 Autorka recenzované knihy sice v Závěru (Conclusion, s. 173) uvádí citát od Deweye, který prosazoval ve vzdělávání pragmatismus: „Dej žákům něco, abys je zaměstnal, ne abys je něco učil, a to zaměstnání musí být takové, aby u toho museli přemýšlet, a myšlení je přirozeným výsledkem tohoto zaměstnání.“ (volný překlad J.V.), ale v samotném textu je  slabý důraz na přemýšlení ve venkovních (outdoorových) aktivitách.

Jako dobrý příklad k přemýšlení uvádí autorka problematiku lyžařského svahu ve Wilsonově lese v Brně v nadmořské výšce cca 300 m n.m. a s výškovým rozdíl přibližně 50 metrů. Svah je umístěný přibližně 500 m od řeky Svratky a již delší dobu není využívaný a chátrá. Pro srovnání si ukažme podobnou oblast k přemýšlení, a to liberecký Ještěd (Boháč & Jelínková, 2018). Parametry tohoto území jsou: horní část se nachází v cca 1 000 m n.m. a výškový rozdíl je 400 metrů. V blízkosti není vodní tok, který by se dal využít k umělému zasněžování, proto je na úpatí Ještědu vybudovaná vodní nádrž. V případě Ještědu jde z hlediska dimenze/řádovosti o desetinásobek. Je však toto outdoorové vzdělávání nebo terénní výuka?

Metodika

Projekt je postavený na sběru dat o outdoorovém vzdělávání  z vybraných škol 2. stupně. Výběr zahrnuje 50 škol ve dvou krajích – Jihomoravském a Jihočeském. Zastoupení obou krajů v absolutním počtu není vyvážené. Je to dáno tím, že sběr dat vykonávali čtyři tazatelé – tři v Jihomoravském a jeden v Jihočeském kraji. Podle toho je také zhruba podílové zastoupení škol (ŠVP) v hodnoceném souboru (3 : 1). Zdůrazňuji, že odlišnosti obou zvolených území nejsou jen geografická kvalita (centrum, jeho bezprostřední zázemí a zbylá část kraje), ale i hledisko vzdělávání (vzdělávací politiky). To se však v hodnocené publikaci neřeší.

Rozdíly v kvalitě vzdělávání v jednotlivých krajích ČR dokumentují analýzy České školní inspekce (např. ČŠI 2015, 2019), které se v posledních pěti letech objevily.  V publikaci se žádný odkaz hodnocení ČŠI neobjevuje. V seznamu literatury se objevuje jako zdroj anglická školní inspekce, The Office for Standards in Education, Children’s Services and Skills (Ofsted). Z hlediska metodiky je anglická instituce určitě přínosná, ale je nutné také poznamenat, že Česká školní inspekce za poslední roky výrazně zapracovala na výstupních datech, která jsou nutná pro zlepšení kvality českého vzdělávání. A s těmi daty by měli výzkumníci, kteří se věnují vzdělávání, více pracovat. I když, připouštím, chybí více českých dat uspořádaných do časových řad, pokud tato data porovnáváme s daty v Anglii.

Ve výzkumné práci Outdoor Education autorka využívá metodu triangulace. Triangulace je metoda, kterou začali používat etnografové přibližně před 100 lety (viz Denzin, 1970). Vychází z předpokladu, že výzkumník je součástí studované komunity a tato metoda má výzkumníkovi napomoci udržet si nadhled nad zkoumanou problematikou či napomoci výzkumníkovi udržet si odstup od zkoumané problematiky. Triangulaci obecně výrazně posunul a zahrnul mezi metody Donald Davidson (1987, 1991, 2001). Mluvíme o tzv. davidsonovské triangulaci jako vzorci interakcí mezi dvěma llidmi – jak se shodují (korelují) v pozorování reakcí, které sdílejí v podnětech (Carpenter, 2003, s. 230).  Je také nutné říci, že tato metoda není zcela objektivní, nepřináší stoprocentně verifikovatelné výsledky.

V české geografii, pokud je mně známo, použil tuto metodu Svozil (2009) v disertační práci o komunitě na ostrově Čečeň v Kaspickém moři i s odkazem na Denzina. Autorka využivá sekundární zdroje po roce 2005, přičemž Denzina ani Davidsona neuvádí.

Autorka knihy Outdoor Education  si je vědoma nedostatku/nespolehlivosti triangulace. Používá ji pro analýzu školních dokumentů (školních vzdělávacích programů) na jedné straně a na druhé straně řízených/strukturovaných rozhovorů s učiteli, žáky a rodiči o outdoorovém vzdělávání (terénní výuce). Schéma je na obrázku 10, s. 101. Výsledkem mají být nová zjištění (findings), což je zarážející vzhledem k tomu, k čemu se tato metoda používá (viz výše). Vypovídající je o neodpovídajícím chápání smyslu triangulace i používání různé velikosti úhlů v trojúhelníku na uvedené stránce. Triangulace není geometrické těleso! Tento přístup čtenáře znalého této metody znejistí.

V takto koncipované metodice se snahou o objektivizaci proto není divu, že autorka skončí u jednotlivých extrémních příkladů, na kterých dokumentuje či hledá podporu pro svá tvrzení. Pro další využití je toto dokladem o jednotlivostech, nikoli však o agregovaném celkovém uspořádání. To je třeba mít na paměti pro ty, kdo by chtěli z této publikace vycházet ve svých projektech.

Shrnutí a závěry

Anglicky psaná česká práce je v geografickém vzdělávání ojedinělá. Ojedinělá je i tím, že práci napsala jedna autorka a ne autorská skupina. O týmovém autorství ve vzdělávání jsem psal například v případě Transdidaktiky – pět autorů a v případě „pocitu ohrožení“ stoupl počet na šest (více ZDE).

Obsah recenzované publikace je nesourodý, když vezmeme v úvahu znalosti a dovednosti geografického charakteru posuzované ŠVP vybraných škol Jihomoravského a Jihočeského kraje na jedné straně a fyzické testování účastníků outdoorového vzdělávání na druhé straně.  Nedovedu si představit učitele z praxe, jak „vědecky“ pracuje s fyzickou kondicí žáků/účastníků zeměpisné terénní výuky. Stačí poukázat na rozdíly výše uvedeného prostředí – Wilsonův les v Brně a Ještěd u Liberce, jejich rozdíly ve výškových metrech, 50 m a 400 m, které jsou rozdíly v „řádech“. Tady je zřejmá důležitost odborné a dlouholeté zkušenosti učitele/odborníka z praxe. Čím častěji takový učitel realizuje terénní výuku, tím více zkušeností má a následně může i individualizovat terénním výuku pro jednotlivé žáky (nejen z hlediska znalostí a dovedností, ale i z hlediska fyzické připravenosti)

Recenzovaná publikace potvrzuje nízkou kvalitu vzdělávacích/pedagogických publikací ve vztahu k zahraničním zdrojům, terminologii a koncepcím, nebo alespoň jejich nevyrovnanost v kvalitě. V Česku je nutné zvýšit úsilí v rešerších a ve studiu cizojazyčných vzdělávacích publikací a následně jejich vědecké poznatky konfrontovat s českou vzdělávací realitou. Např. v českém outdoorovém vzdělávání jde o prosazování koncepce přírodní školy, které ukazuje na snahu jednotlivců oprostit se od historické zátěže a prošlapávat si vlastní cestu. Na druhou stranu je tu institucionální cesta environmentalistů/odborníků na ekologii a jejich snaha navázat na hnutí z 80. let a využívat nejnovějších poznatků a zkušenosti ze zahraničí.

Posuzovaná publikace nepřímo poukazuje na důležitost dat ze školního prostředí uspořádaných v časových řadách. Zatím je suplují data z mezinárodních výzkumů typu TIMSS či PISA. V Česku se začínají prosazovat i vlastní šetření ČŠI. U nich zatím chybějí delší časové řady a stále se ještě potýkají s obsahovou kvalitou, například v zeměpisu viz Vávra (2018). Ale je dobře, že se již začalo.  A to vše podepřeno znalostí oboru s mezinárodním přesahem, včetně aktivního vstupu mezi zahraniční odborníky.

Použitá literatura

 1. Boháč, A., & Jelínková, Z. (2018). Terénní výuka zeměpisu pro základní školy: realizace na Ještědu. ACC Journal, 24(3), stránky 16-31. doi:10.15240/tul/004/2018-3-002
 2. Broukalová, L. B., Činčera, J., Daniš, P., Kažmierski, T., Kulich, J., Lupač, M., . . . Novák, M. (prosinec 2011). Cíle a indikátory pro environmentální vzděláváníÍ, výchovu a osvětu v České republice. Ministerstvo životního prostředí. Praha: Ministerstvo životního prostředí. Získáno 9. leden 2014, z https://www.mzp.cz/cz/cile_indikatory_evvo_dokument
 3. Broušková, P. (2018). Limity měření pohybové aktivity při terénní výuce na základní škole. Brno: Masarykova univerzita v Brně. Získáno 18. červen 2020, z https://is.muni.cz/th/wdpyl/DIPLOMOVA_PRACE.pdf
 4. Carpenter, A. N. (2003). Davidson’s transcendental argumentation. In J. Malpas (Ed.), From Kant to Davidson: Philosophy and the Idea of the Transcendental. (pp. 219 – 237). Abdington: Routledge.
 5. Cincera, J., Valesova, B., Krepelkova, S., Simonova, P., & Kroufek, R. (2019, August 16). Place-based education from three perspectives. Environmental Education Research, 25(10), pp. 1519-1523. doi:https://doi.org/10.1080/13504622.2019.1651826
 6. ČŠI. (září 2015). Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáků 3. ročníku vybraných oborů středních odborných škol. Závěrečná zpráva. Získáno 26. leden 2017, z Mezinárodní šetření: http://www.csicr.cz/getattachment/290a29d6-c538-432a-b95a-4bf59ddeffaa
 7. ČŠI. (prosinec 2019). Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy 2018/19. Výroční zpráva. Česká školní inspekce. Praha: ČŠI. Načteno z https://www.csicr.cz/Csicr/media/Prilohy/PDF_el._publikace/V%C3%BDro%C4%8Dn%C3%AD%20zpr%C3%A1vy/VZ-CSI-2018-2019.pdf
 8. Davidson, D. (1987). Knowing One’s Own Mind. Proceedings and Addresses of the American Philosophical Association, 60(3), 441-58. Retrieved December 3, 2017, from http://www.kaley-bradley.com/McDaniel/courses/spring_2012/MandM/readings/Davidson-KnowingOnesMind.PDF
 9. Davidson, D. (1991, September). Three Varieties of Knowledge. Royal Institute of Philosophy Supplements, 30, 153-166. doi:0.1017/S1358246100007748
 10. Davidson, D. (2001). Subjective, Intersubjective, Objective. Oxford: Oxford University Press.
 11. Denzin, N. K. (1970). The research act in sociology : a theoretical introduction to sociological methods. London: Butterworths.
 12. Dvořan, S. (2008). Zeměpisné exkurze s environmentální tématikou pro 2. stupeň ZŠ. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 13. Hofmann, E. a. (2003). Integrované terénní vyučování. Brno: Paido.
 14. Hofmann, E., Korvas, P., & Poláček, P. (2008). Multimediální učebnice pro terénní výuku. Brno: PedF, Masarykova univerzita.
 15. Karvánková, P. (ed. 2015). Badatelsky orientované vyučování zeměpisu, Sbírka úloh implementujících badatelsky orientované vyučování v hodinách zeměpisu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Získáno 30. březen 2016, z http://www.sciencezoom.cz/documents/ke-stazeni/vystupy.pdf
 16. Karvánková, P., Popjaková, D., & Kovaříková, V. (2015). Global Education or How to Most Effectively Implement Cross-Disciplinary Themes in the Curriculum of Primary School–Czechia´s Example. Retrieved October 25, 2015, from Review of International Geographical Education Online: http://www.rigeo.org/vol5no1/Number1Spring/RIGEO-V5-N1-1.pdf
 17. Kent, M., Gilbertson, D. D., & Hunt, C. O. (1997). Fieldwork in Geography Teaching: a critical review of the literature and approaches. Journal of Geography in Higher Education, 21(3), pp. 313-332. Retrieved June 17, 2020, from https://www.researchgate.net/publication/236631494_Kent_M_Gilbertson_D_and_Hunt_C_1997_Fieldwork_in_geography_teaching_a_critical_review_of_literature_and_approaches_Journal_of_Geography_in_Higher_Education_21_313-332
 18. Korthagen, F. A., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2001). Linking Practice and Theory. The Pedagogy of Realistic Teacher Education. New York: Routledge.
 19. Kyška, J. (2014). Terénní výuka v zeměpise na 2. stupni ZŠ ve vztahu k českému RVP. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 20. O’Brien, L., & Murray, R. (2007). Forest School and its impacts on young children: Case studies in Britain. Urban Forestry & Urban Greening, pp. 249-265. Retrieved December 19, 2015, from http://www.outdoorrecreationni.com/wp-content/uploads/2015/11/Forest-School-and-its-impacts-on-young-children_OBrien_Murray-2007.pdf
 21. Očovská, B., Brabec, F., Černoch, F., Demek, J., Feranec, J., Herber, J., . . . Zaťko, M. (1982). O novom chápaní výchovy a vzdělávania na stredných školách. Zemepis pre stredné školy. študijné texty na přípravu pedagogických pracovníkov. (M. Gúčiková, Editor) Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĺstvo.
 22. Plesník, P., Paulov, J., Šeliga, L., Zaťko, M., Demek, J., Mičian, L., & Krcho, J. (1979). Zeměpis pro I. ročník gymnázií. I. část. Pokusná učebnice (Učebnice pro střední školy. vyd.). Praha: Státní pedagogické nakladatelství, n. p., v Praze.
 23. Řezníčková, D. (2013). Badatelsky orientovaná výuka geografie. Geografické rozhledy, 23(1), stránky 12-15. Získáno 23. červen 2018, z https://www.geograficke-rozhledy.cz/archiv/clanek/327/pdf
 24. Řezníčková, D., & kol. (2008). Náměty pro geografické a environmentální vzdělávání: Výuka v krajině. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta. Získáno 23. říjen 2017, z https://www.academia.edu/12137717/N%C3%A1m%C4%9Bty_pro_geografick%C3%A9_a_environment%C3%A1ln%C3%AD_vzd%C4%9Bl%C3%A1v%C3%A1n%C3%AD_V%C3%BDuka_v_krajin%C4%9B
 25. Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: MUNI Press.
 26. Spalová, K. (1931). Metodika zeměpisu. (2. nové upravené vydání. vyd.). Velké Meziříčí: Nakladateství Alois Šašek.
 27. Spalová, K. (1933). Zeměpis prací tvořivou. (Teorie i prakse.). Velké Meziříčí: Nakladatelství Aloise Šaška.
 28. Svobodová, H. (2019). Outdoor Education in Geography: A Specific Educational Strategy. Brno: Masaryk Univesity Press. Retrieved June 6, 2020, from https://munispace.muni.cz/library/catalog/view/1571/4386/2112-1/0#preview
 29. Svobodová, H., Durna, R., Mísařová, D., & Hofmann, E. (29. listopad 2019). Komparace formálního ukotvení terénní výuky ve školních vzdělávacích programech a její pojetí v modelových základních školách. Orbis Scholae, 13(2), stránky 95-116. doi: https://doi.org/10.14712/23363177.2019.25
 30. Svobodová, H., Mísařová, D., Durna, R., Češková, T., & Hofmann, E. (11. listopad 2019). Koncepce terénní výuky pro základní školy. Komenský. Odborný časopis pro učitele základní školy. Získáno 20. červen 2020, z https://www.ped.muni.cz/komensky/clanky/koncepce-terenni-vyuky-pro-zakladni-skoly
 31. Svobodová, H., Mísařová, D., Durna, R., Češková, T., & Hofmann, E. (2019). Koncepce terénní výuky pro základní školy. Na příkladu námětů pro krátkodobou a střednědobou výuku vlastivědného a zeměpisného učiva. Brno: Masarykova univerzita. doi:https://doi.org/10.5817/CZ.MUNI.M210-9246-2019
 32. Svozil, B. (2009). Komunita ostrova Čečeň v Kaspickém moři. Brno: Masarykova univerzita. Získáno 20. červen 2020, z https://is.muni.cz/th/bx3v8/Svozil_Komunita_ostrova_Cecen_v_Kaspickem_mori.pdf
 33. Svozil, B., & Hynek, A. (Editoři). (2011). Deblínsko: Na cestě k trvalé udržitelsnosti. Vlastivědná učebnice. Deblín: Základní škola a Mateřská škola Deblín. Získáno 28. duben 2019, z http://www.zs-deblin.cz/wp-content/uploads/2016/02/ucebnice_deblinsko.pdf
 34. Tichý, F., & kol. (2017). Výchova jako dobrodružství. To se v té Přírodní škole učíte na stromech? Praha: Gymnázium Přírodní škola. o.p.s.
 35. Tláskal, M. (2014). Postavení terénní výuky v kurikulu základní školy a její využití pro výuku na Olomoucku. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. Získáno 20. červen 2020, z https://geography.upol.cz/soubory/studium/dp/2014-geo/2014_Tlaskal.pdf
 36. Vágai, T., & Vodáková, P. (2010). Projektové kurzy na katedře geografie, FP TU v Liberci. Informace ČGS, 29, stránky 25-33. Získáno 28. duben 2019, z https://geography.cz/wp-content/uploads/2018/10/icgs022010_vagai.pdf
 37. Vávra, J. (6. březen 2018). Nad zprávou ČŠI k výsledkům žáků 5. a 9. tříd. (Zhodnocení některých úloh a jejich srovnání s testy PISA). (M. Komárek, Editor) Získáno 15. prosinec 2019, z Česká škola: http://www.ceskaskola.cz/2018/03/jaroslav-vavra-nad-zpravou-csi-k.html
 38. Vrána, S. (1934). Učebné metody. Praha: Dědictví Komenského v Praze.

Mezi teorií a praxí v českém vzdělávání, na příkladu zeměpisu

V poslední době se stále více mluví o vztahu pedagogické teorie (např. výzkum, šetření, metody, analýzy, modely) a pedagogické praxe (např. záměrné, realizované a posuzované kurikulum, spirálové kurikulum, vedení výuky, učebnice). 

Pedagogickému výzkumu v přírodovědné vzdělávací oblasti se věnuje skupina oborových didaktiků zeměpisu Pluháčková, Duffek, Stacke, & Mentlík (2019), kteří nalézají kritická místa v českém zeměpisném kurikulu. Výsledkem tohoto pedagogického výzkumu je publikace, která se zaměřuje na kritická místa v českém geografickém kurikulu a prezentuje 8 zeměpisných témat pro 6. ročník.

OBSAH

 • 1 Úvod
 • 2 Recenze vybrané publikace z výzkumu v geografickém vzdělávání
 • 2.1 Kritická místa v českém zeměpisném kurikulu, koncept
 • 2.2 Kritická místa, metodika
 • 2.3 Kritická místa na základě kritičnosti v polostrukturovaných rozhovotech s českými učiteli zeměpisu. Pokračování metodiky na tématu Cirkulace v atmosféře
 • 2.4 Česká cesta ke konceptům míst (place) v českém zeměpisném kurikulu
 • 2.5 Generalizace, je jen jedna?
 • 2.6 Praktické výstupy
 • 3 Shrnutí a závěr
 • 4 Použité zdroje/použitá literatura

1 Úvod

V poslední době se stále více mluví o vztahu pedagogické teorie (např. výzkum, šetření, metody, analýzy, modely) a pedagogické praxe (např. záměrné, realizované a posuzované kurikulum, spirálové kurikulum, vedení výuky, učebnice). 

Pedagogická teorie a pedagogická praxe, jejich vzájemný vztah, představují jedno ze zásadních témat. Například Průcha (2020, s. 99) zdůrazňuje: „Za podstatný nedostatek považuji to, že pedagogická teorie nemá vůbec rozpracovanou koncepci a analýzu využitelnosti výzkumu. Prostě jen existuje jakási nepsaná shoda v tom, že pedagogický výzkum má být nějak prospěšný, v praxi využitelný. Ovšem nikdo se už nestará o to, zda k tomu v realitě dochází.“ (původní zvýraznění).

Na Průchův text reaguje Štech (2020), který upozorňuje na pedagogickou terminologii, a zvláště zdůrazňuje nutnost odlišovat, co je výzkum a co je šetření a/nebo dotazování. V tom Štech není první, kdo na to hlasitě upozorňuje. A to rozlišování je důležité, jak si ukážeme dále.

Za základní publikaci pro vztah teorie a praxe lze považovat práci od Korthagena et al. (2001). Tato kniha  vyšla česky v roce 2011, v nakladatesltví Paido (Korthagen, Kessels, Koster, Lagerwerf, & Wubbels, Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů, 2011). V originále je její název  Linking Practice and Theory. The Pedagogy of Realistic Teacher Education. Už český název knihy naznačuje problém převodu z angičtiny do čestiny. Na důležitost této práce v českém prostředí upozorňuje text, který na tuto knihu odkazuje (Slavík & Najvar, 2012). Korthagen i jeho čeští epigones zdůrazňují realistické vzdělávání budoucích učitelů.

Za tradiční model učitelského vzdělávání považuje Korthagen et al.  (in: Slavík & Najvar 2012, s. 369) také vzdělávání, ve kterém „se očekává od studentů učitelství, že se naučí, jak aplikovat v praxi teorii kvalitní výuky, se kterou se seznámili v učitelské přípravě. Tento model předpokládá, že učitelé uplatní vědecké pedagogické, psychologické a další teorie (získané skrze formální učitelské vzdělávání) ve své každodenní praxi na školách.“ (původní zvýraznění). V tomto sdělení odborníků na pedagogiku  je pominuta odborná část vzdělávání, kterou čeští pedagogové nazývají ontodidaktikou.

Jaký je model realistického vzdělávání učitelů? Korthagen et al. (2001, s. 3) zmiňují Hoylea (1980), který poukazuje na tři předpoklady:

 1. Teorie, které pomáhají učitelům efektivněji vykonávat své povolání
 2. Tyto teorie musí spočívat na vědeckém výzkumu (scientific research; zvýraznění J.V.)
 3. Vzdělavatelé učitelů (teacher educators; nepřesně česky oboroví didaktici) mají možnost volby, co se týká teorií, které začlení do programů učitelského vzdělávání.

Poznámka k bodu 3:  Korthagen et al. asi předpokládají, že vzdělavatelé vědecky nepracují a jen přebírají poznatky od teoretiků a předávají je praktikům. Je však nutné upozornit, že uvažují s propojením teorie a praxe vědeckým způsobem. (viz dále). Problémem celého českého vzdělávání je oddělování odborného a pedagogicko-psychologického přístupu. Proč tomu tak je, rozebírám v jiném textu na tomto blogu (ZDE)

Teorie, teorie, teorie. Převálcuje pedagogická teorie pedagogickou praxi nebo praxe teorii, a/nebo to bude úplně jinak? Odpověď není jednoznačná a ani jednoduchá. Zvláštní roli v tom hrají vzdělavatelé učitelů, v tradičním českém vzdělávání oboroví didaktici, viz zmíněný příspěvek na blogu ZDE. Jen dodávám, že v roce 2014 na mezinárodní konferenci IGU CGE v Krakově se tato otázka výzkumu řešila. Účastníci se shodli na tom, že pro vzdělavatele (snad kromě odborníků v USA) je málo příležitostí vědecky pracovat. Z vedení této sekce vzešlo doporučení, aby odborníci v oblasti geografického vzdělávání co nejvíce využívali malé projekty.

Jsou v podstatě dvě krajní možnosti, jak chápat pedagogický výzkum. Korthagen et al. (2001, s. 7) citují Watzlawicka, Wealanda a Fische (1974, s. 90), kteří výzkum chápou v dichotomii: buď  „výcvik podle předem stanovených, přísně a přesně daných pravidel“ (training like seals), jakýsi „otisk“  na jedné straně nebo  „nechat vše na učiteli“ (leaving teachers alone) na druhé straně. Zároveň tito autoři varují před „iluzí z alternativ“ (the illusion of alternatives).

Korthagen et al. (2001) se vyrovnávají s teorií způsobem v Česku dosud neobvyklým. Používají koncept Teorie (Teorie s velkým t) a teorie (teorie s malým t).

Teorie s velkým t (Teorie či (T)eorie) je systematické využívání modelu ALACT (Obrázek 1), který podporuje teorii učení. (T)eorie může být chápaná studentem učitelství v tom smyslu, že si vytvoří na základě (T)eorie konkrétní zkušenost (t)eorii a sám si vyzkouší tuto (t)eorii ve své pedagogické praxi (Korthagen et al.  2001, s. 124). Student učitelství (ale platí to i pro učitele), si na základě zkušenosti vytvoří (t)eorii. Tento model vychází ze zkušenosti v učení,  který vytvořili Kolb a Fry (1975; in: Korthagen et al.  2001, s. 43). Proces experimentálního učení (zaměřeného na zkušenost) je chápaný jako cyklický proces konkrétní zkušenosti, dále je v tomto procesu zahrnuto reflektivní pozorování, abstraktní konceptualizace a aktivní experimentování.  Korthagen et al. 2001, s. 7 odkazují na zkušenost učitelů, např. v modelu použitého metodického postupu. Od 80. let je tento cyklus známý jako Kolbův cyklus učení (Kolb, 1984), vice např. ZDE. Jde o proces, který v ideálním případě znamená výměnu zkušeností mezi činnostmi a reflexemi na tyto činnosti. Tento model se 10 let využívá v pedagogických praxích na FP Technické univerzity v Liberci. Já osobně jej využívám ještě déle, jak o tom svědčí články na tomto portálu (ZDE).

Jako další příklad z praxe je možné uvést zkušenost každého učitele, který je začínajícím učitelem na 2. stupni ZŠ a/nebo na střední škole (vyšších ročnících gymnázia). Asi každý z učitelské praxe bude se mnou souhlasit, že dokud učitel neodučí všechny čtyři ročníky na daném stupni, asi sotva lze tvrdit, že má ucelenou zkušenost (ale i představu) o odbornosti, ve které pracuje.

Obrázek 1 ALACT model odvozený od reflexe (ideální stav)

Zdroj: Korthagen 1985; in: Korthagen et al. 2001, s. 44 (podle zdroje vytvořil Jaroslav Vávra)

Když existuje Teorie s velkým t, jak jsme si tady ukázali, co je teorie s malým t? Už jsem to naznačil výše. Korthagen et al. (2001) vychází z Doylea (1990), který takovou teorii chápe jako „partikulární a orientovanou na situaci“. Je více zaměřena na konkrétní činnost učitele. Korthagen et al. (2001, s. 13) ve vztahu k přípravě studentů na učitelské povolání tvrdí, že v pedagogické praxi by měl být adept učitelství vedený k teorii s malým t, protože na teorii s velkým T není v době praxe motivovaný. Student je motivovaný činností ve vyučovací hodině, kterou na pedagogické praxi realizuje. A to je také to slabé místo, na které poukazuje Průcha výše. Já jdu osobně ještě dále a tvrdím, že každý student si vytváří teorii s malým t – co funguje, toho se drží. Podstatné je předávání zkušeností (tedy (t)eorií), které jsou uplatnitelné v praxi než (T)eorií, které budoucí učitel v daný okamžik nedocení. Pragmatický přístup, který jistě pokračuje i v navazující profesionální kariéře (viz výše).

V celém tom pohybování mezi teorií a praxi je v Česku patrná dichotomie mezi odborností a pedagogickou psychologií. Příklady obou krajností (těžko se hledá něco mezi) je možné dokumentovat na příkladech:

 • Odbornost a kurikulum (geografické vzdělávání; z pohledu pedagogických psychologů ontodidaktika), která není dostatečně propracovaná zvláště v pedagogice a v psychologii. Dobře je to patrné ve velmi špatném uspořádání spirálového kurikula. Tato část je reprezentovaná Certifikovanou metodikou geografického vzdělávání (Marada, a další, 2017; analýza Vávra 2019, ZDE)
 • Pedagogická psychologie a kurikulum (geografické vzdělávání; z pohledu pedagogických psychologů psychodidaktika), která nedostatečně propracovává odbornost v geografickém vzdělávání, reprezentovaná publikací Kurikulární reforma na gymnáziích od virtuálních hospitací k videostudiím (Janík, Slavík, & Najvar, 2011; Vávra 2018 analýza tématu Teplá a studená fronta, ZDE)

Vraťme se k výzkumu ve vzdělávání a jeho užitečnosti v praxi.  V následující části tohoto textu se věnuji recenzi takového výzkumu v českém geografickém vzdělávání.

 

2 Recenze vybrané publikace z výzkumu v geografickém vzdělávání

Výzkumu ve vzdělávání na pomezí odbornosti (geografie) se věnuje skupina oborových didaktiků zeměpisu (Pluháčková, Duffek, Stacke, & Mentlík, 2019) v přírodovědné vzdělávací oblasti, kteří se věnují kritickým místům v zeměpisném kurikulu. Výsledkem tohoto výzkumu (pravděpodobně průběžným) je publikace s titulní stránkou na Obrázku 2, Pluháčková, Duffek, Stacke, & Mentlík, (2019), dále uváděno jako KM (kritická místa).

Jeden z hodnotitelů této publikace je citovaný na zadní straně obálky:

„Môžem konštatovať, že posudzovaná práca predstavuje okrem dôležitých teoretických východísk týkajúcich sa identifikácie kritických miest kurikula, spôsobov ich rozpoznania a presného vymedzenia v obsahu existujúceho kurikula, aj dôkladne premyslený a o najnovšie vedecké poznatky sa opierajúci pedagogický výskum. Ten doposiaľ v takom rozsahu ani v kvalite nebol na Slovensku ani v Čechách realizovaný.”

Pominu, že citace je pravděpodobně vytržená z rozsáhlejšího hodnocení onoho hodnotitele, a asi lze snadno odvodit, kdo a za jakým účelem tuto část umístil na zadní stranu publikace. Budu se k té hodnotící části v tomto textu ještě několikrát vracet.

Obrázek 2 Kritická místa kurikula zeměpisu na 2. stupni základní školy

Pro další analýzu využiji z uvedeného: teoretická východiska v českém vzdělávání, identifikace kritických míst v zeměpisném kurikulu, opírání se o nejnovější vědecké poznatky v pedagogickém výzkumu a jak v něm teoretická východiska fungují. Z Obrázku 2 čtenáře zaujme, jak velký tým se na projektu podílel a kolik dalších lidí v projektu spolupracovalo. Publikace obsahuje 4 hlavní kapitoly, u kterých není zřejmé, kdo je napsal. Jedná se tedy o ryze kolektivní dílo, ve kterém dominuji čtyři uvedení autoři.

2.1 Kritická místa v českém zeměpisném kurikulu, koncept

Autoři kritických míst v zeměpisném kurikulu (dále KM) vycházejí z matematického konceptu kritických míst (Rendl & Vondrová, 2014). Co však lze v matematice, nelze tak úplně v zeměpisu. Místo (place) je v zahraniční (zvláště v anglosaské) geografii a v geografickém vzdělávání koncepčně definované a vyhraněné/vymezené (např. Cresswell, 2005, ale dříve třeba Tuan, Relph a další; více in: Vávra 2019, ZDE). Koncept místa je součástí filosofie (např. Casey, 1997 nebo místu se věnuje australský filosof Malpas). Tento koncept místa (place) se liší od lokality, od umístění (bodu) v ploše nebo v prostoru, od polohy (lokace), od oblasti, od areálu, od regionu … . Místo jako  obskurně definovaný koncept se objevuje i v českém geograficém kurikulu vedle místního regionu (Jeřábek & Tupý, 2017). Autoři KM místo používají jako centrální klíčový koncept (viz dále), který považují za stejně důležitý, ne-li důležitější než prostor a čas. Ovšem je nutné poznamenat, že je to koncept kritického místa, tedy v pedagogicko-psychlogickém přístupu, nikoli jako prostor a čas v geografickém kontextu.

Výše zmínění matematičtí didaktici Rendl & Vondrová (2014) mluví v souvislosti s kritickým místem také o matematické gramotnosti. Gramotnosti se objevily začátkem 21. století v šetřeních PISA. Česká školní inspekce (Mandíková, Houfková, & al, 2012) věnovala gramotnostem (matematické, čtenářské, přírodvědné) pozornost v podobě Úloh pro rozvoj přírodovědných kompetencí na základní škole. Mandíková et al. (2012, s. 5) doslova uvádějí: „Hlavním cílem výzkumu je zjistit, zda si žáci na konci povinné školní docházky osvojili vědomosti a dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěšné uplatnění v reálném životě. Předmětem zkoumání není to, jak žáci dokážou nabyté vědomosti reprodukovat, ale to, jak je dovedou využít v různých situacích z běžného života.“ (zvýraznění J.V.). Jinak řečeno, nezáleží, co učitel odučí (případně co považuje za obtížné či pro žáky těžko představitelné), ale co žáci znají z výuky, co se naučí a co dovedou používat/využívat ve svém žitém světě/reálném životě. Žitý svět je něco jiného než praktický život, na který autoři KM odkazují. Vysvětlení rozdílu je možné hledat například v Maslowově hierarchii potřeb (Maslow, 1943). V této souvislosti jen poznámka, jak Mandlíková et al.  stanovily, CO mají žáci znát, když neexistují v českém zeměpisném vzdělávání standardy, ale jen vágně stanovené očekávané výsledky. Ale to už je mimo rámec tohoto textu.

Autoři KM začínají u jiného významu místa než je ten zmíněný  geografický, a to u kritického místa v českém zeměpisném kurikulu. Jak bylo řečeno,  je to přístup pedagogicko-psychologický. Teoretickým východiskem, jak je zmíněno i ve výše zmíněné recenzi knihy, či přístupem, jsou kritická místa v českém zeměpisném kurikulu (pro učitele je kurikulum známé jako RVP ZV (Jeřábek & Tupý, 2017)). Pojem „kritická místa“ přebírají autoři KM od českých didaktiků matamatiky (Rendl & Vondrová, 2014, ss. 22-23), kteří je definují takto: „[…] otázky tzv. kritických míst matematiky základní školy, tedy těch oblastí, v nichž žáci často selhávají, jinak řečeno, která nezvládnou na takové úrovni, aby se jejich matematická gramotnost a její tvořivé užívání v každodenním životě produktivně vyvíjela.“ (zvýraznění J.V.). Jak vidno, pro matematiky místo nebo oblast jedno jest.

Rámeček 1 Lingvistická analýza anglický pojmů a českých ekvivalentů. Příklad „kritické místo

Překlad pojmu ‚kritické místo‘ v publikaci  KM (2019)  do anglického jazyka  je v podobě critical spots (s. 149; překlad se objevil již o rok dříve in: Duffek, Pluháčková, & Stacke (2018). V jiném textu (Mentlík, Slavík, & Coufalová, 2018) se objevuje anglický termín  critical issues. Jsem si jistý, že zahraniční odborník na geografické vzdělávání  bude zmatený až narazí na  critical spots. Je potřeba anglickému ekvivalentu věnovat náležitou pozornost, protože ‚kritické místo‘ je středobodem tohoto přístupu. V angličtině je běžné slovné spojení ‚on the spot‘ (přímo na tomto místě) myšleno fyzicky někde stát v danou chvíli. A to jistě kritická místa v zeměpisném kurikulu nejsou.            

Zahraniční zdroje, které autoři používají, zmiňuji ‚difficulties(obtížná místa), tedy ne ‚critical spots‘. Lepší než spot je už ekvivalent, který je použit v jednom z výše uvedených článků  ‚critical issues‘.  Obávám se, že český neologismus ‚kritická místa v kurikulu‘ doslovně přeloženo do angličtiny, v zahraničí nepřijmou a u zahraničních odborníků tento termín ‚neprojde‘. V Česku zaplevelí již tak hustou džungli českých nesprávných ekvivalentů anglických odborných pojmů. Autoři KM tak připravili pro učitele zeměpisu bludiště v pojmech (konceptech). Bude se chtít českým učitelům zeměpisu (a nejen jim) pustit do tohoto bludiště?

Autor: Jaroslav Vávra

Existuje i definice geografické gramotnosti, kterou definovali v USA (Downs, et al., 2012). Geograficky gramotná osoba (geographically informed person) musí rozumět vzniku, vývoji a významu míst (s. 35). Takto definovaná gramotnost je založena geograficky. Žádný odkaz na obtížnost/obtížnou  představivost. Jak s tím půjdou dohromady ‚kritická místa‘ z KM? V rešerších a v teoretických východiscích o tom v KM není ani slovo, ač se v úvodu publikace mluví o nejnovějších výzkumech.

Problémem celé koncepce je, že se ‚neorganicky‘ směšuje pedagogicko-psychologický přístup a odborný geografický přístup. A u kritických míst v kurikulu nejde v žádném případě o jakýsi „svorník“ mezi těmito přístupy, ale spíš o „zákolník“ (pojistná závlačka), který při nepatrném úderu vypadne ze své pozice a přestane držet celý konstrukt pohromadě. Ten se rozpadne na elementy, které ztrácejí funkci a smysl. 

Dalším problémem je, že autoři KM stále vězí v tradičním herbartovském trojúhelníku učitel – žák – učivo, a zvláště pak ve výuce zaměřené na celou třídu (skupinu), na frontální výuku. Jak jsem již uvedl na tomto metodickém portálu (ZDE), je nutné tento trojúhelník chápat jinak, jako vzájemné sdílení pohledu učitele a žáka na realitu (učivo v intersubjektivitě), tedy ve vztahu triangulace (Davidson, 2001). Navíc v takto chápaném vztahu se bere v úvahu čas (vývoj), ve kterém se rozvíjí zkušenost jak učitele, tak žáka. Kdyby takto autoři KM chápali subjektivitu, možná by ji neprezentovali v triviální podobě, jenom jako náročné či neoblíbené téma/učivo z pohledu učitele (viz dále). 

2.2 Kritická místa, metodika

Jak autoři KM deklarují, ve výzkumu, který po tři roky prováděli,  se nezabývali přímo žáky, ale „mnohovrstevnou zkušeností učitelů“ (s. 5). Vrstvy podle vnímání učiteli dělí na subjektivní, ontodidaktickou a psychodidaktickou. Ontodidaktiku prezentují (s. 5) jako porozumění teoretickému chápání oboru (tedy zeměpisu/geografii), a psychodidaktiku jako výukové metody a prostředky v souvislosti s jejich nevhodným používáním. Tato dichotomie je tradiční psychologický model, který se v českém vzdělávání objevuje od 70. let (viz např. Ďurič & Štefanovič, 1977; Čáp & Mareš, 2001). Takováto dichotomie je rozšířená ve státech střední Evropy (mimo Německa a Rakouska).  Subjektivitu pak autoři KM vysvětlují jako náročnost učiva (rozuměj didakticky)  z pohledu učitelů , případně jako neoblíbené části učiva (pro učitele). Otázkou je, proč toto není v KM součástí psychodidaktiky. Že by psychodidaktika neznala koncept Mind? To vyvrací texty zaměření na transdidaktiku (jeden analyzuji ZDE).

 Autoři KM vůbec nereflektují žádnou literaturu, která se této metodice věnuje a v podstatě vytvářejí dojem velkých inovátorů. Tím odborně zdatný čtenář nabývá dojmu, že jejich metoda není důkladně promyšlená a ani není postavená na nejnovějších vědeckých poznatcích pedagogického výzkumu, jak o tom hovoří jeden z recenzentů výše. Navíc připomínám, co o vědeckém výzkumu v úvodu tohoto textu říká pedagogický psycholog Štech (2020).

 V klasifikaci ontodidaktika/psychodidaktika  se autoři KM dostávají do střetu s pojmy a koncepcí psychologů vyučovacího procesu. Janík et al. (2013, s. 163) prezentují psychodidaktiku jako součást didaktického porozumění určitému obsahu, který  má dvě strany téže mince. Ontodidaktika a psychodidaktika  podle Janíka et al. spojují oborovou situovanost (viz výše) s obecným pedagogicko-psychologickým rozměrem. Průcha & Mareš (2003; s. 192) v Pedagogickém slovníku ontodidaktiku vůbec neuvádějí a věnují se pouze psychodidaktice, kterou prezentují jako poznání, že vzdělávací procesy obecně je nutné vysvětlovat též z psychlogických zřetelů. Jmenují Aebliho, Blooma, a další. Stejně na tento problém nahlíží i Skalková (1999, 2007).  Ontodidaktika a psychodidaktika se objevují i v psychologiích pro učitele (Ďurič & Štefanovič, 1977 a/nebo Čáp & Mareš, 2001). Žádný z těchto zdrojů, ani jiný, který se této problematice věnuje, autoři KM nezaznamenávají, nediskutují.

Jen pro dokreslení a upozornění na problematiku převodu odborné terminologie z anglických originálů do češtiny uvádím poznatky amerického pyschologa Slavina (2012, s. 3), který charakterizuje pedagogiku (pedagogy) či výuku (instruction) jako propojení mezi tím, co učitel chce žáky naučit a co se žáci skutečně naučili.

Jak je to s posuzováním kvality výuky, s kvalitou dosahovaných vzdělávacích cílů? V zahraničí, ale v posledních 15-20 letech i v Česku, se nejvíce aplikuje dvojdimenzinální taxonomie těchto cílů (poznání a poznávání) v Revidované Bloomově taxonomii (Anderson & Krathwohl, 2001, více Vávra, 2011, ZDE). U autorů KM se letmo mihne jen původní Bloomova taxonomie (Bloom, 1956). V textu se autoři KM zaměřují na úroveň „zapamatování” (s. 99), která je u původního Blooma založena na kategoriích formulovaných do podstatných jmen slovesných. V Revidované Bloomově taxonomii (Anderson & Krathwohl, 2001) se používají pro kognitivní dimenzi činná slovesa (více Vávra, 2011, ZDE). Tím se liší původní Bloom od Revidovaného. Autoři Revidovaného Blooma, Anderson & Krathwohl (2001), vytvořili, jak již bylo výše řečeno, dvojdimenzionální taxonomii (poznání/poznatky a poznávání; více viz Vávra, 2011). Původní Bloomovu taxonomii (Bloom 1956)  autoři KM sice citují, avšak následně ji používají špatně, protože Bloom mluví o nejnižší úrovni ne jako o zapamatování, ale o „knowledge“, tedy o znalostech nebo o poznatcích, např. znalosti terminologie a/nebo znalosti faktů. To neorganické uspořádání znalosti v původní Bloomově taxonomii vyřešili (alespoň částečně) autoři Revidované taxonomie (Anderson & Krathwohl, 2001) tím, že stanovili samostatnou dimenzi pro knowledge  a samostatnou pro kognici (cognitive process). Opět v KM (Mentlík, Slavík, & Coufalová , 2018; Pluháčková, Duffek, Stacke, & Mentlík, 2019) o tom není žádná zmínka, nebo se poznatky ve výsledcích výzkumu používají ‚neorganicky‘.

2.3 Kritická místa na základě kritičnosti v polostrukturovaných rozhovotech s českými učiteli zeměpisu. Pokračování metodiky na tématu Cirkulace v atmosféře

V tematickém celku Cirkulace v atmosféře (s. 99) autoři KM ukazují, jak stanovovali kritická místa na základě rozhovoru s učiteli (kritéria):

 1. Neorganičnost zařazení tématu v rámci školního kurikula
 2. Velká komplexita tématu
 3. Náročnost tématu na představivost žáků

Pomíjím fakt, že učitelé se určitě kriticky vyjadřovali i k časovému nedostatku až tlaku, který je tíží, aby probrali celé učivo, a do požadované hloubky. V KM je to řečeno na jiném místě (s. 6), kde časovou náročnost zmiňují v rešerši zdroje (De Guzman et al. 2017). Toto však není nový poznatek. Připomínky časové náročnosti ve výuce zeměpisu se vždy objevoval a znovu se objeví na těch školách, kde je aprobovaný učitel zeměpisu, který v jednom nebo dokonce někde i ve dvou ročnících druhého stupně ZŠ má k dispozici pouze jednu hodinu zeměpisu týdně (tedy 6 hodin týdně na 2. stupni ZŠ). O tom se mluví od přechodu centrálně stanovených vzdělávacích programů na rámcové vzdělávací programy základního vzdělávání, a následně v promítnutí do ŠVP konkrétní školy.

K výše uvedeným bodům (výsledkům výzkumu) je nutné říci, že autoři KM objevují objevené. O neorganičnosti zařazování témat v českém zeměpisném kurikulu se mluví od reformy ze 70. let (tzv. Nová koncepce, učiteli tehdy přejmenovaná na „Antikoncepci“). Osobně jsem na problém neorganičnosti (neuspořádanosti) obsahu učiva narážel například při výuce na gymnáziu (1. ročník) v tématu o pohybech Země a jejich důsledcích. Od fyziků jsem tehdy potřeboval, aby měli probrané a vysvětlené Keplerovy zákony. Od kolegů fyziků jsem se dozvěděl, že oni to probírají až ve čtvrtém ročníku před maturitou. Tak jsem musel vykládat fyziku. Připomínám, že mluvím o přelomu let 70. a 80.

Jeden z cílů pro přechod z centrálně stanovených vzdělávacích programů (osnovy) na rámcové vzdělávací programy (kurikula) měl školám umožnit uspořádat si učivo tak, aby docházelo k organičnosti v mezipředmětových vztazích ve školních vzdělávacích programech. Vím, že hodně škol neorganičnosti uspořádání učiva věnovalo velkou pozornost, protože vyřešení tohoto problému považovali za jednu z kvalit svého školního vzdělávacího programu, a právem. Takže pokud výzkumníci (autoři KM) narazili na tento problém, o kterém učitelé mluvili, pak si učitelé stěžovali na výsledek jedině své práce. Tazatelům a následně analytikům z projektu Didaktika – Člověk a příroda A tento fakt v KM unikl.

Komplexita geografických témat je velmi bolavý problém zeměpisu, který předmět trápí dlouhá léta. Autoři KM k tomuto problému přistupují tak, že oni jej objevili a oni jej řeší. Jakoby snad učitelé ani o tom nevěděli a nevědomky jej vyjevili. Autoři KM ale také pomíjí snahy předchůdců. Například těch, kteří se snažili tento problém řešit školními projekty, praktickými aktivitami (například Spalová, 1933; Vrána, 1934). Jiný přístup volil například didaktik zeměpisu na pedagogické fakultě v Hradci Králové Václav Cífka, který šel cestou názornosti a demonstrováním přírodních jevů přímo ve třídě (Cífka, 1971).  Jinou možnost, a to názorná schémata, nabízejí Sobotová & Sobota (1996). Autoři KM v podstatě znovu objevují názornost s podporou představivosti v podobě tzv. Kitchen Science. Přístup Kitchen Science z výše uvedených praktik vyhází a nejvíce se v současném Česku institucionalizuje v podobě science parků či center, např. iQLANDIA v Liberci. A s těmito centry autoři KM spolupracovali!

Ale této názornosti chybí v KM obecný myšlenkový ‚vzdělávací‘ koncept. Jako takový koncept/teorii lze navrhnout pohled na strukturování vzdělávacího obsahu ve vztahu k celku/komplexitě Biggse & Tangovou (2011). Vizualizaci  SOLO taxonomie od Biggse & Tanové může zvídavý čtenář najít na tomto portále (Vávra, 2018; ZDE). V KM o této koncepci není ani slovo.

Zapojování představivosti s názornosti do zeměpisné výuky je také dlouholetý evergreen v českých školách. Například Josef Harapat (1907) zdůrazňuje zapojová fantasie do výuky zeměpisu. V jeho době, kdy cestování bylo pro většinu lidí nedostižnou touhou (převažovalo připoutání k půdě, k továrně, k dílně, k obchodu, a dal.), kterou tehdy lidé uspokojovali například četbou knih o ‚cizích krajích‘, to byl požadavek v celku pochopitelný. Podobně po představivosti volala i významná česká odbornice na geografické vzdělávání Kamila Spalová (1933). O názornosti, která podporuje přestavivost, bylo pojednáno výše. O těchto zmiňovaných  starších průkopnících není v KM žádná zmínka. Naznačuje to omezený časový obzor autorů KM? Celá publikace proto působí falešně, jako by toto vše objevili až autoři KM, a výše zmíněné hodnocení publikace od jednoho z hodnotitelů (viz výše) budí rozpaky.

2.4 Česká cesta ke konceptům míst (place) v českém zeměpisném kurikulu

Jak autoři KM projekt kritických míst v zeměpisném kurikulu prezentovali pro odbornou veřejnost, je silnou stránkou projektu.  Již jsem uvedl výše, textu KM předcházely publikační aktivity, které vnášely do veřejného prostoru povědomí o této aktivitě na poli výzkumu. Připravené texty našly uplatnění více v pedagogických časopisech než v odborně geografických. To je ovšem obvyklý jev, zvláště v českém geografickém vzdělávání.

 • Mentlík, Srovnání dynamiky vědeckých výstupů mezi geografickými obory v ČR (2012 až 2014) pro potřeby cílené didaktické transformace, 2015)

Mentlík ve „Srovnání dynamiky vědeckých výstupů mezi geografickými obory v ČR (2012 až 2014) pro potřeby cílené didaktické transformace“ (2015) s využitím databáze odborných textů (RIV) a provedením rešerše českých i zahraničních časopisů zjistil, že nejdynamičtější generování významných vědeckých výstupů dochází u oborů fyzické geografie. Tady lze také hledat ono nasměrování na fyzickou geografii v geografickém vzdělávání autorů KM, přesněji v Didaktice – Člověk a příroda A a stanovní dynamických kritických míst.  Mentlik (2015) se v tomto článku věnuje spíš okrajově rešerši článků v geografickém vzdělávání (např. Janík, Knecht), a opět se zaměřením na fyzickou geografii. Z humánní geografie prezentuje například Drbohlava (migrace) či Sýkoru (transformaci postkomunistických měst ve střední a východní Evropě). Mentlík alespoň tuší, že geografie je více komplexní vědou, a zvláště geogfrafické vzdělávání, kde kromě fyzické je také humánní (nepřesně socioekonomická) a regionální geografie. Aby geografie „nekulhala na jednu nohu“, je nutné věnovat pozornost i humánní (sociekonomické) geografii. Mentlík v rešerši literatury naprosto pominul nestora pražské socioekonomické geografie přírodovědecké fakulty M. Hampla a jeho zásadní práce k poznání reality, např. (Hampl, Gardavský, & Kühnl, Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR, 1987; a zvláště Hampl, Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu, 1998). Na Hamplových vědeckých poznatcích je postavena Certifkovaná metodika geografického vzdělávání (Marada, a další, 2017), Ale to jsou velmi obtížné odborné texty, na které je potřeba „dospět“.

 • Mentlík, Slavík, & Coufalová, Kritická místa kurikula, organizační a klíčové koncepty −konceptuální vymezení a příklady z výuky geověd, 2018

Zásadní obrat ke kritikým místům v českém geografickém vzdělávání přichází s článkem „Kritická místa kurikula, organizační a klíčové koncepty −konceptuální vymezení a příklady z výuky geověd“ (Mentlík, Slavík, & Coufalová, 2018). Výchozími texty pro Mentlíka et al. (2018) jsou především následující texty:

 • české matematické vzdělávání (Rendl & Vondrová, 2014), kritická místa v matematickém vzdělávání
 • anglické geografické vzdělávání (Taylor, 2008; Roberts, 2013); místo, čas a prostor v konceptech anglického geografického vzdělávání, a v konceptu badatetelského přístupu
 • české vzdělávání (obecně) (Slavík, Janík, Najvar, & Knecht, 2017),  vycházejí ze Searleovi knihy Mind (Searle, 2004) (vice Vávra 2018, ZDE)
 • české geografické vzdělávání (Marada, et al., 2017), Certifikovaná metodika českého geografického vzdělávání. Tato Certifikovaná metodika je  postavená na teoretickém základu M. Hampla (více k tomu Vávra 2019, ZDE)

Ve fyzické geografii se u Mentlíka et al. objevuje geografický koncept  místa (place) v exponovaných empirických (materiálních) entitách – reálném prostoru a času. Dá se z toho odvodit, že i místo je chápané jako reálná entita? Pravděpodobně ne.  Text se velmi těžko čte (na rozdíl od anglických předloh Taylorové, Robertsové) a je diametrálně odlišný od textu z roku 2015, který je uvedený výše. Text je odlišný jak koncepcí, tak vyjadřováním, používáním odborných pojmů, argumentací. Spíše je více podobný textu od Slavíka et al. (2017). Jako by se pedagogové snažili podepřít svá pedagogická východiska těmi odbornými (geografickými, spíše fyzicko-geografickými). Možná chtěli, v  řečí českých pedagogů/psychologů , podpořit psychodidaktiku ontodidaktikou. Nebo snad jde o transdidaktiku? K tomuto poznání mě vede „neorganické“ spojování pedagogického (kritické místo v kurikulu)  s odborným (to je prezentováno na velmi nízké poznatkové úrovni – podle taxonomie Revidovaného Blooma (Anderson & Krathwohl, 2001). O neorganickém propojování kritického místa v českém zeměpisném kurikulu se zeměpisným obsahem (s pojmem místo) jsem se zmínil již výše).

Ukažme si uvedená tvrzení právě na konceptu místa u Liz Taylorové (2008), ze které Mentlík et al. (2018) vycházejí. Taylorová vychází z konceptů anglického kurikula z roku 1999 (anglické kurikulum z let 1988 – 1999), ve kterém byly obsaženy koncepty místa, procesu, interdependence  (vzájemnosti) a interakce lidé – prostředí. Taylorová vychází z poznání a poznávání míst, ze zákonitého uspořádání (patterns) a procesů (processes), enviromentální interakce a z udržitelnosti.  Tady je u Taylové určitá podobnost s Revidovanou Bloomovou taxonomií (poznání/poznávání, viz Vávra, Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů?, 2011). ‚Klíčové‘ koncepty (vycházejí z anglického kurikula), u Taylorové z anglického kurikula z roku 1988-1999. Od roku 2000 sice došlo ke změně (revizi) anglického kurikula, ale koncepty uspořádání – organising concepts –  jsou i  v kurikulu 2000 stejné. Tyto koncepty se považují  za důležité nebo za užitečné, zatímco „velké“ koncepty se vztahují k úrovni abstrakce (tj. prostoru), nebo k nejvyšším místům v hierarchii jiných konceptů.

Vraťme se však k místu. Místem‘ (place) v hierarchii Taylorová vnáší do geografického vzdělávání také určitý chaos v uspořádání. ‚Místo‘  (place) geograficky definuje na základě charakteristiky, kterou využívá od D. Masseyové (2005), která místo charakterizuje z pohledu humanistické, feministické, marxistické (vztah místo a moc), případně kulturní geografie. Tam například Mentlík et al. (2018) nedohlédli. Ale využili, a rozšířili pohled na koncepty,  v podobné tabulce od M. Robertsové (Roberts, 2013, s. 84), viz následující odstavce.

Podle geografky Masseyové (Massey, 2005) je místo více konkrétní, a prostor je více abstraktní. V místě se něco konkrétního děje (events), lidé jsou za místo, ve kterém žijí, odpovědní, místo lidi mění, ne prostřednictvím toho, kam tělesně/fyzicky patří, ale prostřednictvím vykonávané činnosti v místě, v jednáních v propletených ‚trajektoriích‘. U Taylorové (Taylor, 2008) se tyto představy projevují například v chápání percepce a reprezentace  – jak se lidé liší ve své zkušenosti, jak o své zkušenosti mluví s jinými apod. (viz Tabulka 1, níže)

 Taylorová (Taylor, 2008) v uspořádání konceptů, jak bylo zmíněno výše,  vychází z Masseyové (Massey, 2005). Koncepty jsou čtyři: diverzita – změna – interakce – percepce a reprezentace. Tyto koncepty jsou podle Taylorové i v konceptech národního, rozměj anglického, kurikula (2008)  Diverzitu vysvětluje Taylorová jako komplexní a proměnlivý svět (stav), změnu Tayolová chápe jako vývoj. Je to podle ní zásadní hybatel ve fyzické geografii (tady mám pochybnost – což nejsou změny i v humánní geografii?), interakci chápe Taylorová jako vzájemný vztah související se  změnou.  Percepci a reprezetnaci vysvětluje Taylorová, jak lidé přemýšlejí o světě, jak spolu o tomto světě komunikují. V tom se mohou třeba projevovat různé úhly pohledů na realitu (viz Obrázek 3).

Obrázek 3 Srovnání konceptů v geografickém vzdělávání u Taylorové a u Mentlíka et al.

Koncepty uspořádání/organising concepts (Taylor, 2008, p. 53) Místo jako centrální klíčový koncept a navazující organizační koncepty (Mentlík, Slavík, & Coufalová, 2018, s. 15)

Autor: Jaroslav Vávra (vytvořeno podle výše uvedených předloh)

Mentlík et al. (2018) přímo deklarují: „Místo jako centrální klíčový konceptje mezi prostorem a časem. Autory KM chápáno pedagogicko-psychologicky jako „svorník/zákolník“ a prostor a čas jako (empirické) entity. ‚Organizačními‘ koncepty jsou pro Mentlíka et al. změna – provázanost (systém) – rozdílnost. Jak je vidět, proti Taylorové vypadla percepce a reprezentace. Proč? Ale napadají mě další otázky, které tento koncept nezahrnuje, nedává žádnou odpověď. Například, jak v této koncepci chápat difúzní šíření padnemie? Jak chápat analogie? A zvláště, jak jsem naznačil již výše, jak chápat percepce a reprezentace u geografických jevů? Pokud se čtenář KM dostane k praktickým výstupům, konkrétně o litosférických deskách nebo o cirkulaci vzduchu v atmosféře, pak marně hledá „místo jako centrální klíčový koncept“ s časem a prostorem. V tomto směru se zdá, že teorie je odtržená od praxe.

Tabulka 1 Porovnání četnosti výskytu klíčového pojmu v časově různých anglických kurikulech (Taylor 2008, šest kurikul (1976 – 2007); překlad a umístění do tabulky Mentlík et al. 2018. Uvedena/připojena podobná tabulka (Roberts, 2013, sedm anglických kurikul (1998 – 2012))

Počet výskytu klíčového konceptu pojmu

5x

4x

3x

2x

1x

Pojem uvedný na klíčový koncept (Mentlík et al. 2018, s. 14) Rozdílnost;            

Provázanost

Měřítko;            

Místo

Změna;            

Prostor;

Prostředí;

Rozvoj;

Následek

Čas;            

Fyzická;

Humánní;

Krajina;

Systémy;

Umístění;

Konflikt;

Vnímání; 

Dorozumívání; Moc; Víra;            

Hodnota; Dohoda; Kontinuita;

Klasifikace; Rozhodování;

Plánování; Předsudky;

Rozmístění; Budoucnost;

Region; Nejistota; Sociální;

Formování; Spojení; Vzdálenost;

Myšlení; Procesy; Udržitelný;

Kulturní; Porozumění;

Reprezentace 

Pojem uvedený jako klíčový koncept (Taylor 2008, s. 51)     Space;            

Place;

Time;

Scale;

Cause/causes/

Causation;

Development; Landscape/

environment

Inequality;            

Interdependence;

(Physical) Systems;

Conflict/

consensus

Location;            

Region;

Change;

Perception

(neúplný seznam)

 

Pojem uvedený jako klíčový koncept (Roberts 2013, s. 84)   Place; Space; Scale;             

 

Development Interdependence;            

(Social/

Environmental) Systems;

Change; Landscape/

environment

Time;            

Location; Inequality;

Diversity;

Interaction;

Interconnection;

Sustainability;

Perception;

Representation

(neúplný seznam)

Autor: Jaroslav Vávra (zvýrazněny položky, které jsou obsaženy v Obrázku 3)

Při srování originální tabulky Taylor (2008, s. 51) a tabulky z ní vytvořené od Mentlíka et al. (2018, s. 14)  (viz Tabulka 1) zaujme rozdíl v (re-)prezentaci výsledků. Výrazné „nadlepšení“ konceptů místo, rozdílnosti a provázanosti. Proč? Vysvětlení asi je, že Mentlík et al. zahrnuli do tabulky i data z Robertsové (2013, s. 84), kterou však přímo u své tabulky jako zdroj neuvedli. Není jasné proč. Může to být opomenutí, může to být záměr či snad něco dalšího. Jako účel se jeví, matematicky řečeno, ‚spočítat vše tak, aby to vyšlo‘. Toto by se ve vědeckém výzkumu stávat nemělo. Takové pochyby by měly být vyloučeny.  Vůbec by neměly nastávat. Vyvozování z tabulky, výsledky, se pak vyjevuje jako  nevěrohodné či zpochybnitelné.   Chtěli snad autoři  zdůvodnil autorský koncept „místo jako centrální klíčový koncept“? Tento „vědecký“ postup hraničí s manipulováním, s reprezentováním něčeho jiného. Je to postup, který jsem již kritizoval v recenzi o Transdidaktice (Vávra 2018, ZDE). O to je zjištění závažnější, protože tento způsob „vědeckého zkoumání“ se v souvislosti s didaktikou v případě KM opakuje.

A znovu se vracím k pojmu ‚ kritické místo‘ v zeměpisném kurikulu a místo v geografickém významu. Jak se tyto dva koncepty míst (pedagogický a geografický) budou v praxi odlišovat či doplňovat? Bude to v uspořádání „juxtapozice“, tedy „vedle sebe“ anebo „ve vrstvách“ jako jakýsi „palimpsest“? Nebo to bude „brikoláž“ či něco jiného?  Odpověď v KM chybí.

V  konceptulizování by autoři KM měli věnovat pozornost v českém zeměpisu „konkurenčnímu“ pojmu (lokální/místní) region. Ten je v práci zcela pominut a přitom v českém zeměpisném kurikulu, např. u České republiky, ale i v regionech sěta, má dominantní postavení. Zkušenost ze škol je taková, že ve výuce dominuje region (méně pozornosti je věnováno regionalizaci), místo se redukuje na polohu/lokalitu.

V anglických kurikulech u analýzy Taylorové (2008) se objevují koncepty nerovnost (inequality) a vzájemná závislost (interdependence). Domnívám se, že Mentlík et al. (2018) tyto pojmy  interpretují jako rozdílnost a provázanost. Terminologicky je to neukotvené. Jde opět o již výše zmíněné vytváření neologismů. Pravděpodobně je to způsobeno vlamováním pedagogiky/obecné didaktiky do geografického vzdělávání.

Upozorňuji také na dva odlišné termíny u Taylorové, a to place a location, které prezentuje i Robertsová (2013).   Mimochodem prostor, měřítko, příčina-následek, krajina/prostředí jsou klíčovými koncepty i v českém zeměpisném kurikulu už od 70. let (Očovská, a další, 1982). Právě od 70. let se zdůrazňovala kauzalita – deterministický způsobu myšlení ‚příčina – následek/důsledek‘,  a to zvláště ve všeobecně vzdělávacím charakteru (fyzického) zeměpisu na gymnáziu. Jinak řečeno, nic se neděje bez dostatečné příčiny.  V českém zeměpise na kauzalitu upozorňuje už Josef Harapat (1907). Doporučoval ji pro starší žáky, zatímco pro mladší navrhoval srovnávnání/porovnávání.

2.5 Generalizace, je jen jedna?

Z hlediska vzdělávání je nutné mluvit také o generalizacích (více Bruner, 1960, 1977; Vávra, 2006). Zdůrazňuji generalizaci v plurálu.  Obecně generalizace (zevšeobecňování) je jednou z významných kvalit myšlení, ke kterému by žáci měli být učitelem vedení.

pedagogické generalizaci (zevšeobecňování) žák (ale může to být i učitel, protože ten se stále učí) postupuje induktivně od detailů k celku, vytváří si koncept, který může využívat obecněji, ne jen v určitém území, ne jen v určité lokalitě, ne jen v určité situaci, kterou ve svém životě prožívá. V KM u generalizace citovaná Robertsová (Roberts, 2013, p. 83) chápe generalizaci v propojování/spojování faktů a představ, ve vysvětlování a v abstraktním myšlení. Jen pro porovnání, upozorňuji na SOLO taxonomii (Biggs & Tang, 2011, více Vávra 2018, ZDE), která strukturováním obsahu (element až komplex/celek) propojuje pedagogickou i odbornou generalizaci. SOLO  taxonomii Robertsová (2013) neuvádí. Odkazuji i na vyváření (t)eorie (Korthagen, Kessels, Koster, Lagerwerf, & Wubbels,, 2001), o které jsem psal výše.

Jak jsem už naznačil, není  jen generalizace pedagogická, ale je také generalizace odborná. Tady je nutné rozumět  myšlenkovému postupu/postupům jako je vytváření či využívání odborných vědeckých teorií, modelů, principů … . Americký filosof vědy Reichenbach (Reichenbach, 1951) chápal generalizaci jako empirickou znalost něčeho trvalého, podle něj je to zákon neměnnosti v přirozenosti samotné (ve výrokové logice „ jestliže A, pak B vždy“. Reichenbach se také vyjadřuje ke každodennosti a tvrdí, že zvláště každodenní zkušenost (můžeme říci „selský/zdravý rozum“, srovnej ZDE) se dostává do potíží na úrovni „generalizace“, kdy usilujeme dostat se k základům „mechanismů“ událostí, které se propojují, když jednotlivec  zkoumá realitu spolu s příčinou a následkem (Reichenbach 1951). Hampl (Hampl, 2005) toto ještě více posouvá do významnosti a mluví o reprezentativnosti.

Pokud se podíváme na vědecký výzkum KM, těchto atributů práce nedosahuje. Práce KM  nedosahuje ani reprezentativnosti a ani nezpochybnitelnosti dosažených výsledků, což jsem ukázal výše. V tomto ohledu budou muset v práci prezentované teoretické výstupy autorů KM projít další kritikou, další verifikací, další falzifikací.

2.6 Praktické výstupy

Po teoretických kapitolách v publikaci KM  (Pluháčková, Duffek, Stacke, & Mentlík, 2019) s názvy Cíle projektu Didaktika – Člověk a příroda A, Metodika výzkumu kritických míst v českém zeměpisném kurikulu, pokračují autoři KM ve čtvrté kapitole praktickými výstupy, vzdělávacími tématy. Tomu věnovali didaktici v KM velkou část knihy, cca 75 % jejího rozsahu. Kapitola obsahuje 8 tematických celků, všechny mají přírodovědný charakter a podle autorů KM splňují kritéria kritického místa. Všechny byly také prezentovány na tomto metodickém portále bez recenzního řízení s použitím floskule: „Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didaktika – Člověk a příroda A.“ Možné nalézt pod vyhledávací cestou: články – vyhledávej (heslo ‚Duffek‘).

V recenzi se zaměřím pouze na jedno téma, a to Litosférické desky a jejich pohyby. Toto téma bylo na tomto portále prezentováno již dříve v červenci 2017 (Vávra, Litosférické desky a Kontinentální drift v základním vzdělávání. Zaměření na transfer vědeckých znalostí a kvalitativní hodnocení s ověřením některých poznatků v 6. ročníku zeměpisu, 2017; ZDE; ZDE; ZDE; ZDE; ZDE). U Vávry (studentský projekt s A. Kolářovou) jde o pět jednotek, které se zabývají vědeckým stavem poznání, transferem do zeměpisného vzdělávání, aplikací v Revidované Bloomově taxonomii a ověřením a zhodnocením těchto poznatků ve fakultní liberecké škole u žáků 6. a 9. ročníku.

Kritické místo v tématu Litosférické desky a jejich pohyby bylo publikované na tomto portálu v říjnu 2019 (Duffek 2019; ZDE; ZDE; ZDE; ZDE) a to ve čtyřech jednotkách: Hybné síly litosférických desek – návrh aktivit; Divergentní rozhraní litosférických desek; Konvergentní rozhraní litosférických desek; Litosférické desky z dlouhodobého vývoje. Chtěl jsem najít ještě další geografická témata, tematické jednotky, které autoři KM prezentovali dříve na tomto metodickém portálu před říjnem 2019. Výsledek je nula.

Autoři KM vycházejí z pedagogické koncepce modelu „hloubkové struktury výuky 3A“ (anotace – analýza – alterace) (Janík, a další, 2013), kterou rok před nimi analyzuji v tématu Teplá a studená fronta (Vávra, 2018; ZDE). Je diskutabilní, zda stavět na vědeckém odborném přístupu nebo na českém pedagogicko-psychologickém přístupu  – v hloubkové struktuře výuky, a to ve třech vrstvách: tematické – konceptové – kompetenční  (Slavík, Janík, Jarníková, & Tupý, 2014). Zatím z mé zkušenosti „vlamování“ do odbornosti z pozice pedagogů/psychologů velkou kvalitu nepřináší (alespoň v zeměpisu). Bude nutné v Česku tomuto problému věnovat větší výzkumnou pozornost. Jako limitní záležitost v tomto směru výzkumu vnímám malou spolupráci mezi odborníky na obor (i na oborovou didaktiku) a odborníky na pedagogiku. Dokud oboroví didaktici (mluvím o českém zeměpisu) budou považováni za „nosiče vody“ jak v oboru na jedné straně a tak v pedagogice na druhé straně, světlo na konci tunelu asi nikdo nikde a nikdy neuvidí. Klíčová je také spolupráce s pedagogickou praxí (učiteli), kteří zatím nevidí smysl ve spolupráci s pedagogickými teoretiky. Za samostatnou pozornost by stálo, v jakých vodách mezi učiteli pedagogičtí teoretici (i autoři KM) „loví“, aby si vypomohli praxí.

Nabízení „sjednocení“ trans-didaktikou pro všechny všeobecně vzdělávací předměty je v tuto dobu nereálné, a snad i troufalé. V zeměpisu určitě. Stavět sjednocení pedagogiky všeobecně vzdělávacích předmětů na konceptu kritických míst, který pochází z matematiky, je nefunkční. O podobné sjednocení v konceptech výuky se snaží v UK přes schopnosti (capabilitiesi) Michael Young (např. Young, Lambert, Roberts, & Roberts, 2014; video o powerful knowledge v angličtině ZDE). Mimochodem Young se snaží prosadit se svým konceptem od 70. let. Nevím, zda čeští pedagogičtí inovátoři budou mít takovou výdrž a jejich koncept dosáhne vědecké významnosti/reprezentativnosti. Nebo jej prosadí politicky, „na sílu“?

Pro doplnění uvádím komentáře nad konkrétními výsledky Projektu Didaktika – Člověk a příroda A  (dále ČPA biologie) z biologie, které je možné sledovat ZDE. Až do komentáře #13 pod uvedeným textem lze poznatky za pedagogickou praxi v biologii shrnout do těchto bodů (možno srovnat s mými poznatky v tomto textu):

 1. Autoři ČPA biologie neberou v potaz úlohy již dříve mezi učiteli známé a prezentují je jako svůj „objev“
 2. Malý ohled na psychologický vývoj jedince a na kvalitu spirálového kurikula
 3. Malé zaměření na generalizace/zobecňování a jejich problematiku, a na analogii
 4. Výrazné zaměření úkolů na pozorování a popis
 5. Malé zastoupení diskuse ve třídě  jako prostředku  prohloubení znalostí a nedostatek času na tuto formu výuky
 6. Příliš teorické pojetí, které není ověřeno v praxi
 7. Objevují se trivility, které jsou aprobovanému učiteli známé, a tedy pro něj zbytečné
 8. Formální pravidla pro publikování článku na rvp.cz jsou porušena. Stačí floskule na úrovni ozdoby „Obsahová správnost materiálu je garantována v rámci projektu Didatkika – Člověk a příroda A.“
 9. Narušená důvěra ve výsledky pedagogického výzkumu obecně a zvláště v těchto konkrétních případech

 K další diskusi:

 1. Oborová didaktika požívá mezi učiteli (pedagogická praxe vůči pedagogické teorii) malou úctu a důvěru
 2. Bez kritického posouzení se nabízí veřejný i odborný prostor pro  „myšlenky“ osob/„guru“ typu R. Čapka (autor Moderní didaktiky, více k tomu ZDE). Dodávám: Jak snadné je slepě následovat, a obzvlášť pro učitele, jak snadná je  cesta „do expertního hrobu“, ztráta autority, reputace

V mnoha bodech je vidět shoda mezi tím, co jsem uvedl v této recenzi zeměpisných kritických míst a biologickou částí projektu, na kterou odkazuji výše.

Dalších komentářů se zdržím, protože čtenář (zájemce o geografické vzdělávání) vše podstatné najde na tomto portálu.

 

3 Shrnutí a závěr

Recenzovaný text o kritických místech v geografickém kurikulu je (snad průběžným) výsledkem projektu Didaktika – Člověk a příroda A. Praktické výsledky nepokrývají celou šíři zeměpisu, ale pouze fyzicko-geografickou část, a ještě ne úplnou (chybí například výrazné vzdělávací téma z hydrosféry). Tato recenze (především  vzdělávacích témat Litosférické desky a  Cirkulace vzduchu v atmosféře) se zaměřuje na organičnost témat (uspořádání jednotlivých témat v českém zeměpisném kurikulu), na komplexitu (části a celek, případně spirála obsahu bez osobního vývoje žáka), a na představivost ve vzdělávacím tématu Cirkulace vzduchu v atmosféře.

Vraťme se k tomu, co říká Jan Průcha o využitelnosti pedagogického výzkumu (viz výše) a Stanislav Štech o výzkumu. Celý výzkum kritických míst v českém zeměpisném kurikulu je založený na šetření/polostrukturovaných rozhovorech mezi učiteli zeměpisu. S jejich pomocí jsou zjišťovaná kritická místa v zeměpisném kurikulu, následně jsou stanovena vzdělávací zeměpisná témata (celkem 8), tato témata učiteli odučena a následně jsou opět učitelé „vyzpovídáni“ Tedy vše založeno na reflexi/sebereflexi (subjektivní výpovědi) učitele, nikoli žáka. Kde je pedagogické zaměření na žáka? Kde je kontrola spolehlivosti a pravdivosti zjištěného?

Podle Štechova komentáře je možné konstatovat, že dotazování mezi učiteli a polostrukturované rozhovory NENÍ výzkum, a dodávám zvláště mezi učiteli. Pokud odpovědi tazatel neověří konkrétně ve třídě, pak je takové dotazování na úrovni „ankety oblíbenosti“, a/nebo zjišťováním nálad v učitelské veřejnosti. Využitelnost (Průcha 2020) v pedagogické praxi mohou čtenáři posoudit na tématech a reakcích učitelů na ně. Mohou toto sledovat přímo na metodickém portálu rvp.cz.

Pro lepší pochopení výzkumné kvality uvádím výzkumné otázky z Korthagena, Younghee, & Greene, (2013, s. 135, upraveno):

 1. Jaký má smysl pro respondenty vyplňování vytvořeného dotazníku?
 2. Jak vytvořený dotazník ovlivní činnost respondentů?
 3. Budou si respondenti pamatovat kvalitu a uváděnou činnost v dotazníku i po uplynutí třech měsíců?
 4. Zlepší výsledky, zjištěné v dotazníku, kvalitu jejich činností?

V tomto textu jsem upozornil na vyhraněný  pojem/koncept „místo“ v geografickém vzdělávání. V geografickém pojetí je od 70. let používaný ve výrazném smyslu/konceptu, který matematika nepoužívá, a to význam místa, či možná nepřesně řečeno, geografický koncept místa, do kterého je zahrnuta subjektivita/intersubjektivita. Ač autoři KM o subjektivitě (intersubjektivitu zcela pomíjejí a přitom pro vzájemné porozumění je zásadní) ve svém teoretickém východisku mluví, subjektivitu trivializují pouze do oblíbenosti či obtížnosti tématu v geografickém kurikulu a ve svém záměru ji chtějí „řešit“ objektivizací. V dnešní době pluralitního přístupu ve vzdělávání je toto už chápané na hranici přijatelnosti, co se týká odbornosti.

Generalizace je významnou myšlenkovou operací, která nabývá na významu hlavně na konci základního vzdělávání. Středoškolský zeměpis je (nebo měl by být) již na generalizaci postavený. V KM není jasný přesah z jednotlivostí, které jsou u uvedených témat jistě důležité, do složitějších/komplexnějších celků. Např. u tématu ‚Cirkulace vzduchu v atmosféře‘ jsou odborné generalizace bez upozornění na souvislosti naznačeny (v originále Obrázek E15, s. 109). Generalizace také předpokládá odbornou znalost/erudovanost výzkumníka jako učitele, a ta v uvedeném tématu téměř chybí. Tento způsob a kvalitu  odborné práce expertů prezentuje hospitace ve vyučovací hodině o „teplé a studené frontě“ (ZDE).

V českém geografickém vzdělávání dosud nebyl překonaný koncept ‚místního regionu‘, který válcuje nový zeměpisný koncept ‚místa‘. Stále se klade velký důraz na  region (měně na regionalizaci) a stále málo je výuka postavena  na  přemýšlení/kvalitativním hodnocení místa. Kritické místo v geografickém vzdělávání do tohoto koncipování vnáší jen chaos.

Česká oborová didaktika zeměpisu se dostala po cca 40 letech nečinnosti a opomíjení ze strany aktérů (státu, odborných společností, pedagogické praxe, rodičovských komunit a dal.) na dno (čest výjimkám). Snahy, které se projevují v projektech a v textech, které hodnotím v tomto blogu na tento „pád a dopad“ poukazují. Na hodnocených textech je vidět až „zoufalá“ snaha s tím v současné době něco dělat, ale zároveň ukazuje i nemohoucnost rozumět tomuto problému, protože byl celou dobu opomíjený. Určitým způsobem se v této situaci projevuje intervence státu. MŠMT začalo „lít“ do vzdělávání peníze (pomíjím, zda v dostatečném objemu). Ale ten problém již narostl do gigantických rozměrů (např. „honí se mnoho zajíců najednou“). Problém je, že je to záležitost dlouhodobá, na hranici zvládnutelnosti. Například, ČŠI zjistila jednak velké rozdíly ve výsledcích výuky (uvnitř škol i mezi školami), ale i významný podíl špatných výsledků (ČŠI, 2015; 2017; více in: Vávra, Nad zprávou ČŠI k výsledkům žáků 5. a 9. tříd. Zhodnocení některých úloh a jejich srovnání s testy PISA, 2018).

Za velmi škodlivý jev ve vzdělávání považuji stále se objevující, používaný a zabetovávaný dichotomický pedagogicko-psychologický přístup na jedné straně a ontodidaktický přístup na druhé straně. Takový vědecký pohled na vzdělávání je v zahraničí již překonaný. Kdo bude v českém vzdělávání oním svorníkem, který bude postavený na vědeckém výzkumu?

Celé snažení o „uzdravení“ geografického vzdělávání je kromě již zmíněných faktorů zatíženo zahleděností autorů těchto publikací do sebe. Jen oni objevují, před nimi nic nebylo, jen oni jsou tou „referenční skupinou“, kterou je nutné brát za určující. Ve výzkumu se přehlížejí letité (stále aktuální) i nejnovější zahraniční poznatky (pokud ano, pak jen v úzkém vymezení).  AVŠAK v případě zeměpisu je již několik minut po dvanácté a českou společnost toto bude stát hodně peněz, energie, osobní angažovanosti, a náprava bude vyžadovat silnou podporu veřejnosti, výchovu nových expertů, a dal. Z mé zkušenosti věková struktura odborníků je taková, že vysokoškolští odborníci na vzdělávání vykazují hiát ve střední věkové kohortě.

S Josefem Váchalem, autorem Krvavého románu, je možné zvolat (upraveno): Český zeměpis se řítí do ďáblovy …  Bohužel. Ale pořád spoléhám na životaschopnost oboru, geografie. Geografie jako názoru/pohledu na osobitý žitý svět. Při četbě Harapatových Rozprav zeměpisných (1907) se nestačím divit, jak dlouho české geografické vzdělávání bojuje například s pamětním učením (já je nazývám zeměpisným primitivismem) které je velmi úporné a silně živené v lidové zábavě televizních kvízů.  Nejen u geografie platí, že každý se musí (z)orientovat a při tom myslet. Slepá víra v pravdivost navigačních přístrojů už mnohé uživatele vytrestalo.

P.S. Tento text a snahy autora nelze brát jako mesiášské poslání. Je to slabý výkřik v poušti.

Obrázek 4 Edvard Munch (1895): Výkřik (pastel)

Zdroj: Wikimedia Commons (https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f7/The_Scream_Pastel.jpg; získáno 3.5.2020)

Poznámka: Na Obrázku 4 je také významná struktura jako v KM (Obrázek 2)  – trychtýř. Zdá se, že zobrazený trychtýř v recenzované publikaci je kouzlem nechtěného.

 

4 Použité zdroje/použitá literatura

Mnoho odkazů je přímo v textu, a tak čtenář po kliknutí na označení ZDE se dostane přímo na uvedený zdroj. V textu jsou i „záložky“, které však nefungují a čtenář si musí vypomoci vyhledáváním. Za nefunkčnost a diskomfort se omlouvám. 

 1. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing (Abridged Edition ed.). New York: Addison Wesley Longman, Inc.
 2. Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead: Open University Press.
 3. Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives.The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain (Reprinted 1968 ed.). New York: David McKay Company, Inc.
 4. Bruner, J. (1960, 1977). The Process of Education. A Landmark in Educational Theory (Twenty-seventh printing, 2003 ed.). Harvard University Press.
 5. Casey, E. S. (1997). The Fate of Place. A Philosophical History. London: University of California Press.
 6. Cífka, V. (1971). Vybavení a uspořádání zeměpisných sbírek na ZDŠ, I. Trojrozměrné pomůcky. Praha: Ústav pro učitelské vzdělávání na UK.
 7. Cresswell, T. (2005). Place. In P. Cloke et al. (eds., Introducing Human Geographies (pp. 485-494). Abingdon: Hodder Arnold.
 8. Čáp, J., & Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. (D. Dvořák, Editor) Praha: Portál.
 9. ČŠI. (září 2015). Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáků 3. ročníku vybraných oborů středních odborných škol. Závěrečná zpráva. Získáno 26. leden 2017, z Mezinárodní šetření: http://www.csicr.cz/getattachment/290a29d6-c538-432a-b95a-4bf59ddeffaa
 10. ČŠI. (29. listopad 2017). VÝBĚROVÉ ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 5. A 9. TŘÍD ZŠ – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Získáno 15. prosinec 2017, z ČŠI, Česká školní inspekce: http://www.csicr.cz/getattachment/17f8e265-b04f-4459-a106-3aecbf735ca0/Vyberove-zjistovani-vysledku-zaku-na-urovni-5-a-9-rocniku-ZS-zaverecna-zprava.pdf
 11. Davidson, D. (2001). Subjective, Intersubjective, Objective. Oxford: Oxford University Press.
 12. Downs, R. M., Bednarz, S. W., Bock, J. K., Fitzpatrick, C., Gray, P. T., Heffron, S. G., . . . Stoltman, J. P. (2012). Geography fro Life: National Geography Standards. Washington D.C.: National Council for Geographic Education.
 13. Duffek, V., Pluháčková, M., & Stacke, V. (2018). Kritická místa ve výuce zeměpisu na ZŠ – úvod, stanovení terminologie a metodický postup jejich zjišťování. ARNICA, Acta Rerum Naturalium didactICA, Ročník 2018(1), stránky 45-55. Získáno 15. duben 2020, z https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2018/Arnika_2018_1-6_Dufek-Pluhackova-Stacke-web.pdf
 14. Ďurič, L., & Štefanovič, J. a. (1977). Psychológia pre učiteľov (2. nezmenené vydanie. vyd.). Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo.
 15. Ede, A., & Cormack, L. B. (2017). A History of Science in Society (Vol. II: From the Scientific Revolution to the Present ). Plymouth: NBN International.
 16. Hampl, M. (1998). Realita, společnost a geografická organizace: hledání integrálního řádu. Praha: Nakladatelství DemoArt pro Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy. Získáno 20. listopad 2018, z https://www.natur.cuni.cz/geografie/socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj/other/files/hampl-realita-spolecnost
 17. Hampl, M. (2005). Geografická organizace společnosti v České republice: transformační procesy a jejich obecný kontext. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje.
 18. Hampl, M., Gardavský, V., & Kühnl, K. (1987). Regionální struktura a vývoj systému osídlení ČSR. Praha: Univerzita Karlova.
 19. Harapat, J. (1907). Rozpravy zeměpisné. Hledě zvláště k cíli a účelu, k obsahu i rozsahu, k osnovám, methodám a pomůckám, jakož i k historickému vývoji vědy a učby zeměpisné. (Sv. Díl I.). Praha: Nákladem „Dědictví Komenského“, tiskem Ladislava Grunda.
 20. Janík, T., & Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione(1), 5-32. Získáno 4. duben 2017, z http://scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/3/4
 21. Janík, T., Maňák, J., & Knecht, P. (2009). Cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich uvváření. Brno: Paido. Získáno 3. květen 2020, z https://www.researchgate.net/publication/47147176_Cile_a_obsahy_skolniho_vzdelavani_a_metodologie_jejich_utvareni
 22. Janík, T., Najvar, P., & Kubiatko, M. (2011). Kvalita kurikula a výuky: výzkumné přístupy a nástroje. Brno: Masaryková univerzita v Brně, MuniPress. Získáno 3. květen 2020, z http://www.ped.muni.cz/weduresearch/publikace/pvtp23.pdf
 23. Janík, T., Slavík, J., & Najvar, P. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích od virtuálních hospitací k videostudiím. Praha: Národní ústav pro vzdělávání. Získáno 20. leden 2018, z http://www.nuv.cz/file/172_1_1/
 24. Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., . . . Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání. Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masaryková univerezita. Získáno 10. leden 2018, z https://is.muni.cz/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/34884802/59922459/60007219/036_Janko_Kvalita_ve_vzdelavani.pdf
 25. Jeřábek, J., & Tupý, J. (březen 2017). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Získáno 1. červen 2018, z Národní ústav pro vzdělávání, RVP pro základní vzdělávání: http://www.msmt.cz/file/43792/
 26. Kolářová, A. (2015). Návrh kooperativního vyučování zeměpisu na příkladu tematických celků. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 27. Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, Inc.
 28. Korthagen, F. A., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2001). Linking Practice and Theory. The Pedagogy of Realistic Teacher Education. New York: Routledge.
 29. Korthagen, F. A., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B., & Wubbels, T. (2011). Jak spojit praxi s teorií: didaktika realistického vzdělávání učitelů. Brno: Paido.
 30. Korthagen, F. A., Younghee, K. M., & Greene, W. L. (2013). Teaching and Learning from Within. A Core Refection Approach to Quality and Inspiration in Education. New York: Routlege.
 31. Mandíková, D., Houfková, J., & al. (2012). Úlohy pro přírodovědné gramotnosti. Utváření kompetencí žáků na základě zjištění šetření PISA 2009. Praha: Česká školní inspekce. Získáno 15. duben 2020, z https://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty/Publikace/Ulohy-pro-rozvoj-prirodovedne-gramotnosti/Ulohy_pro_rozvoj_prirodovedne_gramotnosti.pdf
 32. Marada, M., Řezníčková, D., Hanus, M., Matějček, T., Hofmann, E., Svatoňová, H., & Knecht, P. (2017). Koncepce geografického vzdělávání. Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova a Masarykova univerzita. Získáno 24. leden 2018, z https://www.egeografie.cz/
 33. Maslow, A. H. (1943). A Theory of Human Motivation. Psychological Review(50), 370-396. Retrieved July 11, 2019, from http://psychclassics.yorku.ca/Maslow/motivation.htm
 34. Massey, D. (2005). For Space. London: SAGE Publications Ltd.
 35. Mentlík, P. (2015). Srovnání dynamiky vědeckých výstupů mezi geografickými obory v ČR (2012 až 2014) pro potřeby cílené didaktické transformace. ARNICA(1-2), stránky 1-11. Získáno 15. duben 2020, z https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2015/clanky/1clanekARNICA2015.pdf
 36. Mentlík, P., Slavík, J., & Coufalová, J. (červenec 2018). Kritická místa kurikula, organizační a klíčové koncepty −konceptuální vymezení a příklady z výuky geověd. Arnica(1), stránky 9-18. Získáno 12. červenec 2018, z https://www.arnica.zcu.cz/images/casopis/2018/Arnika_2018_1-2_Mentlik-Slavik-Coufalova-web.pdf
 37. Očovská, B., Brabec, F., Černoch, F., Demek, J., Feranec, J., Herber, J., . . . Zaťko, M. (1982). O novom chápaní výchovy a vzdělávania na stredných školách. Zemepis pre stredné školy. študijné texty na přípravu pedagogických pracovníkov. (M. Gúčiková, Editor) Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateĺstvo.
 38. Pluháčková, M., Duffek, V., Stacke, V., & Mentlík, P. (2019). Kritická místa kurikula zeměpisu na 2. stupni základní školy. V 6. ročníku. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni.
 39. Průcha, J. (2. duben 2020). Pedagogický výzkum a využití v praxi – téma pro diskusi. Pedagogika, roč. 70, č. 1, 2020, s. 97–101, 70(1), stránky 97-101. Získáno 9. duben 2020, z https://ojs.cuni.cz/pedagogika/article/view/1650
 40. Průcha, J. W., & Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník (4. aktualizované. vyd.). Praha: Portál, s. r. o.
 41. Reichenbach, H. (1951). The Rise of Scientific Philosophy. Los Angeles: University of California Press.
 42. Rendl, M., & Vondrová, N. (2014). Kritická místa v matematice u českých žáků na základě výsledků šetření TIMSS 2007. Pedagogická orientace, 24(1), stránky 22-57. doi:10.5817/PedOr2014-1-22
 43. Roberts, M. (2013). Geography Through Enquiry. Approaches to teaching and learning in the secondary school. Sheffield: The Geographical Association.
 44. Searle, J. R. (2004). Mind. A Brief Instroduction. Oxford: Oxford University Press Inc.
 45. Skalková, J. (1999). Obecná didaktika. Praha: ISV nakladatelství.
 46. Skalková, j. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing, a.s.
 47. Slavík, J. J., & Najvar, P. P. (2012). Mezi praxí a teorií v učitelském vzdělávání: na okraj českého překladu knihy F. A. J. Korthagena et al. Získáno 15. duben 2020, z Pedagogická orientace: https://journals.muni.cz/pedor/article/download/744/682
 48. Slavík, J., Janík, T., Jarníková, J., & Tupý, J. (2014). Zkoumání a rozvíjení kvality výuky v oborových didaktikách: metodika 3A mezi teorií a praxí. Pedagogická orientace, 24(5), stránky 721-752. Získáno 3. květen 2020, z https://journals.muni.cz/pedor/article/view/2431/1999
 49. Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: MUNI Press.
 50. Slavin, R. E. (2012). Educational Psychology. Theory and Practice. Upper Saddle River: Pearson.
 51. Sobotová, M., & Sobota, K. (1996). Zeměpisný náčrtník. Praha: Nakladatelství České geografické společnosti.
 52. Spalová, K. (1933). Zeměpis prací tvořivou. (Teorie i prakse.). Velké Meziříčí: Nakladatelství Aloise Šaška.
 53. Štech, S. (2. duben 2020). Trápení s užitečností pedagogického výzkumu: Jen ztraceni v překladu? Pedagogika, 70(1), stránky 109–117. Získáno 9. duben 2020, z https://ojs.cuni.cz/pedagogika/article/view/1652
 54. Taylor, L. (2008). Key concepts and medium term planning. Teaching Geography, 33(2 Summer), pp. 50-60. Retrieved April 15, 2020
 55. Vávra, J. (2006). Didaktika geografie 1. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině v zeměpisu na ZŠ, na příkladu tématu Světový oceán. Liberec: Technická univerzita v Liberci.
 56. Vávra, J. (5. květen 2011). Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? (Výzkumný ústav pedagogický v Praze) Získáno 5. květen 2011, z Metodický portál: Články: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/11113/proc-a-k-cemu-taxonomie-vzdelavacich-cilu-.html/
 57. Vávra, J. (3. červenec 2017). Litosférické desky a Kontinentální drift v základním vzdělávání. Zaměření na transfer vědeckých znalostí a kvalitativní hodnocení s ověřením některých poznatků v 6. ročníku zeměpisu. Získáno 3. červenec 2017, z RVP.cz; Metodický portál: https://clanky.rvp.cz/clanek/a/853/21289/LITOSFERICKE-DESKY-A-KONTINENTALNI-DRIFT-V-ZAKLADNIM-VZDELAVANI-ZAMERENI-NA-TRANSFER-VEDECKYCH-ZNALOSTI-A-KVALITATIVNI-HODNOCENI-S-OVERENIM-NEKTERYCH-POZNATKU-V-6-ROCNIKU-ZEMEPISU.html/
 58. Vávra, J. (2018). Demografický model, spirálové kurikulum a SOLO taxonomie. Liberecký příklad. Praha: NÚV. Získáno 20. listopad 2018, z https://clanky.rvp.cz/clanek/a/20839/21753/DEMOGRAFICKY-MODEL-SPIRALOVE-KURIKULUM-A-SOLO-TAXONOMIE-LIBERECKY-PRIKLAD.html/
 59. Vávra, J. (6. březen 2018). Nad zprávou ČŠI k výsledkům žáků 5. a 9. tříd. (Zhodnocení některých úloh a jejich srovnání s testy PISA). (M. Komárek, Editor) Získáno 15. prosinec 2019, z Česká škola: http://www.ceskaskola.cz/2018/03/jaroslav-vavra-nad-zpravou-csi-k.html
 60. Vávra, J. (4. září 2018). Oborově vzdělávací téma „Teplá a studená fronta“. Získáno 6. září 2018, z Metodický portál RVP.CZ: https://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/21794/OBOROVE-VZDELAVACI-TEMA-%E2%80%9ETEPLA-A-STUDENA-FRONTA%E2%80%9C.html/
 61. Vrána, S. (1934). Učebné metody. Praha: Dědictví Komenského v Praze.
 62. Young, M., Lambert, D., Roberts, C., & Roberts, M. (2014). Knowledge and the Future School. Curriculum and Social Justice. London: BLOOMSBURY.

Existuje něco jako ‚moderní‘ didaktika?

České školství se potýká s kvalitativním hodnocením. Velmi často a opakovaně je v této souvislosti poukazováno na to, KDO má o kvalitě vzdělávání rozhodovat, potažmo kdo bude rozhodovat o kvalitě výuky, která by se pak měla „zhmotnit“ v odměnách jednotlivých učitelů. Otázka by měla možná být položena následovně: Bude se rozhodovat o kvalitě výuky učitele a/nebo o kvalitě kompetencí (znalostí, dovedností, hodnot, postojů, schopností), které získal žák od učitele?

Pro mne je zajímavé, že v posledních letech se tématu kvality vzdělávacích výsledků věnuje Česká školní inspekce, která výsledky publikuje ve svých souhrnných zprávách, např. Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáků 3. ročníku vybraných oborů středních odborných škol.  Závěrečná zpráva (2015),  Výběrové zjišťování výsledků žáků 5. a 9. tříd ZŠ – závěrečná zpráva (2017),  Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí (2018). Zúčastnil jsem se také prezentace odborníků z ČŠI, kteří prezentovali výsledky svého zjišťování s výsledky reprezentativních mezinárodních šetření (PISA, TIMSS). Nebylo to radostné konstatování. Na druhou stranu jsem si říkal: konečně někdo s erudicí, kompetencí, a přehledně ukazuje, kam se bez podpory státu české školství řítí. Jako podporu neberu v úvahu z hlediska „path dependence“ (závislost na zvolené cestě, více např. Blažek & Uhlíř, 2002) nedávné „probuzení státu“ a snaha ministerstva zastavit pád. Bohužel jsem se však ze všech z těch výše uvedených podkladů nedozvěděl nic o tom, co s tím špatný stavem školství dál dělat.

Je potřeba udělat něco i v samotné ČŠI, pokud se týká hodnocení kvality vzdělávání. V článku Nad zprávou ČŠI k výsledkům žáků 5. a 9. tříd. (Zhodnocení některých úloh a jejich srovnání s testy PISA) (2018, dostupné ZDE) jsem publikoval analýzu testových otázek, která hodnotila zeměpisný obsah. Testové otázky ČŠI měly asi hodnotit geografické myšlení.

V roce 2015 se objevila kniha z Nakladatelství Grada od R. Čapka Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotících metod, ve které se autor snaží čtenáře přesvědčit, že něco jako moderní didaktika existuje.  Předtím jsem studoval obě vydání Obecné didaktiky od J. Skalkové , (1999; 2007), které mě nenadchly, protože například si autorka v obou vydáních nevěděla rady s vysvětlením a s používáním původní Bloomovy taxonomie vzdělávacích cílů (Bloom, 1956), tak i s novější revidovanou Bloomovu taxonomií (Anderson & Krathwohl, 2001). Do studia Moderní didaktiky jsem vstupoval s otázkou: V čem je ta Didaktika podle autora knihy moderní, jak má ve svém názvu. A co by měla být kvalita ve vzdělávání.

Recenze knihy Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotících metod

Obsah

 • O autorovi knihy
 • Zkušenosti autora knihy jako lektora  
 • Metody a formy  
 • Metoda a odborný obsah   
 • Vzdělávací obsah a Bloomova taxonomie   
 • Hodnocení 
 • Citace a práce se zdroji 
 • Názorová nekonzistence autora recenzované knihy  
 • Jak by měla vypadat ‚moderní didaktika‘?  
 • Shrnutí a závěr (pro knihu Moderní didaktika
 • Použitá literatura

O autorovi knihy

Několikrát a opakovaně jsem byl svým okolím upozorňovaný na autora uvedené knihy Moderní didaktika (dále budu uvádět tento zkrácený titul knihy). Autor se v uvedené knize charakterizuje jako odborník, který začal od píky: pomocný vychovatel a vychovatel, pomocný učitel ve zvláštní škole, dále uvádí, že učil na základních a středních školách tělesnou výchovu, zeměpis, rodinnou výchovu a další předměty. Jak vidno, pestrý pel-mel oborového zaměření učitele, chtělo by se říci typu „suplenta“, a nebo ‚potížisty‘, který dlouho nevydrží na jednom místě.  Kladu si otázku, co ten výběr vyučovaných předmětů má dokazovat. Že uvedené předměty, například zeměpis, může učit každý?

Autorův profesní životopis zdobí absolvování doktorských studií: pedagogika na PdF UP v Olomouci a pedagogická psychologie na PdF UK Praha, dále učitelství rodinné výchovy na PdF UHK nebo výchovné poradenství a školní management na Pdf UP v Olomouci. Osobní suverenitu autor dokumentuje obrázkem „stand-upu“ u „flip chartu“, nevím, před kým, před jakým posluchačstvem. To neviditelné publikum, ke kterému na obrázku mluví jako lektor, může také leccos naznačovat.  Jak se v knize uvádí (s. 15): „jako lektor působí v různých školících organizacích i přímo ve sborovnách s tématy, jako jsou suportivní a alternativní výukové metody, odměny a tresty ve školní praxi, hodnocení a sebehodnocení žáků, řízení třídní schůzky a rozhovor s rodiči a další.“ Pojďme se podívat na autorovo působení/lektorování „přímo ve sborovnách“, které v Moderní didaktice prezentuje.

Zkušenosti autora knihy jako lektora

Autor začíná v Moderní didaktice historkou/zkušeností ze své  praxe. Vedl dva ‚semináře‘  jako lektor v jedné budově (jaká náhoda, která se k ilustraci hodí, a jak symbolické, že?) – dole základní škola, o patro výš gymnázium (s. 18). A další tradiční pohled na práci a chuť se sebe-vzdělávat, který autor knihy předkládá, podle mne v podobě mýtu. Tvrdí, že učitelé základní školy baží po novinkách, jsou nadšení z nových metod a forem učení. Všichni chtějí být na autorově lektorském koncertu, pardon semináři, a  všichni se nadšeně vrhají do aktivit, kterými je lektor zahrnuje. Naproti autor staví učitele gymnázia, kteří nemají zájem o didaktiku. Z jedné zkušenosti autor dělá obecný stav věcí.

Součástí mýtu o rozdílu učitelů základní školy a učitelů gymnázia je pokračující autorův popis základní školy (dole) a gymnázia (nahoře) v jedné budově.  O tři dny později po semináři s učiteli základní školy dostává autor knihy jako lektor ledovou sprchu od učitelů gymnázia, a to ve stejné budově, o patro výš.  Učitelé mu na jeho didaktickou hru nepřistupují. Podle autorovy interpretace byl seminář pro učitele gymnázia povinný a přítomní učitelé si plnili povinnosti, které považovali za důležitější (opravování písemek, vyplňování výkazů, práce na notebooku). Autor knihy přímo neříká, že mu to jako lektorovi vadilo, ale dokresluje to jako ignoranci až aroganci učitelů.  Dokresluje to popisem – učitelé nereagovali na jeho otázky, jeden z nich seděl s nohou na druhé židli, učitelky se v průběhu semináře zvedly a prchaly zabezpečit rodinu. U těch učitelek jde o velmi „moderní“ machistický pohled.

Autor knihy si asi představuje, že podobně jako před rokem 1989 musejí učitelé i nyní uctivě a bezvýhradně poslouchat přednášejícího. Naznačuje to v „obrazu“, že asi měl přítomné učitele přivázat k židlím nebo mluvit o něčem jiném, než o didaktice (s. 19), aby mu věnovali náležitou pozornost. Navrhuji ještě další řešení: není nutné se do ‚semináře‘ nutit a nemusí si hrát na plniče výkazu práce a nemusí trhat normy odučených seminářů. Stačí ‚seminář‘ ukončit a bez honoráře odejít/odjet.

Z mojí zkušenosti také vyplývá, že výuka zvláště ve vyšších ročnících gymnázia není o didaktických hrách (hlavně aktivizovat žáky), ale více o odbornosti (modely, principy, oborové myšlení, samostatná práce na projektech a další). To je příklad z mezinárodních geografických olympiád, které se konají každoročně. Česko se také již více než 13 let zúčastňuje uvedených olympiád, ale výsledky jsou zatím dost hubené.

Jak předejít takovým situacím v seminářích, kdy je otrávený lektor i ‚školení‘ učitelé? Není to podle mého názoru a zkušenosti tak těžké – dopředu se dotčených učitelů zeptat či ještě lépe dát jim na výběr, co na semináři chtějí dělat – a opravdu by to nemusela být zrovna didaktika, ani ta moderní. Výše pak stojí koncepčně uspořádané, dlouhodobé další (celoživotní a smysluplné) vzdělávání učitelů. V Česku se však s touto institucionální podporou učitelů vůbec nezačalo, zatím se diskutuje o kurikulu.

Tady se otevírá také otázka, zda upřednostňovat to JAK vzdělávat nebo CO, tedy vzdělávací obsah, či jak obě „složky“ poskládat do vyvážené rovnováhy. Autor knihy zřejmě dává přednost tomu JAK, právě v podobě metod a forem (rozuměj, s vyprázdněným obsahem, jakési „pedagogické divadlo“ nebo z dlouhodobějšího hlediska „festival“). Takové upřednostňování má však svá úskalí, jak ukážu dále.

Metody a formy

Jak slyším či vidím metody a formy výuky, tak se mně jako absolventovi učitelského studia tmí před očima. V 70. letech, kdy jsem se připravoval na profesi učitele, to byl povinný telefonní seznam, který se budoucí učitel musel naučit, a jak zběžný pohled do Moderní didaktiky potvrzuje, autor se jej tradičně drží, a jak ukázal na ‚seminářích‘ výše, tak jej i vehementně uplatňuje a vyžaduje, viz pojem ‚dramatizace‘ (s. 18), kde autor velmi názorně prezentuje dogmatický přístup. Na stranách 34 až 494 Moderní didaktiky autor v podobě lexikonu prezentuje seznam metod.  Chybí to zásadní, jak vůbec metodu chápat. Autor nikde tento pojem necharakterizuje, jen vyjmenovává příklady metod, uspořádané v lexikonu. Opět viz příklad s dramatizací. Tady je možné poukázat na dramatizaci odborného textu ve scénkách Divadla Járy Cimrmana (např. rozdílná rychlost světla a zvuku, nebo v zeměpisné dramatizaci „teď jdu na sever, a teď jdu na jih“).  

Na metodách je postavena celá kniha Moderní didaktiky.  Na začátku je potřeba uvést, jak autor knihy chápe metodu, a nebudu přitom rozlišovat, zda výukovou a/nebo hodnotící.  Při srovnání, jak chápat a co je to metoda výuky, vyjdu z Obecné didaktiky od Skalkové (1999; 2007). Autor Moderní didaktiky se vehementně pustil do tepání autorky Obecné didaktiky způsobem, nad kterým pozvedám obočí. Na s. 589 píše o pojmu „školní přednáška“:  „Kdybych nevěděl, že autorkou je tehdy 85 letá profesorka pedagogiky, myslel bych si, že si ze mě recesisticky student dělá v seminárce legraci.“ (moje zvýraznění). Tady se mně zdá, že se autor již dostává do „didaktickém transu“. Není první, kdo se do tohoto pedagogického stavu dostává, viz o Transdidaktice ZDE. Autor knihy cituje až výsměšně Skalkovou na s. 588: „Nejnáročnějši formou slovních metod (rozuměj školní přednáška, JV), a to jak pro učitele, tak zejména pro žáky.“ Nějak zapomněl, že cituje z vydání z roku 1999 (s. 173). Pokud se pozorný čtenář podívá do vydání z roku 2007, tak přednášku u Skalkové nenajde. Ale to autorovi nevadí ve svatém rozhořčení nad prací profesorky pedagogiky. Tady už jde ze strany autora knihy o manipulaci a o odbornou nekorektnost .

Jak vidno, autor kolem sebe mlátí hlava-nehlava a já marně čekám na vysvětlení, co to ta metoda je. Určitě je potřeba metodu definovat, protože učitelé na jeho seminářích, jak sám uvádí výše, evidentně tápou a on je pak příkladně, jak uvádí v Moderní didaktice, tepe. Přitom ti učitelé po jeho arbitrážním/demagogickém rozhodovaní nevědí, proč a podle čeho je JEHO klasifikace založená. Ten, KDO rozhoduje, je samotný lektor – autor knihy, ten má vždycky pravdu (je to demagog), tak proč něco říkat, že?

Autorovo arbitrážní vyváření kategorií je možné posoudit z vytvořených kategorií  metod, jak je autor uvádí na s. 31:

 • metody, které učitel ovládá a používá;
 • metody, které učitel nezná, nebo zná a nepoužívá

Takové vymezení metod postrádá jakýkoli smysl – je to hra se slovíčky a dokresluje to, jak autor pracuje s kategoriemi, kterých je kniha plná – velmi subjektivně, demagogicky, selektivně a nahodile. Proč například neuvažuje o kategorii – metody, které učitel zná (byly mu vnuceny) a které používá a neovládá? Kdo rozumí uvedeným kategoriím, je jen on sám.

Skalková (1999, s. 166) v Obecné didaktice definuje metodu tradičně jako cestu, postup, jako cestu k cíli. V didaktice pak jako způsob záměrného uspořádání činností učitele i žáků, které směřují k stanoveným cílům. V novějším vydání Obecné didaktiky (2007, s. 182) Skalková ustupuje od jednoznačné definice a metody charakterizuje jako „součást celistvého pojetí vyučovacího procesu“. Je evidentní, že v pojetí Skalkové, i když si neodpustí telefonní seznam metod, metody ustupují do pozadí a do popředí se dostává celistvost vyučovacího procesu. A tady lze asi pochopit u autora knihy motivaci ve vystoupení proti profesorce pedagogiky – jeho kniha je postavená na telefonním seznamu metod (pardon, lexikonu metod), kterého (telefonního seznamu) se asi nehodlá jen tak vzdát, takže kdo brzdí pohyb vpřed, je právě autor Moderní didaktiky – hroutí se mu jeho stavba z písku. V současné době se ve vzdělávání podporuje spíše přístup „strategie aktivního učení v dosahování vzdělávacích cílů“ (viz Slavin, 2012; Janík, a další, 2013), který umožňuje celistvější přístup postavený na odborném/oborovém obsahu.

Metoda a odborný obsah

Autor Moderní didaktiky ilustruje výukové a hodnotící metody kromě jiných i na odborném zeměpisném obsahu. Na s. 27 charakterizuje tradiční a typickou strukturu hodin zeměpisného tématu Jižní Amerika z pohledu začínajícího učitele, a potěšitelné je, že využívá své zkušenosti z výuky. V souladu s obecně přijatou praxí uvádí toto téma pro 7. ročník.  Začíná Jižní Amerikou jako celkem a pak přechází k regionální geografii (jednotlivé skupiny států)  v rámci tohoto kontinentu. Zdůrazňuje, a zároveň odmítá,  tradiční výuku transmisivním způsobem, jeho slovy: „Předáváni „vědomostí“ je vlastně diktát učitele, který žáci bezmyšlenkovitě přebírají. Jedničku získá ten, kdo se vše naučí zpaměti. Já používám přirovnání, co má učitel v hlavě. to přelije/nalije do hlav žáků. Jinými slovy, (faktografické) znalosti učitele se otisknou/zkopírují do hlav žáků. Je jedno, jakou mají žáci osobní zkušenost či rodinné ‚zázemí‘, známkování určuje učitel. Je asi všeobecně známý bonmot, že za jedna umí je pánbůh.

V následující pasáži se autor Moderní didaktiky pouští do nového uspořádání tematického celku Jižní Amerika. Pro čtenáře přitom není jasné, zda je to jen autorova představa nebo vyzkoušená a realizovaná výuka s následnou reflexí (o tomto postupu, viz Kolbův cyklus, 1984, ZDE).  První, co mě zaráží, že autor záměru ten nájezd do tématu vůbec neopírá o očekávané výstupy z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále RVP ZV). V době vydání knihy to byl text VÚP z roku 2007. Ani se nezajímá o to, co se podle RVP žáci měli naučit v předešlých ročnících, i na 1. stupni ZŠ. A už vůbec se nezajímá o to, kam výuka má směřovat, aby na znalosti a dovednosti mohli žáci navázat, např. ve vyšších ročnících gymnázia (základ spirálového uspořádání očekávaných výsledků, OV). Dále autor ani neuvažuje o učebnici, která je důležitá pro učitele v okamžiku, kdy žák dlouhodobě chybí nebo je potřeba, aby žák držel krok s ostatními žáky ve třídě  a je potřeba jeho doučování (viz například formativní hodnocení u Vygotského, 1978). Samozřejmě nejde o „doslovné“ přebírání znalostí a dovedností, co je v učebnici, ale spíše o oporu. Autor Moderní didaktiky jen zeměpisné učebnice „znectí“ v rešerších na s. 108.

Autor Moderní didaktiky se pustí do žáky vybraného biomu amazonského deštného lesa. Znovu připomínám, že není z textu jasné, zda vše má takto odučené, nebo je to jeho fantazírování. Domnívám se, že spíš to druhé. A přestože jde o zeměpisný obsah, tak autor  pomíjí v prvních třech hodinách tématu vysvětlení, kde je  umístění tohoto biomu na Zemi  a zdůvodnění, proč ten deštný les je právě na tom místě. Dovolím si tvrdit, že téma by mělo být postaveno na deterministickém přístupu ve fyzické geografii, který je jednoduchý a pro žáka 7. třídy uchopitelný, a pro učitele vhodný/efektivní (teachable). Tento přístup umožňuje učiteli vysvětlit například  vodnost řek, podobu lesa s několika rostlinnými patry, přizpůsobení živočichů k tomuto rostlinnému uspořádání, druhovou pestrost, a další. Autorův přístup spíš připomíná učení zeměpisu ve stylu „něco zajímavého nakonec“, když uvádí domácí mazlíčky, některé rostliny jako léky apod. Návrh autora Moderní didaktiky je neuspořádaný a pro žáky snad čitelný jen jako zapamatování si zajímavostí, bez prostorově vztahové kvality mezi jevy. Nestačí nové poznatky vyvolávat v asociacích, ale následně upevňovat ve významových vzorcích, které jsou ukotvené v osobních zkušenostech žáků.

Obecně řečeno (a v knize o tom není ani zmínka), pro učitele je ve výuce zvoleného tématu užitečná SOLO taxonomie, která pracuje s částmi a celkem (Biggs & Tang, 2011, více ZDE), která vede žáka od jednoduchých vztahů, např. poloha – klima (srážky a teplota a jejich roční chod), vhodné pro nižší ročníky,  až k širšímu vztahu poloha – klima – biom – zemědělství/těžba dřeva – ochrana (životního) prostředí pro vyšší ročníky. Tento způsob lze aplikovat (použít) analogicky v dalších částech světa.

Zarážející je, že ač autor pracuje, nebo si představuje, že pracuje s žáky 7. třídy  od první hodiny s myšlenkovou mapou (z popisu jde o deštný les, ale chybí vztahy mezi složkami/jevy), tak k práci s mapou se dostává ve svém fantazírování až ve 4. hodině tématického celku, a to výkřikem (s. 28): Chtělo by to zapojit i mapu! Jsme přece v hodině zeměpisu!  Pokud používá myšlenkovou mapu, tak může používat i mentální mapu (myšlenková mapa prostoru), kterou si žáci sami vytvářejí nebo ti méně zaujatí zeměpisem mohou použít obrysovou (asi známější jako slepou) mapu kontinentu s hlavními řekami, případně s velkými/významnými městy na těchto řekách. Lze doporučit francouzský přístup, který využívá tzv. croquis, mapových náčrtů (viz dále zkušenost české učitelky ve Francii Zuzany Loubet del Bayle).

Ale doporučuji používat nejen mentální mapu, ale také schémata, jak je možné vidět jedno z nich na Obrázku 1. Mám odzkoušeno z vlastní praxe

Obrázek 1 Výškové stupně v Andách (západní strana), srovnání s výškovými stupni v Alpách

Zdroj: Michael, 2010, Learning with maps, Diercke International Atlas, Westermann (dostupné ZDE, upraveno)

Jak může učitel nadělat zmatek ve znalostech žáků, předvádí autor Moderní didaktiky na příkladu 5. hodiny v tematickém celku Jižní Amerika. Zvláště když začne: „Vyberu si nějaké hezké téma, třeba mayskou kulturu“. Jen pro pořádek zdůrazňuji, že mayská kultura není v Jižní Americe, ale ve Střední, na poloostrově Yucatán. Autor motá Jižní Ameriku s Latinskou Amerikou. Začíná mně to fantazírování autora jak učit Jižní Ameriku připomínat Rádio Jerevan. Právě u amerických kultur (zvláště jihoamerických), je nutné žáky seznámit s výškovými stupni, viz Obrázek 1, které jsou pro rozmístění obyvatel determinující. Žák po studiu tohoto tématu rozumí a chápe, v jaké nadmořské výšce v tropickém podnebném pásu (podle Köppenovy klasifikace podnebí)  a  ve kterém výškovém stupni roste kávovník, kde  kukuřice a že ve vyšší nadmořské výšce  roste pšenice a ještě výš nad pšenicí brambory. Z Obrázku 1  žák odvodí, že se plodiny také výškově překrývají. Z těchto znalostí pak dojde k poznání, jak tyto zdroje (omezené klimatem) měly vliv na dávné jihoamerické kultury. A poznání pěstování brambor například ovlivnilo některé oblasti v Evropě.  Jihoamerické (z pohledu evropského předkolumbovské) civilizace je možné porovnávat s velkými dávnými civilizacemi kolem velkých řek: Eufrat a Tigris, Nil, Indus, Jang-c‘-t‘iang.  

V navrhované 4. hodině tematického celku Jižní Amerika (s. 28) autor Moderní didaktiky přichází s nápadem: Každý žák dostane sérii úkolů, které by měl vyřešit s atlasem, například: Které státy Jižní Ameriky můžeme považovat za hustě osídlené? A hop, už je zase někde jinde. To není tak jednoduché, jak si autor přestavuje: jaká série úkolů, jak budou úkoly seřazeny a uspořádány, kolik jich bude, aby to žáci stihli v časovém vymezení, jak rozlišit úkoly pro bystré a zaujaté a pomalé a nezaujaté žáky… mohl bych pokračovat dále. To úkolování je asi pod rozlišovací schopnost autora. Asi to odbude, ať si to udělá každý učitel podle sebe. Takto je bohužel velmi často chápaná odpovědnost těch, kdo radí učitelům, případně je učí učit.

Marně u tohoto autorem zvoleného tématu pátrám po jeho představě, jak připravit žáky, s jejich znalostmi a dovednostmi, na vyšší ročníky, včetně těch středoškolských (spirálové očekávané výstupy). Sleduji v knize jen autorovu zahleděnost a zaměřenost jeho výuky na vlastní TADY a TEĎ, což považuji za velmi úzké vidění.

Vzdělávací obsah a Bloomova taxonomie

Autor knihy Moderní didaktika  se velmi zostra pustil do autorů zeměpisných učebnic. Co pak o to, obecně řečeno v případě zeměpisných učebnic je kvalita velmi rozkolísaná, ale sám autor má ‚máslo na hlavě‘. Na s. 109 poznamenává k zeměpisným učebnicím:

<Bohužel, jako šafránu (a v některých učebnicích úplně chybí) je úkolů typu: „Analyzujte přírodní podmínky Argentiny, Chile a Kolumbie a na základě této analýzy určete, pro jaké zemědělské rostliny a chovné zvířectvo by se hodily jednotlivé oblasti těchto států.“> (zvýraznění JV). Přitom pominu podivný termín „chovné zvířectvo“, které se spíš hodí do slovníku českého drobného chovatele.

Zdůrazňuji, že mluvíme o žácích 7. ročníku. Byl jsem na hospitaci ve výuce 7. třídy jedné liberecké školy. Žáci pracovali v počítačovém programu (zaměřeno na digitální gramotnost, používání digitální mapy) s litosférickými deskami a měli si sami zjistit a zdůvodnit polohu některých přírodních jevů jako jsou sopky, zemětřesení, případně vyzdvihování horstev (horotvorná činnost). Úkoly byly uvedeny činným slovesem „analyzuj“.  Krátce na to jeden z žáků se velmi vehementně přihlásil a ptal se učitele, co je to slovo ‚analyzuj‘. Nerozuměl mu. Učitel, který ten úkol nepřipravoval, zachraňoval situaci tím, že zdůraznil, že je to jen nadpis pro skupinu úkolů a ať se žáci soustředí na vlastní úkoly. Tam se tento odborný termín z Bloomovy taxonomie neobjevoval.

V tomto ohledu, na tomto příkladu, se mně potvrzuje pedagogické fantazírování autora knihy, které jej usvědčuje z „hraběcích rad“ – kritizuje, ale sám dělá chyby, které si snad ani neuvědomuje. V tomto případě se jedná o soulad psychického vývoje jedince a spirálního vývoje vzdělávacího obsahu (více ZDE)

V tématu Jižní Ameriky jsou žáci 7. třídy podle mých zkušeností schopni pracovat s mapou Jižní Ameriky, na které jsou zakresleny zeměpisné souřadnice (rovník a obratník) a řeky  (Amazonka, Orinoko, La Plata). Žáci do mapy zakreslí/vymezí region/oblast rovníkového deštného lesa, případně savany (llano) či pampy.  Následně do vymezeného regionu nakreslí typickou hospodářskou plodinu, či hospodářské zvíře. A tady je pak kouzlo zeměpisného učení, že analyzují polohu, klima a hospodářské využití zvoleného území/oblasti, aniž by si explicitně uvědomovali, že analyzují (jejich slovy oni rozeznávají, rozlišují, vybírají), více viz ZDE (uvedený text o Bloomově taxonomii je z roku 2011, takže by jej autor knihy mohl znát).

Hodnocení

Za velmi zvláštní považuji v Moderní didaktice autorovo rozdávání jedniček ve stylu „hlavně něco řekni, a máš za jedna“. Nebo jak autor uvádí, a to je od něj lepší příklad, na s. 28: „Ve druhé části hodiny utvoříme ze židliček komunikační kruh, kdy úspěšní řešitelé vysvětlí těm méně úspěšným svůj postup. Každý, kdo vysvětlí, jak dojit k nějakému řešeni, si vyslouží jedničku.“ Kromě toho hodnocení je i podle mého názoru nepatřičná forma hodnocení „vysloužit si jedničku“ a dojít k nějakému řešení. Žáky to nejspíš bude vést k popěvku: „Když jsem já sloužil to x-té léto, vysloužil jsem si telátko za to.“ A k tomu hned další část z této písničky: „a to tele hubou mele“, a dodávám ve stylu reklamy ‚A mám to zadarmo‘ – tedy, mám za jedna, když něco řeknu. Vzdělávání by mělo být především o odborné/oborové kvalitě, a nikoli o pedagogickém fantazírování, jak předvádí autor Moderní didaktiky. Chápu, že autor se bude zaštiťovat metodou brainstormingu, která je na principu asociací založena, ale uvedený příklad není brainstorming, ale vyvozování postupu, a ten vyúsťuje v konkrétní  relevantní řešení, a ne k „nějakému“ řešení, jak uvádí autor knihy.  Například konkrétním řešením (ne ‘nějaké’ řešení)  problému amazonského lesa  je omezování těžby dřeva. To  snižuje odlesňování, které je spojeno s ničením (erozí)  půdy.

Ze zkušenosti ze zahraničí, konkrétně z Nového Zélandu, může být hodnocení více konkrétní. Ve výuce se uplatňuje následující přístup (Tasker 2000): proces učení je zaměřený na kompetence jednat/konat. Proces zahrnuje kritické myšlení a kritické jednání. Proces začíná určením sporného bodu (s nejednoznačným náhledem, který vyvolává diskusi), následuje získávání znalostí a vhled do problematiky, pokračuje vytvořením představy o zvoleném tématu, dále pochopení učiva, které se váže k tématu, a následuje plánování činnosti. Pokračuje konání/jednání/činnost, která se následně reflektuje a hodnotí. Pro Novozélanďany není důležitá JEN znalost a duševní aktivita ale s tím související fyzická aktivita, například činnosti, které rozvíjejí dovednosti v konání. Velmi důležité je vytváření sebehodnocení žáka, ovšem ne neustálým a nekritickým (podle autora knihy ‚suportivním‘) chválením. Místo suportivního chválení je pro žáka důležité hodnocení, které považuje za spravedlivé a s kterým se ztotožňuje/identifikuje, a které je formativní. O tom není v uvedeném tématu ani slovo, ač o této hodnotící kategorii (spravedlivém hodnocení) autor v knize na jiném místě pojednává.

Citace a práce se zdroji

Velmi „inovativně“ autor Moderní didaktiky pracuje se zdroji. Jen poznamenávám, že autor se na s. 22 odvolává na normy oborné vědecké práce:

„Čtyři sta stran publikace pro českého učitele, který který (sic!) je o metodách moderní výuky, vyjde v nákladu několika tisíc kusů u renomovaného komerčního nakladatelství a je za několik měsíců rozebrán, dá autorovi nula bodů! Zvlášť, pokud jsou tam nějaké praktické příklady, je kniha rychle diskvalifikována z vědeckých databází, protože podle praxe českých hodnotitelů taková monografie není dostatečně odborná!“. Citováno i s gramatickými chybami – opakování stejného slova „které“ ještě umocňuje vyšinutí z větné vazby (anakolut). A to vyšinutí tady uvádím velmi shovívavě. Uvedený příklad ukazuje jak na kvalitu práce autora knihy, tak i na kvalitu práce samotného komerčního nakladatelství. Obecně však s autorem mohu souhlasit, pokud jde o posuzování a o kvalitu práce posuzovatelských (hodnotících) komisí. V případě této knihy však musím konstatovat, že Moderní didaktika svou kvalitou opravdu nesplňuje kritéria vědecké práce, už třeba citacemi na hranici plagiátorství, nebo jak se v práci používají kategorie.

Na s. 574 se čtenář Moderní pedagogiky může dočíst:

„Vnímavý čtenář jistě pochopil, že tato didaktika je tak trochu dlouhým nosem a vyplazeným jazykem do tváří školometů a univerzitních odborníků“. Domnívám se, že chybějící odkazy na díla všech možných pedagogických autorů od doby Jana Amose, nesmyslně typologizování a přemoudřelé definice tu nikomu nechybí. O to víc prostoru dostaly nápady talentovaných pedagogů a zkušených kantorů.“ A dodávám, že tyto nápady autor ‚znárodňuje‘ velmi intenzivně. Zdá se mně, že autor knihy nejen dělá dlouhý nos a vyplazuje jazyk (na svůj obraz v zrcadle), ale také plive proti větru.

Jak autor Moderní didaktiky pracuje s odbornými pojmy, ukazuje příklad pojmu „advance organiser“ (s. 354), aniž by uvedl autora, amerického psychologa a odborníka na učení Davida Ausubela. Ten uvedený pojem poprvé použil koncem 50. let. Avšak autor knihy uvádí Ausubela na s. 447 v souvislosti se smysluplným učením. Právě u pojmu advance organiser autor exhibuje jako objevitel této metody. Pomíjí například negativní stránku tohoto postupu, a tou je „předžvýkání“ struktury, pojmů, jejich uspořádání. Žák má usnadněný vstup do problematiky, má vyšlapanou cestu, ale na druhou stranu jej takto prezentované učivo svazuje/omezuje v poznávání, ve zvídavosti. Ta cesta je dopředu daná, vyšlapaná/vydlážděná. Metoda je vhodná pro slabší žáky, avšak sráží zvídavost a chuť objevovat u těch aktivnějších žáků. Toto negativum autor Moderní didaktiky před čtenářem ukrývá či nevyjevuje.

Ilustrativním příkladem, jak autor knihy Moderní didaktika nakládá se zdroji, je využívání textů, možná přesněji řečeno postřehů, od české učitelky Zuzany Loubet del Bayle, která učí ve Francii. Její blog na tomto portálu RVP.cz se jmenuje Jak zlepšit školní dějepis a zeměpis (ZDE) a autorka blogu jej založila v roce 2010!

Ale vraťme se k Moderní didaktice. Na stranách 454 až 463 autor doslova reprodukuje text i obrázky zmíněné učitelky. Na konci je cudně do závorky uvedeno číslo odkazu. Odkaz  je na RVP.cz jen těžko dohledatelný. Sám jsem našel text, obrázek a mapu v článku Výuka dějepisu ve Francii od výše zmiňované české učitelky ZDE a ZDE.  Jen dodávám, že autorka u obrázků zdroje uvádí, autor knihy  nechává obrázky bez uvedení zdroje. Jak by se s tímto volným nakládáním se zdrojem vyrovnal autor Moderní didaktiky, kdyby mu takovou „seminárku“ předložil student, jak o tom píše na s. 589 v souvislosti s autorkou Obecné didaktiky Jarmilou Skalkovou? Tady narážím u autora na jeho nekonzistentnost a nevyrovnanost v argumentování a se svérázným a účelovým zacházením s argumenty.

Podivné je, a úroveň knihy Moderní didaktika  to také snižuje, sporadické uvádění zahraničních zdrojů, hodně z nich je přitom v českém překladu. Bohužel citováním-necitováním zahraničních zdrojů z českých překladů se autor zařazuje do velkého houfu českých pedagogů, kteří se citují navzájem. Čeká se jen, kdo první s překladem přijde a pak se ostatní přiživují (s přiznáním či nepřiznáním zdroje). Příkladem může být právě revidovaná Bloomova taxonomie, která nebyla kompletně přeložená do českého jazyka.

Názorová nekonzistence autora recenzované knihy

Tím se dostavám k úpěnlivému volání autora Moderní didaktiky po kvalitě a po moderních metodách v didaktice, k moderním metodách hodnocení. Již jsem výše narážel na autorův styl rozdávat žákům jedničky či ve stylu ‚jedničkou nezarmoutíš‘. Ale jak je to s kvalitou učitelů, kteří realizují odborný a oborově vzdělávací obsah a musejí k žákům přistupovat i díky inkluzi velmi výběrově a individuálně? V zahraniční literatuře se mluví o tailoring approach, ušít učení žákovi na míru (např. Gersmehl, 2005, s. 158).

Autor knihy Moderní didaktika se s tímto problémem vyrovnává razantně a prostě (s. 18): „Odpovědnost za nedostatky ve vzdělávání sboroven nese jednoznačně vedení školy.“ A jaké následně vidí řešení?  Přichází s ním na konci knihy (s. 596). Na otázku učitelů:: „Existuje nějaká kniha, kde by byly popsány metody, které bychom mohli ve třídách použít?“ Jako učitel bych se takto a zvláště toho, kdo podobnou knihu prosazuje na trh a přede mnou prezentuje, nikdy nezeptal (a myslím si, že ani učitelé se takto neptali). V tom mě utvrzuje i odpověď autora Moderní didaktiky. Odpověď (s. 596) je jako vystřižená z příručky na ‚selfpromo‘, kterou bych spíš čekal u zpěváka pop-music x-té kategorie: „…ano, existuje. Držíte ji v ruce. A to pro mne osobně (rozuměj pro samotného autora knihy) znamená, že už není jiné cesty, než v ní obsažené metody využít v každodenní učitelské činnosti.“ No, je jiné cesty – držet si tu knihu co nejdál od těla a ještě za zády. Pro mne je takovým měřítkem kvality knihy, jak se začne kniha postupně vyřazovat z institucionálních knihoven, jak moc se začne objevovat na poličkách antikvariátů, a za jakou cenu vůči původní ceně, a zda si ji čtenáři v antikvariátu budou chtít koupit.

Ještě jednou připomínám slova autora knihy Moderní didaktika: „Odpovědnost za nedostatky ve vzdělávání sboroven nese jednoznačně vedení školy.“ To mohu ze své praxe potvrdit, avšak není to celá pravda. Celý školský systém nemá nastavenou kvalitu. Kvalita výuky se posuzuje spíše arbitrárně – kdo má silnější pozici, ten rozhoduje. Asi hodně učitelů potvrdí, že odměňování (nad rámec tarifů) určuje ředitel, a to bez stanovených pravidel (čest výjimkám). Mám zkušenost z různých škol, kde jsem učil, kde se objevila  snaha o nastavení pravidel pro odměňování. Tu zkušenost mám jak z období  před rokem 1990 tak i po něm. Pravidla se ve všech případech rozpadla při prvním naplňování/realizování. Osobní zájmy byly silnější a přebily principiálnost.

A teď, autor knihy Moderní didaktika ve vystoupení na DVTV přichází s tvrzením typu „Veškerou moc do rukou ředitelů“, rozuměj posilování platové složky v odměnách, a to dokonce v obráceném poměru, než tomu je dosud. Dokonce na videu níže tvrdí, aby byl poměr 20 % do tarifů a 80 % do odměn (beru to jako provokativní názor v diskusi). Velmi ilustrativní je řečnění autora o odměnách, o vztahu starší a mladší učitel a další předsudky bez podložených argumentů, více video ZDE, od 4:10, ve kterém mu redaktorka byla velmi nerovným/nepřipraveným partnerem pro diskusi, nebo lépe na vedení interview, protože s neznalostí školské/vzdělávací problematiky.

Obrázek 2 Rozhovor R. Čapka pro DVTV z 4.12.2019 (ZDE; od 4:10) Zdroj: ZDE

Je nutné připomenout, že jistou  dobu se připravuje  v rámci EU hodnocení (digitálních) kompetencí učitele, kde jako předloha posloužily jazykové kompetence. Tento koncept je  určitě (nebo měl by být) objektivnější než hodnocení práce učitele ředitelem školy. V tomto modelu kariérního růstu učitele jsou zahrnuty kompetence.

V případě digitálních kompetencí nejde o kompetence pracovat s počítačem, ale jde o kompetence učitele v digitální době. Učitelé by měli být posuzování zhruba na základě tří úrovní: (A) začátečník s podporou, (B) samostatný zkušený praktik, (C) inovativní učitel, který soustavně hledá a ukazuje novou cestu. Tyto kompetence byly publikovány v HABu Evropské unie (Redecker, European Framework for the Digital Competence of Educators, DigCompEdu) v roce 2017 a rok na to byly publikovány v českém jazyce (Redecker, Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů, DigCompEdu, 2018). Překladatelům se bohužel nepodařilo zařadit jeden ze zásadních grafů (přehledu) do českého překladu. Model pracuje s odbornou a pedagogickou úrovní učitele a s podporou (digitálních) kompetencí žáka. Je nutné také poznamenat, že jde o návrh/záměr. Zavedení do praxe nebude otázka několika roků. Ale je to námět do diskuse.

Jak by měla vypadat ‚moderní didaktika‘?

Na prvním místě, a asi nepřekvapivě, zdůrazňuji, že upřednostňuji „vzdělávání“ před „didaktikou“. Moderní vzdělávání je širší pojem, který lépe funguje v případě „celistvého vzdělávacího procesu“, který je postavený na odborném vzdělávacím obsahu (CO, obsahově/oborově  vzdělávací cíle), až teprve pak na cestě (JAK těchto cílů dosahovat). V recenzované Moderní didaktice je tomu naopak.  Pro lepší porovnání „tradičního“ s „moderním“ vzděláváním uvádím tabulku níže (Tabulka 1)

Tabulka 1 Srovnání tradičního a moderního vzdělávání

Výhody Nevýhody

TRADIČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Sledování a držení se předlohy (např. učebnice) Orientace na všechny žáky (často na průměr)
Sociální vazby (mezi žáky) Pasivita žáků
Mimoškolní aktivity (prostor pro talentované) Striktně vymezovaný čas na výuku
Přímý kontakt ve škole (žák – učitel) Nákladné, pokud přechází na individuální výuku
  Výuka orientovaná na učitele

MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Možnost studovat „on-line“ (mimo třídu/školu) Méně sociálních přímých kontaktů
Flexibilita Málo motivovaný žák se v systému ztrácí
Výuka orientovaná na jednoho žáka (na jeho aktivitu) Žák se snadněji dostává do osamění/izolace
Méně nákladné než tradiční výuka  

Zdroj: Mobile App Development, Indie, ZDE (dostupné 20.12.2019, upraveno)

Z výše uvedené tabulky je patrná nejednoznačnost výhod uvedených obou kategorií. Srovnání podporuje přístup, který kombinuje obojí, a tedy i výuku orientovanou na učitele a výuku orientovanou na žáka. Z mé dlouhodobé zkušenosti je právě výuka orientovaná na učitele podstatná v počáteční kariérní dráze učitele (více ZDE; Obrázek 2). Na druhou stranu je jistě užitečné a pro zájemce informativní a lexikologicky přehledné, inspirovat se nějakou metodou, která je v knize prezentovaná, ovšem ne nutně ‚moderní‘.

Shrnutí a závěr (pro knihu Moderní didaktika)

 • V knize je příliš velký seznam kategorií metod, a autor sám uvádí přes 100 metod a forem výuky podle abecedy. Chybí koncepční uspořádání. Svést/zdůvodnit toto uspořádání na formu lexikonu je slabým argumentem.
 • Dost povrchní používání Blooma (a to původního z 1956): Bude žák 7. třídy rozumět instrukci: analyzuj. Není v souladu psychický vývoj jedince a spirálově uspořádané učivo/vzdělávací cíle.
 • U vyučovacích metod nebere autor Moderní didaktiky ohled na principy a metody, který by měl učitel  vést  žáka k učení. Mluvím o strategii, která by měla být zčásti stanovena oborovým učivem a zčásti povahovými vlastnostmi (mentálním vývojem) žáka – mluvím také i o situaci v integraci žáků se specifickými potřebami. Tyto specifické vyučovací metody mají být jak přiměřené tak účinné. Musejí být jak ve vztahu k charakteristice žáka a tak k typu učení, ve kterém se výuka odehrává. Ale přiznávám, že tento požadavek se projevuje až v posledních pěti letech českého školství.
 • Svou jednotlivou osobní zkušenost autor Moderní didaktiky ‚povyšuje‘ na obecný jev, chybí například testování zjištěných dat nebo stejné, ale i opačné zkušenosti od dalších učitelů.
 • Velmi povrchní je v Moderní didaktice odborný/oborový zeměpisný obsah, spíš je kladený důraz na obecné metody a formy, chybí strategie v dosahování zeměpisných vzdělávacích cílů. Vlastní cíle nemají explicitně relevanci v OV v RVP (RVP ZV implementován od šk. roku 2007/08)
 • V odborně vzdělávacím zeměpisném obsahu chybí v Moderní didaktice konceptuální, procedurální a metakognitivní znalosti. Autor tuto část v knize má v případě zeměpisného učiva postavenou spíše na „zajímavostech“, které tvoří ne příliš konceptuální (spíš „potlučenou/vytlučenou“) mozaiku.
 • Neodpustitelné je špatné citování a práce se zdrojiModerní didaktice Například 10 stránek je opsaných od učitelky Zuzany Loubet del Bayle, která učí dějepis a zeměpis ve Francii. Autor ji sice v literatuře uvádí (ale nepřesně, neprůkazně), ale v textu dělá dojem, že její text je jeho textem. Odkaz na zdroj je cudně ukrytý v závorce. Takové „citování“ je jedním ze znaků plagiátorství. V originálu u citované a zmiňované učitelky však odkazy na zdroje jsou!
 • Používání minima původních zahraničních zdrojů, které snad ani autor Moderní didaktiky pořádně nezná. V některých kapitolách snad ani autor neví, že v jiné části o právě uváděné problematice psal (chybí odkaz mezi částmi knihy). To je příklad školního psychologa Ausubela. V používání původních zahraničních zdrojů by také autor Moderní didaktiky narazil na koncepční a pojmové rozdíly až neslučitelnost s českým prostředím (více viz Průcha & Mareš, 2003, Pedagogický slovník).
 • Autor je velmi sebestředný, sebe-prosazující a manipulativní, a zároveň v některých pasážích i čtivý (na úkor odbornosti).
 • U autora Moderní didaktiky se objevuje nekonzistentnost v názorech. Například v této publikaci dává za vinu vedení škol, že si nezvou kvalitní lektory (rozuměj jeho) a na druhou stranu před stávkou učitelů (6.11.2019) volá: Veškerou moc ředitelům škol – rozuměj v odměňování, v posuzování kvality práce učitelů, a ve zvaní lektora/autora knihy do sboroven.
 • Kniha Moderní didaktika posiluje v české pedagogice fenomén „král je nahý“. Zvláště pak v kontextu, jaké pedagogické obory autor knihy v Česku vystudoval. Recenzovaná kniha není v tomto ohledu první (další příklad je např. ZDE).

UPOZORNĚNÍ

V tomto textu jsem důsledně používal zdroje, které vyšly PŘED publikováním Moderní didaktiky (2015) s výjimkou srovnání tradičního a moderního vzdělávání, které však vychází z dlouhodobého vývoje ve vzdělávání. Autor knihy měl tak možnost (pokud by chtěl nebo byl schopen) se s nimi seznámit.

Použitá literatura

 1. Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing (Abridged Edition ed.). New York: Addison Wesley Longman, Inc.
 2. Baird, J.-A., Caro, D., Elliott, V., & all. (2019). Examination Reform: Impact of Linear and Modular Examinations at GCSE. Summary Report. London: OUCEA. Retrieved December 23, 2019, from https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/798047/Modular_Linear_GCSE_summary_final.pdf
 3. Biggs, J., & Tang, C. (2011). Teaching for Quality Learning at University. Maidenhead: Open University Press.
 4. Blažek, J., & Uhlíř, D. (2002). Teorie regionálního rozvoje. Nástin, kritika, klasifikace. (P. Klener, Editor) Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum.
 5. Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives.The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain (Reprinted 1968 ed.). New York: David McKay Company, Inc.
 6. Čapek, R. (2015). Moderní didaktika. Lexikon výukových a hodnotících metod. Praha: Grada Publishing, a.s.
 7. ČŠI. (září 2015). Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií a žáků 3. ročníku vybraných oborů středních odborných škol. Závěrečná zpráva. Získáno 26. leden 2017, z Mezinárodní šetření: http://www.csicr.cz/getattachment/290a29d6-c538-432a-b95a-4bf59ddeffaa
 8. ČŠI. (29. listopad 2017). VÝBĚROVÉ ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ 5. A 9. TŘÍD ZŠ – ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. Získáno 15. prosinec 2017, z ČŠI, Česká školní inspekce: http://www.csicr.cz/getattachment/17f8e265-b04f-4459-a106-3aecbf735ca0/Vyberove-zjistovani-vysledku-zaku-na-urovni-5-a-9-rocniku-ZS-zaverecna-zprava.pdf
 9. ČŠI. (únor 2018). Analýza zahraničních systémů hodnocení klíčových kompetencí a systémů hodnocení netestovatelných dovedností se souborem doporučení pro školní hodnocení klíčových kompetencí RVP ZV a externí hodnocení školní podpory rozvíjení klíčových kompetencí RVP ZV. Získáno 27. únor 2018, z Česká školní inspekce, Dokumenty: http://www.csicr.cz/getattachment/cz/Dokumenty/Publikace/Analyza-zahranicnich-systemu-hodnoceni-klicovych-k/Analyza-klicovych-kompetenci.pdf
 10. Gersmehl, P. (2005). Teaching Geography (1th ed.). New York: The Guilford Press.
 11. Janík, T., Slavík, J., Mužík, V., Trna, J., Janko, T., Lokajíčková, V., . . . Zlatníček, P. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání. Obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masaryková univerezita. Získáno 10. leden 2018, z https://is.muni.cz/do/rect/metodika/VaV/vyzkum/34884802/59922459/60007219/036_Janko_Kvalita_ve_vzdelavani.pdf
 12. Learning with maps. (n.d.). (Westermann) Retrieved December 15, 2019, from Diercke International Atlas: http://www.diercke.com/index.xtp
 13. Michael, T. (Ed.). (2010). Diercke International Atlas. Geography, History, Economics, Politics, Sciences. For use in bilingual classes and in English lessons. Brunswick: Westermann Schroedel Diesterweg Schöning Winklers GmbH.
 14. Průcha, J. W., & Mareš, J. (2003). Pedagogický slovník (4. aktualizované. vyd.). Praha: Portál, s. r. o.
 15. Redecker, C. (2017). European Framework for the Digital Competence of Educators, DigCompEdu. (Y. Punie, Ed.) Luxembourg: European Union. doi:10.2760/159770
 16. Redecker, C. (2018). Evropský rámec digitálních kompetencí pedagogů, DigCompEdu. (Y. Punie, Editor, L. Crouchley, D. Růžičková, B. Brdička, & O. Neumajer, Překl.) Praha: NÚV. doi:10.2760/159770
 17. Skalková, J. (1999). Obecná didaktika. Praha: ISV nakladatelství.
 18. Skalková, j. (2007). Obecná didaktika. Praha: Grada Publishing, a.s.
 19. Slavin, R. E. (2012). Educational Psychology. Theory and Practice. Upper Saddle River: Pearson.
 20. Stroukal, D. (2019). Ekonomické bubliny. Kdo je nafukuje, proč praskají a jak v další krizi neztratit vše. (Š. Kratochvílová, Editor) Praha: Grada Publishing, a.s. Získáno 1. leden 2019
 21. Vávra, J. (6. březen 2018). Nad zprávou ČŠI k výsledkům žáků 5. a 9. tříd. (Zhodnocení některých úloh a jejich srovnání s testy PISA). (M. Komárek, Editor) Získáno 15. prosinec 2019, z Česká škola: http://www.ceskaskola.cz/2018/03/jaroslav-vavra-nad-zpravou-csi-k.html
 22. Vávra, J. (1. srpen 2018). Obecná didaktika, Trans-didaktika, nebo snad pedago-demago? Získáno 5. srpen 2018, z rvp.cz: http://educator.blogy.rvp.cz/2018/08/01/obecna-didaktika-transdidaktika-pedago-demago/
 23. VÚP. (2007). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. Praha: Výzkumný ústav pedagogický.
 24. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society. The Development of Higher Psychological Processes. President and Fellows of Harvard College.

Modrá je dobrá? Recenze Koncepce geografického vzdělávání. Certifikovaná metodika.

Marada, M., Řezníčková, D., Hanus, M., Matějček, T., Hofmann, E., Svatoňová, H., & Knecht, P. (2017). Koncepce geografického vzdělávání. Certifikovaná metodika. Praha: Univerzita Karlova a Masarykova univerzita. Výstup projektu Strategie a cíle geografického vzdělávání Technologické agentury České republiky č. TD0300475

Recenzenti:

RNDr. Josef Herink, NÚV Praha

doc. RNDr. Irena Smolová, Ph.D., PřF UP Olomouc

Mgr. Barbara Baarová, PřF OU Ostrava

Mgr. Kateřina Kadlecová, ZŠ U Obory Praha

Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., PedF JČU České Budějovice

RNDr. Tereza Kocová, Gymnázium J. Patočky Praha a PřF UK

RNDr. Jan Kopp, Ph.D., FEK ZČU Plzeň

Mgr. Jan Váňa, Gymnázium Mozartova Pardubice

RNDr. Jaroslav Vávra, Ph.D., TU Liberec

Obrázek 1 Měkké desky recenzované knihy

OBSAH

 1. Úvod
 2. Můj původní posudek na neúplné dílo
 3. Není generalizace jako generalizace, že pane Brunere 
 4. Místo není (místní) region a není to ani poloha, ani lokalita
 5. Místo závěru: My učitelé, co spolu mluvíme
 6. Příloha

 


 

  1 Úvod

Je to asi rok a  půl, co jsem obdržel  průběžný výsledek práce skupiny pražských a brněnských odborníků na geografické vzdělávání (pro brněnské kolegy asi spíše na didaktiku geografie).  Ten se na začátku roku 2018 „zhmotnila“ do modré knihy (bez ISBN) v rozsahu 103 stran. Je přístupná i v elektronické podobě na www.eGeografie.cz, i když v elektronické verzi jsou již mírné úpravy (viz dále). V následujícím textu budu tuto „modrou“ knihu nazývat zkráceně Koncepce nebo Metodika.

Koncepce/Metodika byla certifikována Národním ústavem pro vzdělávání 20. prosince 2017 a byla institucionálně podpořena PřF UK, Centrem geografického a environmentálního vzdělávání, Českou geografickou společností,  PedF MU a TA ČR (Technologická agentura ČR). Metodiku doporučuje Česká geografická společnost, sekce geografického vzdělávání (jedna z autorek je staronovou předsedkyní této sekce) jako koncepci geografického vzdělávání pro základní a střední školy.

Velmi důležité pro čtenáře Koncepce je toto sdělení na s. 11 předkládané Koncepce: „Ačkoliv je (předložený návrh Koncepce, JV) certifikován u NÚV MŠMT a je doporučen Českou geografickou společností jako profesní komorou, nemá právní závaznost.“ (zvýraznění JV). Ovšem ta „certifkovanost“ dostává deklarovanou „právní ne-závaznost“ do poněkud jiného světla.

Z participace autorek a autorů na Koncepci (řešitelský kolektiv, více viz Koncepce s. 2) lze odhadnout odborné/zájmové rozdělení skupin – pražská více pro odbornou část (s těžištěm pro vyšší ročníky gymnázia, deklarují geografické vzdělávání) a brněnská pro pedagogickou část metodiky (s těžištěm pro nižší ročníky gymnázia a 2. stupeň základní školy, deklarují didaktiku geografie/zeměpisu), přičemž hlavním garantem bylo/je pražské pracoviště.

Brněnské pracoviště na svých webových stránkách (ZDE) ke Koncepci, na které pracovali jejich výzkumníci, uvádí (cit.  20.12.2018): „Navržená koncepce geografického vzdělávání vychází z platných Rámcových vzdělávacích programů pro základní a gymnaziální vzdělávání a současně řeší jejich problematická místa v obsahové i formální stránce.“ Rozporuplnost tohoto tvrzení vysvětlím v následujícím textu. Jen snad dodatek, že levá ruka neví, co dělá pravá, a naopak.

2 Můj původní posudek na neúplné dílo

Posudek Koncepce jsem vypracoval na žádost garanta projektu jako interní/průběžný posudek (to zdůrazňuji) a který jsem vytvořil v  závěrečné fázi projektu v polovině září 2017 (neměl jsem možnost posoudit vytištěnou publikaci). V posudku  jsem ocenil práci, kterou tým autorů do této doby (cca 2 roky) vykonal na návrhu geografického kurikula. Zdůraznil jsem, že po dlouhé době (více jak 30 let?) je české geografické kurikulum připravované pro všechny ročníky od 1. stupně ZŠ až po střední školy. To by mělo zabezpečovat kontinuitu právě v obsahovém spirálovém kurikulu v souladu s psychickým/mentálním vývojem žáka (soulad obsahu a psychického vývoje žáka, příklad  ZDE, poslední obrázek). Takto koncipovaná Metodika by umožňovala stanovit buď nové cílové standardy pro ukončení základního a gymnaziálního (všeobecného) geografického vzdělávání nebo upřesnit ty dosavadní. Předložená Koncepce jde spíš novou cestou (příliš nenavazovat na dosavadní RVP, srovnej s odkazem na portálu MU v Brně výše).

Zdůrazňuji, že při vypracovávání posudku jsem měl k dispozici pouze tabulky s tématy, koncepty a myšlenkami (nikoli vytištěnou celou publikaci), a dále jsem měl pro vytvoření posudku odkaz na ‚nedokončené‘ webové stránky www.geografickvzdelavani.cz/kurikulum, na kterých text nebyl úplný. Autoři stránky vytořili s cílem dále na nich pracovat.  A právě text, který je součástí publikované Koncepce (předmět mé recenze), je zásadní pro celý výsledek projektu v „modré knize“, kde jsem uvedený jako jeden z recenzentů.  Protože jsem kompletní výsledek neměl jako recenzent k dispozici, přinutila mě tato skutečnost rozšířit svoji původní recenzi, a činím tak touto formou. Nechci být brán za „užitečného idiota“.

Hned v úvodu je potřeba říci, že v zájmu přiměřeného rozsahu textu, jsem se v tomto blogu zaměřil a vybral jen ty části Koncepce, které jsou podle mého názoru nejvýznamnější. Doufám, že díky zvolenému místu zveřejnění (je zde možné vkládat komentáře), se objeví další reflexe, komentáře a podněty k předkládané Koncepci geografického vzdělávání, protože v nejbližší budoucnosti už nastává společenská poptávka po revizi a později snad i po nové koncepci geografického vzdělávání.

3 Práce s prameny a s literaturou, aneb „Cituj sám sebe, a nejméně vícekrát!“, aneb co již napsali jiní, „znárodníme“, aneb objevujeme „Ameriku“/“Austrálii“

Jak autoři Koncepce přiznávají, celý jejich konstrukt je založený na Brunerově práci z přelomu 50. a 60. let.  Přitom jej v seznamu Použité literatury (s. 30) neuvádějí. Vysvětluji si to tak, že s tímto zdrojem (Bruner, 1960, 1977) autoři pracují zprostředkovaně přes český překlad Pasche, et al. (1998; v publikaci uvedený). Usuzuji tak z toho, že v originále Bruner nemluví o stromu, jak autoři tvrdí na s. 19 Koncepce, ale o struktuře znalostí. Metafora stromu (struktura vědomostí)  se objevuje právě až v Paschovi (viz Obrázek 1 v českém překladu; anglický originál z roku 1991). Navíc Bruner ve svém textu (nemá ani 100 stran!) uvádí pro geografické vzdělávání příklad z oboru – příliv a odliv na Zemi (Bruner, 1960, 1977, s. 33), který autoři Koncepce ignorují.  

V použité literatuře  autoři Koncepce odkazují na Revidovanou taxonomii vzdělávacích cílů (Anderson & Krathwohl, 2001; více např. Vávra, Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů?, 2011 ZDE), avšak v podkapitole ‚Zodpovídání otázek‘ (s. 26) používají původní Bloomovu taxonomii (Bloom, 1956), aniž by přiznali původní zdroj. V použité literatuře (s. 30) tento původní „Bloom“ chybí. Bohužel toto míchání původního (jednodimenzionální hierarchie)  a revidovaného „Blooma“ (dvoudimenzinální hierachie)  je v české pedagogice častým jevem a svědčí to o velmi povrchní a plytké znalosti tohoto nástroje mezi českými autory/odborníky obecně. 

Přístup autorů ke zdrojům a jejich práce se zdroji v Koncepci považuji u akademiků předních českých výzkumných pracovišť za velmi pokleslý. Proč autoři nepoužívají/nepracují s originály? (nemíním tím Pasche, ale právě Brunera, na kterém celou Koncepci staví, nebo Blooma či Andersona et al.). Proč, řečeno s hercem Martinem Hubou (Český rozhlas 2, Host do domu, odvysílané 26. 10. 2018, od 11. hod.; dostupné ZDE, cca v polovině záznamu), ke zkoumané problematice nemají načteno (přesná citace „nemít načítané“)? Dodávám: asi chtějí, aby jim ty zdroje někdo předčítal/“přežvýkal“, a oni se pak jen pod to podepíší. K čemu asi mají Knihovnu geografie na Albertově? (ZDE)?

Právě nedostatečná rešerše/neznalost literatury (a nedostatečná reprezentativnost zdrojů)  u předložené Koncepce je podle mého názoru největší „kámen úrazu“/poklesek, který v projektu následně ovlivňuje  koncepční práci s pojmy a teoriemi (filosofickými, psychologickými, pedagogickými, geografickými) a tato ne-kvalita prolíná do celé práce. Chybí například z jakého filosofického hlediska autoři přistupují ke zvolené Koncepci. Přihlášení se ke konstruktivistické teorii učení nestačí. V tomto se ukazuje, dle mého názoru, že ač se jedná o „vstup do problematiky“ českého geografického vzdělávání, vytvářený základ českého geografického vzdělávání, je pro tento „vstup“ chabě založený a neudrží/nevydrží  následné zpevňování konstrukce v další práci na revizi geografického kurikula.

Střety se zahraničními koncepcemi se už dějí v účasti českých zástupců na mezinárodních geografických olympiádách (ZDE a ZDE), nebo akademických pracovníků na mezinárodních konferencích. Posílení by si zastoužila podpora výjezdů učitelů alespoň na krátkodobé zahraniční stáže. Ale tady asi panuje obava, aby tito progresivní učitelé se nezhlédli ve smyslupnějších zahraničních koncepcích, které by začali uplatňovat doma, nebo dokonce by chtěli zůstat učit v zahraničí. To už však jsou moje doměnky. Záleží na čtenáři, jak a zda bude tato moje tvrzení akceptovat. Odkazuji například na velmi zajímavý blog na rvp.cz od Zuzany Loubet del Bayje, která učí ve Francii (ZDE).

4 Není generalizace jako generalizace, že pane Brunere

Generalizace spolu s koncepty, modely a teoriemi je řazena do představ či mentálních konstrukcí. Hlubší diskuse na toto téma v Koncepci chybí, proto zde alespoň nastíním takovou diskusi.

Bruner, na kterém je postavena Koncepce/Metodika,  odlišuje koncepty  od generalizací. Koncepty dává na úroveň pojmů (viz Obrázek 1).  

Obrázek 2 Brunerův koncept struktury vědomostí

Brunerův strom

Zdroj: Pasch, Gardner, Langerová, Starková, & Moodyová, 1998, s. 55, překresleno in: Vávra, 2006, s. 13

Armstrong & Hunkins (1989) ve své publikaci World Geography. People and Places. Teacher Annotated Edition uvádějí, že jeden ze zakladatelů moderní geografie Alexander von Humoboldt kladl generalizace na první místo. Podle autorů certifikované Koncepce/Metodiky je možné takový přístup k vědomostem nazvat „cestou dolů“, jinak známo jako dedukce.

Australan Maude  (2016) generalizaci zařazuje mezi znalosti. Kromě generalizací zarhnuje Maude do znalostí koncepty, které mají analytickou podstatu, a koncepty, které mají vysvětlující podstatu. Scoffham (2011) generalizaci řadí mezi aplikované znalosti, které zdůrazňují  uspořádání znalostí a vztahy mezi nimi.

Australský odborník na geografické vzdělávání Fien (in: Fien, Gerber, & Wilson, 1984) kladl důraz v práci učitele na plánování výuky, a v samotné geografické výuce zaměření na koncepty a na generalizace. Koncepty považoval za základ pro obsah vzdělávacího předmětu. Na tom je také založena „modrá“ Koncepce, aniž by autorský kolektiv Koncepce tento zdroj, který je mezinárodně v geografickém vzdělávání známý a uznávaný, zmiňoval. Dá se říci, že autoři Koncepce po 45 letech objevují ‚Austrálii‘.

Marzano & Kendall (2007) tvrdí, že koncept je v podstatě synonymum pro generalizaci. Generalizování, jak je definované v Marzanově a Kendallově Nové taxonomii, je proces konstruování nových generalizací z informací, které jsou již známé nebo pozorované.

Golledge  (2002) chápe poznávání prostoru jako (vědecké)  poznávání a zpracovávání vztahů mezi geografickými prvotními a vypracovanými koncepty (jako je organické uspořádání, distribuce, pravidlenost, tvary, hierarchie, vzdálenost, směr, orientace, regionalizace, a další) a jejich formální spojení do teorií a generalizací. Hierarchie, vzdálenost, regionalizace, a další se objevují také v Koncepci. Autoři opět tento zdroj pomíjejí a „hrají si“ na objevitele.

Autoři certifikované Koncepce/Metodiky používají Brunerův koncept  jako „<adaptér> mezi uspořádáním učiva a kompetencemi tzv. generalizace“ (s. 18; srovněj s Maudem a s Golledgem ). Generalizace chápou jako zobecňující tvrzení, která uvádějí klíčové pojmy do vzájemných vztahů a souvislostí, do struktury, která je vhodná pro geografické vzdělávání. V návaznosti na výše uvedenou citaci  bych autorům doporučil seznámit se s Ausubelovoým konceptem „comparative  organizer“ z roku 1968 a nemuseli by vymýšlet/“objevovat“ místo „organizéru“  „adaptér“.

Základní způsoby, jak „se dostat“ ke generalizacím uvádějí autoři Koncepce na s. 20 dva – deduktivní (cesta „shora dolů“) a induktivní (cesta „zdola nahoru“). Přínosné je, že uvádějí příklady pro tematické (obecné) členění a pro regionální členění. Toto tématické (obecné) a regionální členění uvádí již pro školní zeměpis Gersmehl, 2008), kde mluví o analogii ostří dvou nůžek.  U autorů Koncepce/Metodiky však chybí, pro kterou věkovou skupinu to je, což je pro školní vzdělávání určující. Chybí také ještě třetí cesta „od středu“, abduktivní, kterou navrhoval právě  Bruner a která se používá v učení s koncepty (viz Obrázek 2). Přitom na konceptech je Koncepce/Metodika založená. Pro větší názornost tohoto myšlení uvádím Obrázek 2 od Holta-Jensena. Tento zdroj v Koncepci není uvedený. Dodávám, že další příklady faktů – konceptů – gneralizaci může čtenář najít ZDE.

Obrázek 3 Dedukce, indukce a abdukce s geografickými příklady

Zdroj: Holt-Jensen, (1999, s. 67), upraveno

Holt-Jensen vychází z práce Alvessona a Sköldberga z roku 1994. Holt-Jesnen upzorňuje u abdukce, že se začíná u empirických vzorců a směřuje se k „pokusné“ teorii, která se dále na základě faktů testuje, zpřesňuje a upevňuje. Uvedené příklady na Obrázku 2 je možné využívat již v 6. ročníku a v následujících ročnících je zpřesňovat a rozšiřovat. V Liberci to máme odzkoušené a některé postupy a výsledky jsem poublikoval na tomto portálu.

Jak je vidno u Holt-Jensena, na těchto „cestách“ se používá empirie (data, pravidla, teorie), na čem je také založena metodika v Koncepci, tedy empirický přístup založený hlavně na environmentálním/geografickém determinismu, který začala uplatňovat např. Američanka Sempleová (1863-1932) na přelomu 19. a 20. století, která však tento koncept převzala od Ratzela, u kterého se v Lipsku studovala.

 V Koncepci se nebere explicitě ohled na modernější přístupy, jako jsou budování konstrukcí vlastního poznání na základě jevů, kde hlavní roli hraje osobní a sdílená zkušenost učícího se jednotlivce postavená na psychologických potřebách v motivaci, v osobním rozvoji a v naplňování svého života (motivační či autodeterminační teorie, např. Ryan a Deci). Nebo alespoň diskuse k sociálnímu realismu v sociologii učení (‚zpět ke znalostem‘) jak je koncipoval britský odborník na vzdělávání Young a ze kterého vycházejí britští odborníci na geografické vzělávání.

Marně u autorů Koncepce hledám vlastní (alespoň)  mikro-výzkum, na kterém by své vize otestovali, jak k tomu například vyzývá sekce geografického vzdělávání IGU z roku 2014 (International Declarationon Research in Geography Education). Já osobně jsem udělal takový mikro-výzkum, který se týkal chápání studentů učitelství zeměpisu v Liberci na příkladu faktů – konceptů – generalizací (podle Brunera). Výsledky jsem publikoval (Vávra, Cramming Facts and Thinking Concepts: Instance of Preparation of Student Geography Teachers in Liberec, 2014) v mezinárodním online časopisu RIGEO (ZDE). Zajímavé je, že jeden z autorů Koncepce ‚sedí‘ v redakční radě tohoto časopisu a tento text v Koncepci neuvedl či „přehlédl“. Beru to jako politikaření/pletichaření ze strany autorů Koncepce.  

Výsledkem mého mikro-výzkumu bylo, že studenti rozumějí konceptům, ale velmi těžko je transponují do generalizací. Takže tady autorům napovídám, kde hledat, až budou dělat opravdu důkladnou rešerši literatury a stanovovat si další směřování výzkumu v geografickém vzdělávání. A přestanou uplatňovat ‚vznešené ignorování‘ jiných, než jsou oni (ono královské MY, viz dále).

5 Místo není (místní) region a není to ani poloha, není to ani lokalita

V Koncepci je chybně prezentovaný geografický koncept ‚místa‘ (v Koncepci na s. 33). Tento koncept je v mezinárodních geografiích zahrnovaný do humanistické geografie, která je v Česku téměř neznámá. Chápání tohoto konceptu místa se projevuje v charakteristice geografického konceptu místa, kterou autoři nepřesně uvádějí jako „každodenní vztah k jednotlivci“ (s. 33; není uvedeno, z čeho je to opsané). To už je za hranou vědecké etiky, protože mezi autory Koncepce neznám nikoho, kdo by se konceptu místa věnoval a mohl to takto „spatra vystřihnout“ do textu.

V koncepti ‚místa‘ je jedinec aktérem, a snad by místo mohlo být aktantem v duchu ANT teorie (Latour 1987; více in:  Aitken & Valentine, 2015). Ale to už je asi moc žádat po autorech, kteří výše uvedený nesmysl o místě napsali. Uvedená tvrzení autorů Koncepce dokazují, že konceptu místa nerozumějí. Je to patrné právě na tom „vztahu k jednotlivci“. Správně v duchu konceptu ‚místa‘ by mělo být uvedeno „každodenní vztah/aktivita jednotlivce k místu/v místě“, (viz pojem locale u Giddense 1984), i když ta každodennost je jen částí z celého konceptu místa. Více se čtenář může dozvědět z mého textu, který o místě a jednotlivci/jedinci pojednává (Vávra, Jedinec a místo, jedinec v místě, jedinec prostředictvím místa, 2010). S plnou odpovědosti mohu říci, že to, co v konceptu místa autoři prezentují, už nejsou myšlenky ale smyšlenky!

Autoři Koncepce si svoji slabou oporu v konceptu místa asi uvědomují. V elektorinické verzi tohoto díla se v klíčových pojmech u prostoru objevuje koncept lokality a nikoli původně uváděný koncept ‚místa‘ (viz ZDE, cit. 25.1.2019).

Nepochopení konceptu místa se následně promítá do klíčového geografického pojmu – geografická poloha. Autoři jsou schopni se tak dostat jen k tradičním/empirickým geografickým polohám – abstraktní a relativní, ale kognitivní (případně relační), tak důležité pro místo, je už mimo jejich rozlišovací schopnost.

V anglické verzi Mezinárodní charty geografického vzdělávání  (Haubrich, 1994) se mluví v konceptu místa o vnímání a chování lidí na základě chápání vzájemných vztahů (ne deterministických!) mezi lidmi a místy. Autoři českého překladu zcela ‚posunuli‘  charakteristiku/význam konceptu místa na „části světa“ a na vztah „přírodní i sociální prostředí“).  Nutno však také říci, že na začátku 90. let (rok publikování Charty)  se koncept místa velmi bouřlivě vyvíjel a vymaňoval se z konceptu fyzického prostoru (prostoru, v němž jsou umístěny/rozmístěny  objekty). Ale v současné době takto chápaný koncept místa v „modré“ Koncepci  již omluvitelný není.

Pro lepší představu uvádím, jak přední britský odborník na geografické vzdělávání D. Lambert charakterizuje místo (Lambert, 2007, s. 9): „Každé místo má specifické umístění a jedinečný soubor fyzických a humánních charakteristik. Navíc stejné místo může být reprezentováno různě. Co si myslíme o místech, je formované a tvarované naší geografickou představivostí/imaginací.“  Tady musím poznamenat, že v tomto přístupu předstihl Anglična D. Lamberta o 100 let dříve  český odborník na výuku zeměpisu J. Harapat. Harapat v roce 1907 napsal:

 • [zeměpis] „odhaluje očím přírodní krásy, tříbí smysl pro krásu (…) pojimáním celkových obrazů krajin, měst a různých jiných předmětů zeměpisných působí podpůrně na vývoj fantasie. (…) Vyučuje-li se zeměpisu správně, může se jím neobyčejně zušlechťovati cit a mocně podporovati láska k vlasti i humanita. Vzdělání srdce nesmí zůstati nepovšimnuto; a zeměpis je bohat ethickými elementy.“ (Harapat, 1907, I, 20, původní zvýraznění).

6 Místo závěru: My učitelé (co spolu mluvíme …)

V publikaci Koncepce se zobrazuje snaha autorů dostat učitele na svou stranu. Čtenář se z Koncepce na s. 18 může dočíst: „Ale protože my učitelé (zdůraznění JV) máme tuto <starou> skladbu témat silně zakořeněnou (rozuměj témat v současném RVP, JV), bude pro nás nové uspořádání obtížně představitelné. Z toho plynoucí obavy nás pak brzdí v naší kreativitě a ve vyvíjení a testování nových přístupů.“ To oslovení hodně připomíná začátek imperátorského projevu. Za koho autoři Koncepce mluví? Proč mluví za jiné? To už zavání dogmatismem. Za mně jako bývalého učitele (a stále se považuji za učitele) rozhodně nemluví. A protože chodím do škol a mezi učiteli mám hodně známých, tak vím, že za ně rozhodně tito královsky vznešení MY také nemluví.

S tím královsky vznešeným MY se autoři Koncepce dostávají do pozice, kdy začínají být směšní. Připomíná to scénku z hrabalovského trezorového filmu Skřivánci na niti (1969): odborářský předák (pardon, soudruh) z ÚRO – Ústřední rady odborů (herec Z. Svěrák) v luxusním automobilu přijíždí mezi dělníky (převážně manuálně pracující intelektuálové vyhnaní/nahnaní do kladenských hutí). Aby byl soudruh z ÚRO blíže lidu, zahájí při výstupu z auta převlékací rituál, avšak mocenskou pozici neopouští (ZDE, od 18:00). Za ním se v předklonu pohybuje jeho suita (pardon, členové sekretariátu).

To zevšeobecňování, vznešené ignorování  a dostávání lidí do kouta, kde je autoři chtějí mít, je ubohé. Znám dost učitelů, kteří učí 20 a více let, přemýšlejí o své práci a snažili a snaží se ji dělat JINAK (za mizerný peníz i za cenu osobních válek s vedením školy, s rodiči, s širší veřejnosti, a nemusejí mít nic nalinkováno z MŠMT). Pokud budou autoři chtít, najdou takové idealisty i na tomto portálu. Zaškatulkovat je do MY, kteří „máme silně zakořeněnou skladbu témat“ (rozuměj: učíme špatně, musíme učit „po našem“, nově/pokrokově), je urážející.

Právě takové „materiály“ jako je Koncepce, mohou tyto kreativní učitele brzdit/znechutit, protože je nutí „učit po našem“. V Koncepci nevidím volnost pro takové učitele, protože ti MY tomu rozumějí, ti MY vědí nejlépe, jak a co učit, a mají to „učit po našem“  certifikované. Takové vize už tady byly, a ta doba, ve které takové vize byly, už snad skončila.  A s časovým odstupem každý, kdo učí, dovede posoudit, jak ty vize (Nová koncepce) ve vzdělávání ze 70. let dopadly – Nová koncepce, která nebyla učiteli doceněna (opravdu doceněna, protože vycházela z tehdejšího britského modelu),  byla jimi nepřijata a přejmenována na Antikoncepci a z té rány se české geografické vzdělávání vzpamatovává dodnes.

Jak asi učitelé přejmenují současnou reformu kurikula (pardon RVP)? Jak přijmou revizi geografického RVP, kterou od nich manažerským způsobem (rozuměj: postaveno na „zadministrování“, nikoli na odbornosti) bude požadovat ministerstvo školství? Spíš to dnes vypadá podle představené Koncepce, že geografické vzdělávání dostane poslední ránu z milosti a jeho kvalita a přežití bude záviset na těch zapálených učitelích (jakýchsi kuklách, které přechovávají kvalitu a hodnoty; více viz např. A. Toynbee, 1948), kteří se nebudou chtít poddat (projeví resistenci).

Přeji si, aby autoři Koncepce přestali politikařit a pletichařit (zatajování zdrojů, prosazování svých textů, vytváření konceptů v malých/uzavřených skupinkách, hledání ‚klientské‘ podpory v rozhodovacích procesech/institucích), v „kázání své svaté pravdy“, a začali dělat hluboký a hluboce odborný výzkum (např. PROČ žáci stále dělají ty samé chyby v geografickém myšlení, příklad žáci tvrdí: že sněžná čára je nejvýš na rovníku, protože je tam podle nich nejtepleji; nebo že sluneční paprsky ohřívají atmosféru), který je otevřený v hledání dalšího směřování českého geografického vzdělávání.

Chystaná revize RVP, předložená Koncepce (v modrém obalu) a dosavadní prezentování autorů je ‚smrtící‘ kombinace pro změny v českém geografickém vzdělávání. Nejde již o revizi ale o ‚revoluci‘, snad až destrukci/‘hrobaření‘ českého geografickho vzdělávání, která podle interních zdrojů má být spuštěna v letech 2021 či 2022. Na revoluci nejsou připraveni ani autoři Koncepce, kteří spíše politikaří/pletichaří (viz prosazení certifikace), ale ani učitelé (např. v dalším celoživotním vzdělávání). Předpokládaná platnost „nových“ RVP má být minimálně 10 let. Obávám se, že výuka zeměpisu zůstane v „módu“ –„učím/jedu podle učebnice“ (staré, protože nové nejsou a hned tak nebudou k dispozici, a jako učitel nemusí nic měnit) – zkouším hlavní města, cpu do hlav žáků 100 jmen českých řek,  vyprávím své zážitky z cest, a něco zajímavého na závěr hodiny.

Problém se znalostmi, kurikulem a jeho revizí nejsou jen v Česku. V Anglii například Morgan (2014) hodnotil anglické geografické kurikulum  od zavedení v roce 1991 a zjistil, že docházelo a dochází k ‚odklonu od znalostí‘ a k upevňování ‚učebních osnov již zemřelých‘. Je to podobnost čistě náhodná?

V následující Příloze se může čtenář na SWOT analýze seznámit s postupem Američanů v 80. letech s přípravnými pracemi na US geografických Standardech.

7 Příloha

Tabulka 3 SWOT analýza provedená v souvislosti se zaváděním Standardů geografického vzdělávání v USA (přelom 80. a 90. let)

Silné stránky Slabé stránky
 • všechny organizace v geografickém vzdělávání podporují vzdělávací reformu
 • geografie má velmi vlivné přímluvce (např. NGS a NASA)
 • NGS podniká rozhodné kroky do té doby, dokud nebude patrný zřetelný pokrok
 • NGS je veřejností pozitivně vnímané, což umožňuje vést pozitivní kampaň na podporu geografického vzdělávání
 • Kampaň za proniknutí do povědomí veřejnosti je v centu zájmu médií
 • rozšiřuje se síť členů, kteří tuto kampaň podporují
 • tisíce učitelů sociálních studií obdrželo od NGS geografické učivo
 • na federální úrovni je přijímán a podporován projekt Geography for Life
 • vnímání geografie jako neutrálního a apolitického předmětu napomáhá tomu, že nevzbuzuje ve veřejnosti odpor
 •  roste zájem o geografické kurzy s vyšší obtížností
 • více studentů se zapisuje do univerzitních geografických programů
 • učitelé sociálních studií mají malou znalost v geografickém vzdělávání. NGS sice poskytuje dvoutýdenní kurzy pro začínající, avšak zatím s malým efektem a bez výhledu na rozšíření
 • začínající učitelé nemají oporou v geografickém obsahu. Existují však určité malé úspěšné programy jako například Michiganský program
 • šíří se obeznámenost s projektem Geography for Life a to napříč jednotlivými státy, avšak záleží to spíše na jednotlivcích než na institucích
 • existuje kritika, že obsah Standardů je obtížný pro učitele sociálních studií, přičemž většina z nich nemá akademické vzdělání v geografii. Veškerá tíže se zaváděním geografického vzdělávání leží na bedrech jednotlivců.
 • neexistují žádná celková hodnocení ani měření úspěšnosti tohoto programu
 • učitelé sociálních studií mají malou znalost v geografickém vzdělávání. NGS sice poskytuje dvoutýdenní kurzy pro začínající, avšak zatím s malým efektem a bez výhledu na rozšíření
 • začínající učitelé nemají oporou v geografickém obsahu. Existují však určité malé úspěšné programy jako například Michiganský program
 • šíří se obeznámenost s projektem Geography for Life a to napříč jednotlivými státy, avšak záleží to spíše na jednotlivcích než na institucích
 • existuje kritika, že obsah Standardů je obtížný pro učitele sociálních studií, přičemž většina z nich nemá akademické vzdělání v geografii. Veškerá tíže se zaváděním geografického vzdělávání leží na bedrech jednotlivců.
 • neexistují žádná celková hodnocení ani měření úspěšnosti tohoto programu
Příležitosti Hrozby
 • NGS přislíbila podporovat geografickou gramotnost do té doby, než se objeví „světlo na konci tunelu“ (Grosvenor 1995)
 • média a soukromý sektor bude dále podněcovaný NGS
 • existuje již alianční síť mezi členy a státními úřady a těmi, co rozhodují. To může geografii pomoci
 • Geography for Life stanovuje, co by se mělo učit a napomáhá další adaptaci Standardů

 

 • ačkoliv se za 15 let utratilo přes 100 mil. USD, status, kvalita a kvantita geografické výuka je pořád ohrožena
 • ve většině amerických škol se dosud geografie vyučuje jako součást sociálních studií, nikoliv jako samostatný předmět
 • změnu stěžuje velikost a odlišnost samotných Spojených států
 • změny ztěžuje autonomní rozhodování jednotlivých států USA
 • vzhledem k autonomnosti jednotlivých států USA není zaručeno používání Geography for  Life
 • vzhledem k zaměření škol na rozvoj čtení a počítání existuje reálná hrozba pro geografické vzdělávání

Zdroj: Clark 1999; in: Clark and Stoltman 2000 (vlastní překlad)

Poznámky:

 1. NGS National Geographic Society (Americká geografická společnost, pro Česko je velmi přibližný  ekvivalent Česká geografická společnost)
 2. V reprezentativním časopise National Geographic Magazine byly v 80. letech vždy na začátku každého nového čísla informace o postupu a o stavu práce na Standardech

 


Vážený pane G.

Občas si přečtu o učitelích v britském The Guardian (už čtu v těch britských novinách asi moc dlouho, budu muset redakci trochu přispět do mlýna, abych je podpořil, protože dělají dobrou práci). Ten  článek ze 4. září o básnířce Jess Greenové mě opravdu zaujal.  (Kdo vládne angličtinou, originál najde ZDE)

Básnířka pochází z učitelské rodiny, ve které i přátelé rodiny byli nebo ještě jsou učitelé. Její matka, jak jinak, učitelka, odešla loni po 40 letech do důchodu.  Posledních deset let byla ředitelkou všeobecně vzdělávací školy (comprehensive school). Sestra Greenové je, jak jinak,  učitelka a úspěšně směřuje ve škole, kde učí, do funkce předsedkyně předmětové komise. Greenové švagr je, jak jinak, učitel. Greenová sama však nikdy neučila.  To však neznamená, že o práci učitele a z úst učitele nikdy neslyšela. Kdo pochází z učitelské rodiny, ví, o čem tady mluvím.

O čem Jess Greenová slyšela? O panu Goveovi, o Michaelovi Goveovi, velmi svérázném ministru školství za konzervativce v letech 2010 až 2014, ve vládě premiéra Davida Camerona. Když končil na postu ministra (přešel na ministerstvo pro „životní prostředí“, inu, rozumí všemu), byl jsem na konferenci v Londýně. Seděl jsem vedle Angličanky a poslouchal přednášejícího, jak mluví „politicky korektně“ o současném geografickém vzdělávání v době ministra Govea. Otočil jsem se na sousedku a pronesl: „Nekončí ten člověk ve své funkci?“ Odpověděla mně tak, že si vzala můj poznámkový blok, moje pero a do bloku napsala: „Stále tahá za nitky!“ Ani jeden jsme nevyslovili jeho jméno. Ó, jak anglické.

Jen pár výroků v časovém sledu  o M. Goveovi, které se objevili v britském tisku:

 • Národní kurikulum postavit na dějepisu (britská „vítězství“, více výuky o koloniální době, JV)  (M. Gove 2010)
 • Pan Gove klade velký  důraz na důležitá fakta a obsah předmětu (rozuměj memorování, JV) (BBC z 20.1.2011)
 • Labouristé a učitelské odbory obvinili Govea z toho, že se pokouší do škol znovu zavést výuku ve stylu 50. let (BBC z 20.1.2011)
 • Šéf školní inspekce Sir Michaal (Wilshaw) vyzval pana Govea, aby přestal kritizovat (The Guardian z 13.12.2013) (Mimochodem pan Wilshaw byl do funkce jmenován M. Govem, JV)
 • Michael Gove byl nahrazený na postu ministra školství bývalou ministryní financí Nicky Morganovou a ministerský předseda (Cameron) tak podporuje více žen na vyšších místech (BBC z 16.7.2014)
 • Během svého čtyřletého funkčního období jako ministr školství byl Michael Gove jedním z nejradikálnějších a nejkontroverznějších členů vlády (BBC z 20.7.2014)
 • Michael Gove vyhodil z kurikula téma „Změny klimatu“ (The Guardian z 26.10.2015)
 • Liberální demokrat se zaměřením na školství, John Pugh, řekl, že odchod začínajících učitelů je důsledkem změn, které zaváděl pan Gove, který více jak polovinu škol 2. a 3. stupně změnil na akademie, změnil kurikulum a změnil systém zkoušek. (BBC z 25.10.2016)
 • Michael Gove se svým nezapomenutelným tvrzením, že britská veřejnost ‘má už dost expertů‘ (rozuměj, že jich má plné zuby, JV)  (britský portál Geographical z 30.6.2016)
 • Gove otevřeně říkal, že chce, aby všechny školy v UK byly nadprůměrné. Říkal to velmi vehementně a neúnavně. (The Guardian z 1.7.2016)

Poznamenávám, že M. Gove spolu s Borisem Johnsonem byl hlavní tváří Brexitu. Když byl vyzván, aby vstoupil do vlády a vedl zemi v období opouštění EU, odmítl.

Zdroj: YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=qJ8RA3QF0EU; 7.9.2018

A teď do toho ta Jess Greenová, která přichází s „básní“ Dear Mr Gove (ZDE), kterou shlédlo od března 2014 do současnosti více než 300 000 lidí (nejvíc asi učitelů, jak jinak). Jess k tomu v článku v  The Guardian poznamenává: „Všude se říkalo, jak je práce učitele snadná a že to dokáže každý. Bylo to podceňování učitelů i jejich práce. Velmi, ale velmi mně to vadilo.“

A na jiném místě Jess Greenová říká: „Pokud žáci u zkoušek dobře prospěli, říkalo se, že zkoušky jsou příliš snadné. Pokud žáci neprospívali, byli špatní učitelé. Tak se začali najímat nekvalifikovaní učitelé, včetně vysloužilých vojáků, aby se do škol vrátila kázeň a disciplína.“

Koho mně to ten Mr Gove v Česku připomíná? Nepředsedá ten člověk školskému  výboru PS ČR? Jak je ten svět malý! Klon je všude.

A tak mysleme pozitivně!  Hrrrr do nového školního roku 2018/19. Slibů učitelům, těch je teď plno. Inu, jak krásné je žít ve slibném světě.


Obecná didaktika, transdidaktika. Nebo snad pedago-demago?

Krajina je popisována jako divadlo, ve kterém hraje společnost. Na jevišti se objevují její dominantní hodnoty a resistence (Daniels & Cosgrove 1993; Catherine Nash; in: Cloke at al. 2005, 157)

Trochu jiná recenze publikace Slavík, J., Janík, T., Najvar, P., & Knecht, P. (2017). Transdisciplinární didaktika: o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory. Brno: MUNI Press.

Recenzovali: doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D., doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, Ph.D., prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

Obsah

 1.       Na  úvod            
 2.       Společenství myslí. Jak to myslí?               
 3.       Transdidaktika. Učení v transu?
 4.       Transdidaktika alternativou k obecné didaktice?   Nebo pedago-demago?
 5.       Relační pojetí a mentální prostor v geografickém vzdělávání. Kde to je?             
 6.       Místo shrnutí a závěru. Kde jsou a kdepak jsou naše velkolepé (didaktické) plány?

                 


1. Na  úvod

Koncem roku 2017 vyšla monografie kolektivu autorů z Masarykovy univerzity v Brně, která upoutá kvalitně zpracovaným obalem – pevnou vazbou a deskami, kvalitním papírem listů knihy, střízlivou šedozelenou a bílou barvou pevných desek, záložkovou stužkou, navigačním textem na okrajích stránek, vysvětlujícími/doplňujícími rámečky, pečlivou prací s textem, rozsáhlou literaturou a věcným rejstříkem. Název a ukazovaná reprezentativnost monografie „Transdisciplinární didaktika o učitelském sdílení znalostí a zvyšování kvality výuky napříč obory“ ve mně vzbudil zájem.

Monografii o Transdidaktice předcházely přípravné texty. Zvláště upozorňuji na text Kurikulární reforma na gymnáziích. Případová studie tvorby kurikula (Píšová, Kostková, & Janík, 2011), Oborové didaktiky na vzestupu, přehled aktuálních vývojových tendenci (Janík & Stuchlíková, 2010) a Ohlédnutí za vývojem přístupů k obsahu vzdělávání, učivu a kurikul po roce 1989, (Slavík, Štech, & Uličná 2017). Zvláště na prvně zmiňovaný text jsem reagoval článkem Reakce na Výzkumnou zprávu … (Vávra 2011, ZDE) na Metodickém portále RVP.CZ. Zvláště jsem ve své reakci upozorňoval, že ve výzkumné zprávě není zdůvodněné, ani vysvětlené zevšeobecňující tvrzení, že „jedním z podstatných problémů je nízké sebevědomí oborových didaktiků“. Příspěvek jsem uzavíral s výzvou (zdůrazňuji před SEDMI lety), že záměrem v mém textu z roku 2011 je věcně a hluboce odborně diskutovat o předložené tematice. Doufal jsem, že se mně podaří takovou diskusi vyvolat.
Sami autoři Transdidaktiky také vyzývají k diskusi:

O společenství myslí (Slavík et al. 2017, s. 165)

„ […] individuální porozumění jednotlivců pro specifickou učitelskou tematiku by mělo být aktivní součástí společného dorozumívání se o ní. Jestliže tedy někdo umí vyučovat, ale není s to se o své profesní aktivitě obdobně dorozumět, jednak nemůže nikomu dost dobře zprostředkovat svou nesdělitelnou znalost, ale především nemůže přispívat ke kultivaci a k rozvoji společenství myslí, k němuž se hlásí. (původní zvýraznění).

Kladu si otázku, proč by se jednotlivci (učitelé, oboroví didaktici, případně další) se svou myslí -vzděláním, zkušenostmi-  měli hlásit k rozvoji společenství myslí? Kdo bude určovat směřování onoho společenství? Kdo určuje dorozumívání, zprostředkování znalostí? Jenom autoři Transdidaktiky, kteří se v knize do této role staví? Je to snaha o institucionalizaci a ovládnutí dalšího vývoje ve vzdělanostně oborovém poli? Citát, výše uvedený, naznačuje ambice autorů.

Autoři monografie staví velkou část obsahu knihy na filosofickém fenomenologickém základě, jak uvádějí například na s. 166, kde vysvětlují pojem „objekt/fenomén“, který „se nabízí k poznávání, a co zároveň před poznáváním ustupuje, takže neustále vybízí k dalšímu zkoumání a k novým výkladům.“  Autoři Transdidaktiky staví svůj koncept také na filosofii mysli (především Davidson a Searle), jak uvedu v následující sekci.

Autoři knihy volají po péči o rozvoj didaktiky (s. 6). V učení a výuce podle mého názoru nejde jen o znalosti ale také o ‚naplňování‘ (Heidegger, nebo např. Pollard 2014 v reflektivní výuce. Pollarda autoři Tansdidiaktiky v knize nezmiňují), což lze zjednodušeně interpretovat jako soulad znalostí s přesvědčením a s hodnotami, které jedinec dostává v rodině, v komunitě (autoři knihy dávají přednost pojmu společenství, a v něm o ‚naplňování‘ nejde).

Autoři Transdidaktiky zaměřují svou pozornost na mysli aktérů (filosofie mysli). Avšak ne zcela se jim daří ukotvit svůj předkládaný pedagogický koncept ve vztahu k filosofii a k psychologii, což čtenáři knihy znemožňuje plně se vyznat v předkládaném přístupu k učení a k výuce. Jsem přesvědčený, že pro čtenáře i průměrně obeznámeného s filosofií, psychologií a pedagogikou je text knihy obtížně srozumitelný.

Kniha Transdidaktika je velmi rozsáhlá a proto se v následujících sekcích zaměřím na vybrané charakteristiky, které považuji z hlediska vzdělavatele v geografii (v českém úzu didaktika geografie), ale obecněji každého oborového didaktika, za důležité.

 


2. Společenství myslí. Jak to myslí?

Hlavním konceptem učitelského sdílení znalostí je autory Transdidaktiky nazývané společenstvím myslí. Autoři odkazují na Davidsona (1991; s. 164; in: Slavík et al. 2017, s. 45) a označují jej za autora pojmu společenství myslí. Podívejme se na původ deklarovaného společenství myslí, a to v originálu, v překladu/interpretaci (nebo v dekonstrukci?) autorů Transdidaktiky a v mém překladu originálu:

Tabulka 1 Porovnání překladů (Slavík et al. 2017 a vlastní překlad) s originálním textem (Davidson 1991, s. 164)

Originál, Davidson 1991, s. 164) Překlad Slavík et al. 2017, s. 45) Vlastní překlad originálu
The fundamental difference between my knowledge of another mind and my knowledge of the shared physical world has a different source. Communication, and the knowledge of other minds that it presupposes, is the basis of our concept of objectivity, our recognition of a distinction between false and true belief (zvýraznění JV) Základem poznání je společenství myslí (zvýraznění JV); to udává míru všech věcí. Komunikace a poznání jiných myslí, které je jí předpokládáno, je základem našeho pojmu objektivity, našeho uvědomění si rozdílu mezi pravdivým a nepravdivým přesvědčením. (zvýraznění JV) Je základní/podstatný rozdíl mezi mojí znalostí mysli toho druhého a mojí znalostí tohoto sdíleného fyzického/materiálního světa.              V komunikaci a se znalostmi myslí druhých se předpokládá, že toto je základem našeho konceptu objektivity, našeho poznání rozdílu mezi chybným a pravdivým přesvědčením. (zvýraznění JV)

K tomu autoři  Transdidaktiky tvrdí, že „Prostřednictvím dialogů se vytváří společenství lidí, kteří mezi sebou mluví a jsou ochotni a schopni něčemu rozumět a navzájem se o tom dorozumívat“ (s. 45). Z předloženého srovnání překladů se tvrzení o společenství myslí ukazuje, že název i koncept je výtvorem autorů monografie, kteří hledají oporu svého konceptu právě v Davidsonovi. Autoři velmi svévolně použili, až zneužili, původní zdroj (viz Tabulka 1). Základní rozdíl je v tom, že autoři Transdidaktiky kladou důraz na mysli ve společenství (sdílení, ovlivňování, ovládání), zatímco Davidson zdůrazňuje svoji mysl/mysl jednotlivce (Self; „moje Já“, „můj vnitřní svět“) a mysl druhého/druhých (another/others; jinou mysl, „vnitřních svět druhých“), kteří mezi sebou a se vzájemným respektem komunikují. Davidson chce poznat a rozumět jak svoji mysli, tak i myslím druhých, ne je/jen ovládat.  A to je velký posun ve významu, který autoři Transdidaktiky deklarují. Proč to ti autoři dělají? Znovu zdůrazňuji, Davidsonovi nejde o společenství myslí, ale o znalosti a o pochopení/porozumění myslí druhých a o  pochopení/porozumění vlastní mysli (Self), nejde mu o ovládání myslí druhých! Davidson tak výrazně mění dosavadní, tradiční, herbartovký (didaktický) trojúhelník. Na tento jiný (Davidsonův) trojúhelník autoři monografie důrazně neupozorňují a vycházejí spíše z Herbartova trojúhelníku. Charakteristické je to právě v té jednosměrnosti učitel -> žák (viz dále), případně odborník na transdidaktiku -> učitel učitelů/učitel.

Musím se přiznat, že ten název společenství myslí v Transdidaktice a moje zkušenost ze studia Davidsonových prací ve mně vyvolávají určitou nejistotu a pochybnost, jak je tento koncept použit v Trandidaktice. Pojem ‚mysli‘ (plurál)  (Davidson je známý filosofií mysli, philosophy of mind, a rovněž tak v publikaci hojně citovaný Searle) je srozumitelný, ale pojem společenství myslí? Ani v dalších pracích, např. Davidson, Knowing One’s Own Mind, 1987, nebo Davidson, Subjective, Intersubjective, Objective, 2001, výslovně takovou interpretaci nenacházím.

Při studiu, jak autoři přišli na společenství myslí, jsem narazil na texty, které jednak odkazují v případě myslí (např. Nelson, a další,  2003) se věnují experimentální kognici u tří a čtyřletých dětí (a to asi autoři Transdidaktiky na mysli nemají), nebo v případě analogie se společenstvím praxe (Etiene a Beverly Wenger-Traynerovi 2015, ZDE), na kterou v literatuře autoři Transdidaktiky odkazují. U společenství praxe jde však spíš o sociální učení, ve smyslu sociologickém, tedy ono autory zmiňované společenství myslí (lidé spolu mluví)  než o kognitivní  učení a výuku (mysl). Podle mého názoru jde v tomto případě o posun významu původního zdroje hraničící s manipulací, která má čtenáře přesvědčit o pozici konceptu (teorie?  vytvořit přesvědčení?), do které autoři Transdidaktiky chtějí čtenáře dostat/vmanipulovat.

Společenství myslí ve mně navozuje představu z Orwellova románu 1984 (1948), ve kterém se objevuje slogan politického programu Strany „Válka je mír, svoboda je otroctví, nevědomost je síla“. Zvláště heslem „Nevědomost/ignorance je síla“ se posiluje v Orwellově románu národ/lid k přijímání všeho jako faktu, který jim říká/vnucuje Strana, bez toho, aby použili racionální (kritické) myšlení. Věřit či nevěřit předkládaným „faktům“, to je oč tu běží. Souhlasím s deklarovaným tvrzením autorů monografie, že je nutné diskutovat, ovšem ne z pozici síly/moci či svévolnou až s manipulativní interpretací uváděného zdroje, ale kriticky myslet. Diskusi zatím nikde nevidím/neslyším.

Jiný obraz, který mě napadá v souvislosti s pojmem společenství myslí a který podle mne vystihuje předkládaný koncept, je čínská terakotová armáda, společenství lidí, ve kterém se reprezentuje singularita (část celku, zaměření na jednotku z celku) a zároveň i unikátnost/jedinečnost (individualita). Záleží na příjemci či čtenáři, co a jaký význam u něj převažuje nebo jak si jej  vezme/přebere. Zvláště pojem singularity posilují prostředky, které autoři používají, tj. objektivizace, matematizace, intencionalita. Je to snaha po větší vědeckosti, nebo po větším dozoru (surveillence)?  Spíše předkládaný obraz společenství myslí připomíná hledání „singularity ve hmotě“ než „individualizaci skrze události nebo unikátnosti“, které se zjevují v tomto světě (Casey, 1997). To vše, jak tvrdí Heidegger (1973; in: Malpas 2012) tvoří „svět“, ve kterém je všude-přítomný význam. Staří Řekové podle Heideggera  tento svět označovali jako kosmos.

Obrázek 1  Terakotová armáda (detail a celek)

Autor díla: Obrázky jsou dostupné pod licencí Public domain na: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Terracotta_Army%2C_View_of_Pit_1.jpg

A ještě jeden dodatek, který mě napadá v souvislosti s Foucaultovou „biomocí“. Foucault „biomoc“ chápe jako dominantní systém sociální kontroly v moderní západní společnosti. Ovládání (surveillence) však podle Foucaulta vyvolává odpor (resistence).

 


 3. Transdidaktika. Učení v transu?

V předložené monografii hledám termín transdidaktika, a dozvídám se, že transdidaktika je záměrná alternativa současného názvu obecná didaktika (s. 13). Proč ta změna? Autoři změnu vysvětlují snahou pojmově vystihnout odlišnost jejich metodologického pojetí. ‚Transdidaktika‘ je zkrácený název pro ‚transdisciplinární didaktiku‘, která „zohledňuje skutečnost, že odborný diskurz zastřešující oborové didaktiky nemůže ztrácet ze zřetele jejich specializaci na obsah jednotlivých předmětů, resp. oborů. Z tohoto důvodu musí při svých generalizacích napříč jednotlivými vzdělávacími předměty zachovávat zřetel k jejich zvláštnostem.“ (s. 13). Toto sdělení čtu několikrát, opakovaně, a následně si jej interpretuji: my (chápej odborníci na transdidaktiku) si bereme generalizace, vy (chápej odborníci na oborovou didaktiku) si berte specializaci. Mimochodem to už tady před rokem 1989 bylo, jen jinak pojmenované – jako obecná didaktika (vůči ní se však autoři Transdidaktiky vymezují) a oborová didaktika. Autoři monografie také zdůrazňují, že se (rozuměj odborníci na transdidaktiku) zaměřují na studium procesů transformace obsahu v příslušném oborovém kontextu. Pokud tomu správně rozumím, tak nejde o oborové znalosti, ale o procesy, jak tyto znalosti přenést do myslí žáků. Z toho také vyplývá, že se autoři Transdidaktiky především zaměřují na (budoucí) učitele, případně oborové didaktiky, v malé míře na žáky. Jak však vysvětlit současný trend ve vzdělávání, orientaci na žáka i učitele, na obsah, na mysl?

Výše uvedená citace také ukazuje, jak je text knihy psaný, pro čtenáře podle mého názoru komplikovaný, nesrozumitelný a nečtivý. Ukázka je přiléhavým a ilustrativním didaktickým příkladem „šroubovitého/sofistikovaného“ vyjadřování (srovnej například s Marzano & Kendall, 2007, kteří na úrovni metakognice mluví o srozumitelnosti a také o přesnosti). Zvláštní je, že autoři knihy po učitelích a oborových didakticích chtějí (viz výše), aby se vyjadřovali jazykem „transdidaktiky“. Nikoli že by se transdidaktici měli vyjadřovat jazykem praxe (více o tom mluví např. Korthagen 2001). V tomto textu budu předkládat ještě další ukázky.

Obecná didaktika je podle Skalkové (2007), která cituje Wilmana, teorií vzdělání. Skalková odkazuje v obecné pedagogice (didaktickém myšlení) na „Herbartův trojúhleník“, učitel – žák – učivo. V tomto vztahu jde především o „transmisní“ vztah, kdy znalosti učitele se „přelévají“ do hlav žáků. Dobrým příkladem je tradiční výuka zeměpisu (hlavně znát hlavní města, nebo jak říkají Angličani „capes and bays approach“). Již před vydáním Transidaktiky jsem publikoval (Vávra, 2011, ZDE) právě v Reakci na Výzkumnou zprávu o tvorbě gymnaziálního kurikula změny ve vztahu v didaktickém (Herbartově) trojúhelníku. Odkazoval jsem na Denzina (1978) a Davidsona, jeho publikaci Subjective, Intersubjective, Objective (2001). V tomto změněném vztahu jde o to, že jak žák tak učitel se navzájem učí/poznávají, a zároveň Davidson upozorňuje i na vývoj poznání jednotlivce (učitele i žáka!) v delším čase, v jeho duševním/mentálním vývoji (např. v době celé školní docházky či v celoživotním vzdělávání). Jak učitel tak žák se vztahují k tomuto (žitému) světu a k sobě navzájem (žákova mysl a učitelova mysl, a tento žitý svět). Není tam nic o společenství myslí!

Obrázek 2 Herbartovský a Davidsonův trojúhelník (původní)

 

Zdroj: Jaroslav Vávra, původní

Proč se věnuji tak obsáhlému hodnocení Transdidaktiky? Jeden z recenzentů píše: „Kniha představuje transdisciplinární didaktiku jako přístup, jenž usiluje o abstrakci a zobecnění oborovědidaktického vědění napříč obory, a může být v jistém smyslu chápán jako alternativa obecné didaktiky. Je adresována obecným a oborovým didaktikům, učitelům se zájmem o kvalitu výuky, ředitelům škol a všem pracovníkům, jejichž úkolem je hodnotit kvalitu výuky.“ (zvýraznění JV). Pominu, že recenzent opisuje, co napsali autoři na s. 13. Ale upozorním zvláště na určení knihy ředitelům škol a všem pracovníkům (úředníkům?) s úkolem hodnotit kvalitu výuky. Toto určení asi všechny čtenáře znalé reality ve vzdělávání zaujme, zvláště při znalosti reality a hodnocení kvality práce ve škole a šířeji ve školství. Určovat lze, ale je nutné taky fakticky konat, v duchu obecných pedagogů operacionalizovat. Se znalostí a se zkušeností, které mám, jsem si jistý, že se znalostmi z této publikace hodnotit kvalitu výuky v praxi nelze, natož pro „pracovníka, jehož úkolem je hodnotit kvalitu výuky“.

V odborné literatuře se také používá pojem triangulace, o kterém se výslovně zmiňuji v již uvedeném textu (Vávra 2011, ZDE). Avšak autoři Transdidaktiky tento mezinárodně známý pojem (Denzin (1978, a jeho následníci) neuvádějí nebo snad ignorují, ale přitom triangulaci evidentně využívají. Na tringulaci odkazují Janík et al.  2013), aniž by odkázali na zdroj (viz dále)! Triangulace je  metoda, která patří mezi základní metody  ve výzkumu právě v humanistickém přístupu, v lidském uvažování (tedy žádná tradiční matematizace, determinace, nebo kumulace znalostí). Metodu triangulace například využívají etnografové/etnologové ve svém terénním výzkumu. V samotném základu jde o ‚vzorec‘ interakce mezi dvěma lidmi a situací (obecnějí tímto –žitým- světem), jak se shodují (korelují) v odpovědích/reakcích na shodné otázky/podněty z učebního prostředí. To je velmi důležité při dotazování učitelů, protože učitelé jsou profesní skupinou, která v rámci své „resistence“ v dotazování často odpovídá, jak by měla vypadat správná reakce na popud, např. jak má vypadat ‚správná‘ vyučovací hodina. Avšak skutečně odučená (reálná) hodina se pak může od učitelovy představy i výrazně lišit. A nemusím tady dlouze rozebírat „divadelní výstupy“ některých učitelů v hodině, na kterou se jim předem ohlásila hospitace/inspekce.

Autoři Transdidaktiky triangulaci řeší natáčením vyučovacích hodin na video a kazuistikami.  Kazuistiky a videosekvence z výuky již autoři publikovali in: Janík et al.  (2013).  Janík et al. (2013) koncipovali kazuistiky na podkladě tzv. alterace, kdy kazuistiky směřovaly do návrhů na zlepšení výuky, které byly zdůvodňované konceptovou analýzou kritických míst (rozměj, kde se liší očekávání od reality), které byly zjištěny v procesu utváření učebního prostředí. Tento přístup nazývají  3A konceptem/modelem (anotování – analyzování –alterování výukových situaci), který je  ve výuce zaměřený na vyučovaný obsah.

Rozbor tohoto padagogického přístupu však  vyžaduje zvláštní pozornost, na kterou v tomto textu již nezbývá prostor.  Odkazuji na seriál tří textů ZDE, ve kterém se věnuji vzdělávacímu tematu „Teplá a studená fronta“, který publikovali Janík, et al. (2013)

 


4. Transdidaktika alternativou k obecné didaktice? Nebo pedago-demago?

 

Ještě otázka, proč Transdidaktika je alternativou k obecné didaktice? Znamená to, buď transdidaktika

V Transdidaktice se objevuje tvrzení (s. 6):

Oborové didaktiky  jsou badatelsky i metodicky soustředěny na obsah svých předmětných oborů, a proto jednotlivě samy o sobě nemají možnost zkoumat a rozvíjet své společné didaktické východisko. Z toho důvodu autoři této knihy považují za potřebné pojímat a zakotvovat didaktiku trans-disciplinárně – jako transdidaktiku (původní zvýraznění). Transdidaktika si klade za cíl překonávat odbornou izolaci oborových didaktik uvnitř jejich předmětných i dalších souvisejících oborů a zároveň pečovat o rozvoj didaktiky tím, že slouží jako badatelské zázemí pro společný oborově didaktický diskurz. (tučné zvýraznění JV)

Shrnuji: „cíl překonávat odbornou izolaci oborových didaktik“. Kde je tady to společnství myslí? ‚Mysli‘ jsou oborové didaktiky? Aktéry jsou transdidaktika a oborové didaktiky? Je to společenství praxe (viz výše a další  příklad ZDE), které se snaží o společné setkávání akademiků s učiteli na jiné platformě než společenství myslí? Považuji toto za příklad nekonzistence v koncepčním rámci, který autoři monografie  Transdidaktiky předkládají.

Ale přistoupím na používání didaktiky jako místa/pozice/role aktérů ve vzdělávání (pro mne vzdělavatelů, učitelů učitelů). Proč asi oborové didaktiky, konkrétně didaktika geografie (odmítám používat národně buditelský název zeměpis) nemají možnost bádat/zkoumat a rozvíjet se samy? Z předloženého textu mě napadá, že jde o to, zachránit (možná až uchváti) didaktiku pro pedagogiku. Farizejské zdůvodnění o „nedospělosti oborové didaktiky“ a „síle transdidaktiky“ odmítám.

Tolikrát v Transdidaktice zmiňovaný Korthagen (2001, s. 15, vlastní překlad)  cituje T. Russella (1999, s. 234): „učitel učitelů (podle českého úzu rozuměj oborový didaktik)  musí bojovat s doktrínou, že učitelé se učí výsledky výzkumu, které provedli výzkumníci.  Podle mne učitelé učitelů  musejí bojovat s velmí  rozšířeným názorem na  irelevanci výuky ve školách.“ Jinak řečeno, Russel říká, že učitelé se učí výsledky výzkumu, které nakonec ve své praxi neuplatní/nepotřebují, protože jsou tyto poznatky/výsledky z pedagogického výzkumu odtržené od reality. Pokud učitelé (případně i oboroví didaktici) poznatky z výzkumu učí, pak ve stylu „je to v učebnici“ nebo „je to v osnovách“ nebo „říkají to odborníci“. Jednoduše řečeno se s nimi neztotožňují.

Autoři Transdidaktiky poukazují zvláště na Korthagenovu práci Jak spojit praxi a teorii (Linking Practice and Theory; Korthagen F. A., 2001, česky 2011). Chybí přístup učit se a učit v souladu se svými znalostmi a dovednostmi,  přesvědčením, hodnotami, zkušenostmi (Teaching and Learning from Within; Korthagen, Kim, & Greene, 2013) a osobní odpovědnost učitele/oborového didaktika. Tento podstatný poznatek je před čtenářem Transdidaktiky utajený nebo přinejmenším nesnadno odhalitelný.

Podle Korthagena (2001) stále chybí komplexní teorie vztahu mezi vnitřním „světem“ učitele a jeho chováním. Stále se podle Korthagena čeká na opuštění tradičního pohledu na učitele jako přísně racionálně se chovající bytosti. Pořád je učitel chápaný jako průvodce teoriemim, nebo také toho, kdo ty teorie ‚lije‘ do hlav žáků (transmise). Jinak řečeno pedagogika se stále věnuje problému na makroúrovni a pomíjí v této problematice mikroúroveň, učitele jako jednotlivce, který má „svou hlavu“/mysl, přesvědčení a uspořádání hodnot, své „malé teorie“ (Korthgen 2011). Tuto individuální mysl asi chtějí autoři Transdidiaktiky transformovat do společenství myslí.

Právě problém omezených možností samostatného oborového výzkumu je velmi limitujícím faktorem v oborových didaktikách. Zastřešit takové výzkumy pod pedagogiku považuji za zničující/devastující. Dosavadní více jak dvacetiletý vývoj mně dává za pravdu. Proč autoři nemluví, kdo v Česku rozhoduje o grantech, o akreditacích vzdělávacích programů pro (budoucí) učitele a dalších velmi ‚jemných‘ disciplinujících/dozorujících mocích české pedagogické lobby, o které v obecné míře („biomoc“) píše  Foucault? Neustále se v českém školství „hraje ping pong“ mezi oborem a pedagogikou (více např. Vávra 2017, ZDE, nebo Zormanová 2017,  ZDE, nebo Srholec, Macháček 2017 ZDE). Často je také možné se setkat s tím, že když mají odborníci v pedagogice předvést oborové znalosti ve výuce, tak odpovědnost přehodí na zástupce z oboru (nebo přímo na učitele), ale platí to i obráceně, experti v oboru (úzce vymezeného), když jde o učení/vzdělávání, o konkrétní předvedení výuky ve vyučovací hodině, odkazují na zástupce z pedagogiky (nebo přímo na učitele). Odpovědnost za vzdělávání tak nebo onak padá na oborového didaktika a učitele „ze dvou břehů“ (Vávra 2017).

Marně v předložené monografii Transdidaktika  hledám příklad z geografie, ač jeden z autorů vystudoval učitelství zeměpisu a občanské výchovy pro základní školy. Proč v uvedené monografii neuplatnil obsahové pedagogicko-geografické znalosti z geografie/zeměpisu? Vše kulhá na jednu nebo druhou nohu a upevňuje moje tvrzení v odstavci výše.

Jak jsem již uvedl, výzkumné projekty jsou pro učitele učitelů (vzdělavatele, pro české pedagogy to jsou oboroví didaktici) těžko dostupné až nedostupné. Ale nedostupnost grantů/projektů pro učitele učitelů i samotné učitele je běžná také v zahraničí. Jen velmi silné instituce, jako v americkém geografickém vzdělávání The National Geographic Society si mohou dovolit podporovat kurikulární reformy a další výzkumně vzdělávací aktivity v souvislosti s geografickým vzděláváním, tedy česky oborově.

Sekce geografického vzdělávání v Mezinárodní geografické unii (IGU) doporučuje svým členům, aby se, pokud to jde, věnovali mikroprojektům vázaných na teorii a praxi, které jsou pro ně dostupné a zároveň i efektivní, a řešili tak problém nedostupnosti velkých projektů/grantů pro výzkumníky v oblasti geografického vzdělávání.

V přípravě budoucích učitelů v Liberci uplatňuji Revidovanou Bloomovu taxonomii (RBT, Anderson & Krathwohl, 2001) a Novou taxonomii (Marzano & Kendall, 2007). V obou taxonomiích se pracuje s kvalitou myšlení (ne s obtížností, více Vávra 2011, ZDE). V monografii o transdidaktice nacházím jen letmý pohled na RBT (s. 213, viz dále). Proč byly v Transdidaktice tyto taxonomie téměř opomenuty, když se například podle kognitivní dimenze RBT hodnotily v rámci RVP ZV minimální – optimální – excelentní standardy a k nim se vytvářely ilustrativní úlohy (např. pro zeměpis/geografii Herink 2016, ZDE)? Proč odborníci na transdidaktiku nepřispěchali s vědeckou oporou? Kde je ono proklamované a deklarované společné teoretické východisko a učitelské sdílení znalostí, slovy autorů společenství myslí? Jen z určitých náznaků se mohu domnívat, že zástupci pedagogiky u vzdělávacích předmětů (konkrétně geografie) jen dozorovali realizaci kvalitativních úrovní standardů.

Transdidaktice je uvedena RBT (Anderson & Krathwohl, 2001) v podkapitole o „problémech redukce“ (s. 213).  Prezentace této taxonomie  je v monografii Trandidaktika upravená. Proč je kognitivní dimenze ‚psychickou modalitou‘ (opět prosazování psychodidaktiky?) a znalostní dimenze obsahem (prosazování ontodidaktiky?)?. V originále RBT nejsou znalosti (knowledge) zaměňovány za obsah (content) tak, jak je to v Transdidaktice.  Právě v Transdidaktice je tato záměna významů nepřesnou interpretací autorů. Uvedený příklad (tabulka, s. 213) je obrazem povrchnosti, že se s takto prezentovanou  RBT nedá v praxi pracovat. Například proč je syntéza uváděna v úrovni ‚tvořit‘ a proč v úroveni ‚analyzovat“ není ve formě  analýza?  Proč se podstatná jména (analýza, syntéza) změnily na činná slovasa, analyzovat a tvořit? Je to jen otázka tvaru slova (pojmu)? V čem došlo ke změně mezi původní Bloomovou kognitivní taxonomií (1956) a RBT (2001)?  V originále RBT jsou další činná slovesa, která jsou uživateli nápomocna pro zařazování do příslušné kvality kognitivní dimenze. Například autory Transdidaktiky není upozorněno na nejednoznačnost v zařazování do jednotlivých úrovní. Na tento fakt  upozorňuje např. Marzano & Kendall, 2007, více viz Vávra 2011 (ZDE). Je nutné konstatovat, že tato problematika je v Transdidaktice zpracovaná  velmi povrchně a nepropojeně.    5. Relační pojetí a mentální prostor v geografickém vzdělávání. Kde to je?

Konflikt mezi geografickým vzděláváním a transdidaktikou se výrazně jeví v koncepci a v terminologii mentálního prostoru. Současná humánní, a zvláště humanistická geografie zaměřená na jednotlivce, koncipuje prostor v reálných (v absolutním a relativním prostorovém vztahu) i v imaginárních (subjektivních) prostorových vztazích, ve kterých už nejde jen o prostor, ale o prostorovost (vice viz Hynek & Vávra, 2007). Dobře je to patrné na konceptu geografické polohy, kterou geografie koncipuje jako absolutní (možno chápat jako polohu vyjádřenou souřadnicemi na GPS; absolutní, geometricky chápaný prostor), relativní (mapa v navigaci a pohyb v území podle navigace; reálný prostor s objekty ve vzájemném prostorovém vztahu) a relační (chápání prostoru jedincem v místě, jaký dává místu význam/smysl, více např. Vávra, Jedinec a místo, jedinec v místě, jedinec prostředictvím místa, 2010).

Autoři Transdidaktiky citují Fauconniera & Turnera (2002, ss. 41-42). Mentální prostor chápou jako „svazek (trs, klastr) smysluplně obsažených jednotek (výrazů) utvářených subjektem během myšlení, komunikace a jednání pro účely porozumění (něčemu), dorozumění se (o něčem s ostatními) nebo přetvářejícího či sociálně působivého jednání“ (s. 123 v Transdidaktice, původní zvýraznění). Pominu, zda jde v uvedené citaci o sociálně působivé či sociálně působící jednání. Aby posílili vědeckost transdidaktiky, využívají autoři objektivizaci, intencionalitu, a jak cituji z Transdidaktiky i mentální prostor (s. 123), tedy snaha o ‚geografizaci‘. Další dimenzí je možné vidět v ‚socializaci‘, kdy se dorozumíváním jedinec začleňuje, asi v duchu koncepce autorů Transdidaktiky do ‚společenství myslí‘ a to prostřednictvím jazyka.

Konflikt mezi transdidaktikou a geografickým vzděláváním nastává při používání pojmu mentální schéma (Slavík at al. 2017, s. 187). V české pedagogice se často uvádí mentální mapa/mapování (viz např. Dvořáková, Kolář, Tvrzová, & Váňová, 2015, s. 93) podle T. Buzana ve smyslu „nejdokonalejšího organizačního nástroje našeho mozku …“   Buzan však napsal monografii o Mind Maps (1996), což je lépe přeložit, a také se to v českém prostředí objevuje, jako myšlenkové mapy nebo koncepční mapy, tedy uspořádání myšlenek v mysli, nikoliv v prostoru. Doslova je možné mind maps přeložit jako mapy mysli. Proč tyto pojmy autoři takto nepoužili, když staví na společenství myslí?

Další příklad odlišného pedagogického a geografického chápání mentálních map uvádí Herink (2014 ZDE). Herink řeší rozpor charakteru myšlenkové a mentální mapy typově. První typ je podle Herinka mentální mapa myšlenková a druhý typ pak mapa mentální. Herink uvádí kategorie objektů v mentální mapě druhého typu.  Tento druhý typ (mentální mapa)  připomíná Lynchovo kognitivní mapování (Lynch, 1960, česky 2004). Lynch používá pět prostorových prvků v prostoru: cesta, hranice, uzel, oblast, výrazný/dominantní prvek. Herink vybrané prvky více přibližuje topografické mapě (v pojetí českého zeměpisu) než čistě kognitivní lynchovské mapě. Používá  body, linie, plochy, ohniska-uzly a bariéry. Poslední dva prvky jsou právě z kognitivní dimenze, první tři prvky u Herinka spíš odkazují na geometrické chápání reálního prostoru.

Po této analýze mně pak není jasné, proč autoři Transdidaktiky, kteří plédují pro společenství myslí, používají pojem mentální schéma (s. 187) a nikoliv, co se nabízí z jejich konceptu, schéma mysli/myslí nebo myšlenkové schéma. V tomto bodě  mně připadá pojmová konstrukce autorů monografie nekonzistentní.

V humanistické geografii (zaměření na jedince) má mentální mapa výsadní a nezastupitelné postavení, zvláště pokud se používá pro mapování v geografickém konceptu místa (place). Reprezentuje jednak jedince, který rozumí uspořádání místa (poloha/prostor relativní) a jednak jedince, který přisuzuje místu (place) významy  ale i chybně chápe a interpretuje místa (poloha/prostor relační). Mentální mapa jedince reprezenuje jeho geografické (prostorové) znalosti a také hodnoty a preference. Může mít podobu, která více připomíná mapu nebo může mít charakter obrázku (více či méně zobrazující prostorovou realitu, kterou jedinec reprezentuje, ale může to být i vymyšlený  prostor) určitého místa. Z mentálních map jedinců je také možné  vyčíst věkové, genderové, profesní a další rozdíly v porozumění místu. Mentální mapy jsou v geografickém vzdělávání nepostradatelným prostředkem, protože vedou žáky jak k metakognici (rozumět mentální mapě míst u druhých), tak k ‚self-kognici‘ (rozumět svojí mentální mapě místa, vlastnímu uspořádání a porozumění místu, které vychází z vlastní zkušenosti, například žákova cesta do školy). Prvními, kdo v tehdejším Československu pracovali a předběhli dobu  s mentálními mapami, byli Hynek & Hynková (1979). Ukázky mentálních map ve výuce může čtenář také najít ZDE. Dalším příkladem může být Vlastivědná mapa pro Pražáky ZDE, nebo Svět podle Ronalda Reagana ZDE.

Klasickým příkladem, který je v geografickém vzdělávání geografickou dovedností a znalostí, je vysvětlování nebo nakreslení cesty z bodu A do bodu B, a to  insiderem (místním jedincem) outsiderovi (cizinci, který se ptá na cestu). Zdůrazňuji, že oba mluví stejným jazykem! Insider i outsider se musí na sebe ‚naladit‘ (viz výše Heidegger), aby si rozuměli. Místní nemůže cizinci vysvětlovat dominující/dominantní orientační body podle místních jmen, podle zvyklostí mezi místními, ale podle obecného, zjevného, co je pro cizince v daném místě viditelné, uchopitelné a srozumitelné.  V této mentální mapě se projeví také postoje a preference toho, kdo cestu vysvětluje, protože on sám se v popisovaném místě podle preferovaných míst orientuje a reprezentuje, například bude upozorňovat na místa, která chce ukázat. Navíc se bude lišit vysvětlování cesty žákem základní školy, středoškolákem nebo učitelem (věkový význam a význam v délce a hloubce zkušenosti). Rozdíly v reprezentaci cesty bude i genderové, profesní, nebo i z hlediska tělesé zdatnosti apod.

Mentální mapa (vysvětlení cesty) v tomto podání se stává základní informací/poznatkem. Taková mentální mapa  nemůže být nahrazena topografickou mapou či navigací, která je „objektivně studená jako psí čumák“. Ve vzájemném vyměňování „subjektivních“ informací se místní jedinec dozví, o co se cizinec v jeho místě zajímá, a cizinec se může dozvědět ‚utajené‘ informace, které v topografické mapě/navigaci nejsou. ‚Utajená‘ informace může mít podobu například upozornění na neoznačené nebezpečné území (např. místo se zvýšenou kriminalitou v určité denní době), které je však místním známé (může jít jak o fakt tak také o předsudek). Nebo restaurace, kde se točí ‚horší‘ a kde ‚lepší‘ pivo, apod.


6. Místo shrnutí a závěru. Kde jsou a kdepak jsou naše velkolepé (didaktické) plány?

V předloženém textu jsem upozornil na důležitost geografického vzdělávání, které nemůže být ‚ve vleku‘ či v podřízeném postavení transdidaktiky, ve smyslu obecná (transdidaktická) x oborová (specifická) dimenze. V zahraničí, především v anglosaském světě, má geografické vzdělávání silnou pozici, která se projevuje i v mnoha publikacích, které jsem po více jak deset let uváděl na tomto portálu. Proto požadavek dostat geografické vzdělávání „pod ochrannářská křídla transdidaktiky“ (zvláště pedagogické fakulty) je pro mne nepřijatelný. Ale ani na druhou stranu nesmí geografické vzdělávání spadnout pod „ochrannářská křídla“ oboru (geografie, zvláště přírodovědecké fakulty). Minimálně by měl být tento vztah rovnocenný/vyvážený, se silným důrazem právě na geografické vzdělávání, se všemi institucionálními atributy (uznání oboru, výzkum, publikační oblasti a dal.). Geografické vzdělávání má svůj koncept, který rozhodně není podřízený transdidaktickému a ani oborovému (geografickému). Měl by být samostatný.

Již jsem naznačil, že geografické (nepřesně prostorové) myšlení lze těžko vtáhnout do transdidaktiky, protože odborník na (českou) transdidaktiku reálnému a už vůbec imaginárnímu (subjektivnímu) prostoru nerozumí. Gersmehl (2008) například koncipuje polohu, prostorové myšlení a časoprostové myšlení, které propojuje do témat, která umisťuje do různých částí tohoto světa. Mohu uvést příklad prostorových změn, které Gersmehl demonstruje na příkladu změn státních hranic v Evropě.

Jak jsem uvedl, a je to doložitelné v textech umístěných na tomto portálu, jsou významné české i zahraniční geograficky vzdělávací texty, které určitě nespadají mocensky pod českou pedagogiku/didaktiku. Velmi dobře je to patrné na konceptu mentálního prostoru/mentálních map, které reprezentují geografický, psychologický a filosofický  přístup k prostorovosti již od 60. let (např. Lynch) či 80. let (humanisticko-geografický koncept místa/place), do které se česká pedagogika teprve vlamuje.

Autoři Transdidaktiky správně uvádějí (s. 165): „[…] samotný způsob svého učení nemůže učitelský laik, byť by byl odborníkem na obsah předmětného oboru, dost dobře nikomu objasnit – vyložit. Nemůže tedy s patřičným porozuměním – tj. s použitím deskriptivního a explikačního systému pojmů – ani někoho učit jak porozumět vyučování a učení.“ Tady se ukazuje právě ona jednostrannost celé transdidaktické koncepce. Bez odborného obsahu je však (trans)didaktika či obecná didaktika bezzubá a zůstává jenom formálním rámcem, pomíjí realitu a zaměřuje se na rétoriku, ono výše zmínéné pedago-demago. A to je ve vzdělávání málo, ne-li že je to až škodlivé.

Ještě silnější argument pro samostatnost geografického vzdělávání je, jak budou odborníci na  trans-didaktiku obsahově reformovat předmětová kurikula, konkrétně ve školní  geografii. Protože se v Transdidaktice tomuto plánu autoři vyhnuli, lze nebo je možné předpokládat, že odborník na transdidaktiku bude reformu geografického kurikula „jenom“ dozorovat. Nebo svoji pozici posílí ustanovením nadoborového předmětu, například STEM (přírodní věda, technologie, technika a matemakika)?

Právě postavení transdidaktiky je nejasné v případě uváděné limitní hranice redukce. Limitní hranice redukce se má podle autorů Transdidaktiky týkat  poznatkového zázemí, kritického posuzování konkrétních postupů při konstrukci a výukové realizaci učebních úloh (Transdidaktika s. 217). Jak bude odborník na transdidaktiku stanovavat tyto limity? Na základě čeho, když nebude (a ani nemůže být) dostatečně silný v oborovém či v oborově-vzdělávacím  obsahu? Bude to z pozice síly/moci, jak jsem měl možnost poznat při stanovování minimálních úrovní v RVP ZV?

Celý prezentovaný projekt v Transdidaktice  je podle mého názoru dobrou přípravou pro výchovu zástupu epigonů, kteří budou papouškovat  „jedinou a jedině správnou“ knihu (dogma), aniž by rozuměli oborovým znalostem, dovednostem, ale i s tím souvisejícím hodnotám a postojům (hlavním kompetencím),  které jsou v knize Transdidkatika nestravitelně uloženy, bez srozumitelnosti a bez oborové přesnosti, na které ve vzdělávání upozorňuje například Marzano & Kendall, 2007. Předložený koncept transdidaktiky  předkládá pedagogický pohled na to, jak vládnout (českým) oborovým didaktikům, a (český) „vladař“ si tak zajistí vymezení teritoria a ovládne určitou vědeckou oblasti.  Je potřeba najít recept proti spadnutí do „didaktického transu“; a tím je tvůrčí a kritické myšlení a autonomní přístup, který se vyhýbá stádovosti. Je založený na oborových vědeckých znalostech pedagogicky/psychologicky (možná i umělecky, a s porozuměním filosofie mysli) transferovaných do výuky. Určitým řešením stávající situace může být Foucaultova resistence, postavená na oborově vzdělávací odbornosti, o kterou se na tomto portálu snažím.

U takto chápané a prezentované „jediné“ knihy (rozuměj Transdidaktiky) hrozí nebezpečí „kultování“, kdy z knihy se stává ‚nekritická‘ doktrína. V tomto ‚kultu‘ se o sporných otázkách nediskutuje, jinak „vladař“ rezolutně řekne, že kritické myšlení je „nesprávné“ nebo že se nositel kritického myšlení „mýlí“.   Z knihy není například jasné, jaký je v předloženém konceptu transdidaktiky vztah mezi duševnem a fyzičnem/realitou? Jak ovlivňuje realita duševno, nebo naopak duševno ovlivňuje realitu? Jakou roli v těchto vztazích hraje jedinec (učitel i žák)? Je předložený koncept „ocáskem“ materialismu/fyzična? Kdo čím mává? O tom jsem se snažil v tomto příspěvku pojednat. 

Jeden z recenzentů píše: „Z česko-slovenského pohľadu ide o vysoko inovatívny prístup a autorov možno považovať za lídrov v oblasti didaktického myslenia v tomto kontexte. Medzinárodne je uvedená perspektíva obhájiteľná a šíriteľná a taktiež schopná ďalšieho rozvoja …“ Jen dodávám, v Česku je tento přístup nový, ale ve Finsku se již zavádí do praxe (fenomenologická pedagogika) a jinde je subjektivita a intersubjektivita součástí vzdělávání, např. v Anglii pohled na vybrané problematiky  z různých perspektiv. Takže podle mne nejde v případě Transdidaktiky o výraznou inovativnost v mezinárodním měřítku (česko-slovenskou dimenzi nepovažuji za mezinárodní), ale o nutnost neztratit se světem krok, nebo spíš neztratit z dohledu ty nejlepší ve vzdělávání. U Transdidaktiky, pokud zůstanu u použitého příměru,  se jedná o vykročení (z tradičního chápaní vzdělávání), ale nejsem si jistý v případě Transdidaktiky, zda správným směrem a s odpovídajícím použitým vybavením. Prezentovaná Transdidaktika má spíš potenciál v Česku otevírat nový diskurs o vzdělávání, zvláště ve výše uvedeném Davidsonově trojúhelníku.  A to má v českém vzdělávacím prostředí smysl.

Další z recenzentů upozorňuje, že text Transdidaktiky staví do popředí „obsah učení a vyučování, a metody ponechává stranou.“ Ale tady se domnívám, že metody vyplývají právě z obsahu učení a vyučování a u obsahu učení a vyučování se musí začít. Obsah (tím nemám na mysli v podobě nějakého seznamu!) musí být jasně a jistě stanovený/vymezený a na něm, v něm a podle něj se pak vše odvíjí. A bez jasného, zřetelného a srozumitelného oborově vzdělávacího obsahu a bez jeho konceptualizace vše „plave na vodě“. Metody jsou k ničemu, protože v takém případě „se mele“ naprázdno. To ukazuje právě recenzovaná publikace, přestože o metodologii autoři také usilují (viz výše v sekci Transdidaktika).

K napsání tohoto textu mě vedlo kritické myšlení učitele učitelů/vzdělavatele, který má dlouholetou praxi podepřenou teorií vzdělávání a který se nechce dostat ve vzdělávání do didaktického transu, jak se podle mého názoru o to pokoušejí autoři Transdidaktiky. Je nutné říci, že herbartovská transmise je v českém geografickém vzdělávání velmi úporná a osobně se jí vzpírám po celý svůj profesní život. A předložená monografie o transdidaktice neodpověděla na mnoho otázek, na které jsem v geografii (ovšem nikoliv české)  odpověď již našel, a na tomto místě jen v náznacích uvedl.

Když se dívám zpátky na desetiletí, ve kterých  česká didaktika (alespoň ta, co se věnovala českému zeměpisu) stála na místě, nebo tápala, vytane mně na mysli písnička od Karla Plíhala (vice ZDE). A dodávám: Bude to fuška se z toho místa (‚hrobu‘) odlepit (vstát).


Kdo umí, umí, kdo neumí, učí

Oborová didaktika/oborové vzdělávání „mezi“

V tomto článku se věnuji (geografickému) vzdělávání, které však jako synekdocha, „obraz světa v kapce vody“, zobrazuje české vzdělávání, zvláště v přípravě odborníků na (geografické) vzdělávání – učitelů a učitelů-učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů. Učitelé učitelů jsou tradičně v Česku označovaní jako oboroví didaktici, ale v zahraničí také jako vzdělavatelé, edukátoři, tutoři, mentoři, instruktoři, trenéři, a podobně. Učitelé učitelů učí vzdělávat další odborníky ve vzdělávání. Zdůrazňuji, že uvedené skutečnosti, pokud přímo neodkazuji na zdroje, pak pocházejí z mé osobní dlouholeté zkušenosti. Dlouholetá zkušenost má podle mého názoru určitou validitu, jak ukážu na konci tohoto textu.

Nejdříve se podívejme na to, které instituce zajišťují a garantují přípravu učitelů. Učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně škol připravují především pedagogické fakulty, na kterých dominuje pedagogická strana přípravy budoucího učitele (pedagogika, psychologie, obecná didaktika). Stručně lze říci, že důraz se klade na to, JAK učit, pedagogický obsah v pedagogické struktuře. Janík a Stuchlíková (2010) takovou didaktiku označují jako „situovanou poblíž obecné didaktiky, resp. pedagogiky“. Pro 3. stupeň škol připravují budoucí učitele všeobecně vzdělávacích předmětů především filosofické/přírodovědecké fakulty[1], na kterých dominuje zvolený obor, a tedy CO učit, oborový obsah v oborové struktuře. Janík se Stuchlíkovou (2010) označují jako „didaktiku situovanou poblíž oboru“.

V přípravě budoucích učitelů na pedagogických fakultách a na filosofických/přírodovědeckých fakultách je velká propast, jak už jsem naznačil výše. Tento stav trvá minimálně od 70. let minulého století a po roce 1989 byl ještě posílený. Obecní pedagogové nerozumí oboru, a ani nechtějí, a oboroví odborníci nerozumějí vzdělávání, a ani nechtějí. Když přijde řeč na oborové vzdělávání, pak se odkazuje z obou stran na „oborové didaktiky“, kteří však nejsou respektovaní ani jako odborníci oboru, ale ani jako odborníci na didaktiku. Ukázat je to možné na tom, jaké jsou jejich možnosti pro publikování, jak je hodnocena jejich publikační aktivita a jaké mají možnosti kariérního růstu, jaké je jejich postavení na katedrách.  Od oborových didaktiků se očekává, že budou v praxi uplatňovat, co vymyslí a co prosazují obecní pedagogové a odborníci v oboru. Oboroví didaktici jsou v postavení „nosičů vody“.

Obrázek 1 Alegorie oborově všeobecného vzdělávání (příprava budoucích učitelů všeobecně vzdělávacích předmětů)
Oborove didaktiky

Poznámka: Čtenáře prosím, aby obrázek chápal jako genderově neutrální.

Výsledkem takové přípravy na povolání učitele je, že jak odborníci na pedagogiku/psychologii (mnozí z nich si ani nezkusili učit na základní/střední škole, ale dávají najevo, že jsou odborníky na učitelské studium pro základní/střední vzdělávání) a odborníci na obor (ti často dávají zcela otevřeně najevo, že učení/vzdělávání není pro ně na prvním místě, podstatné jsou pro ně oborové vědomosti a dosažená odborná prestiž, vyjádřená publikační činností v odborných časopisech s vysokým číslem „ impact-factor“) mají velmi zkreslenou představu o tom, co výuka na základní/střední škole obnáší. Takže budoucí učitelé na pedagogické fakultě často jsou připravováni v teoriích a v metodách učení a s vědomostmi v oboru jsou na štíru, a budoucí učitelé připravovaní na filosofických/přírodovědeckých fakultách jsou přetěžováni oborovými vědomostmi a pedagogické znalosti jsou umenšovány. Je otázkou, jak samotná praxe (profesní růst učitele v praxi) tuto nerovnost „vyhladí“. Institucionální podpora je zatím minimální.

Problémem také je, že budoucí učitelé na filosofických/přírodovědeckých fakultách jsou vedeni a hodnoceni stejně jako specialisté oboru. A pokud si uvědomíme, že budoucí učitel je „dvouoborář“, pak jsou vlastně vedeni a hodnoceni jako specialisté dvou oborů. Důkazem jsou i závěrečné diplomové práce z těchto učitelských oborů vedené právě takovými odborníky, kteří se drží oboru. Takové diplomové práce často pedagogickou složku vůbec neobsahují nebo jen v minimální nebo „formální“ míře. V lepším případě je oborový didaktik požádán, aby „dohlédl a vedl“ právě jen onu pedagogickou část diplomové práce, ovšem jako konzultant a nikoli jako vedoucí práce, což se zase projeví v nedostatečném kariérním růstu oborového didaktika.

Pro zájemce o problematiku oborových didaktik doporučuji výzkumnou zprávu Kurikulární reforma na gymnáziích. Případová studie tvorby kurikula. (Píšová, Kostková, & Janík, 2011). V této zprávě se ukazuje, jak velká je propast mezi pedagogickými teoretiky a pedagogickými praktiky (učiteli), na což autoři v závěrech zprávy sami poukazují. Poznamenávám, že právě na gymnáziích, která jsou v centru pozornosti uváděné zprávy, převažují učitelé, kteří vystudovali v „učitelském programu vzdělávání“ na filosofických/přírodovědeckých fakultách, se silným příklonem k oboru. Zaznamenal jsem jedinou reakci na tuto zprávu (ZDE). K této reakci mě vedla poznámka  autorů ve výzkumné práci Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí (Janík & Stuchlíková, 2010): „[…] jedním z podstatných problémů je nízké sebevědomí oborových didaktiků.” (s. 26). Čeští autoři tohoto tvrzení vycházejí z německého zdroje Hopman a Riquarts (1999), kteří uvádějí (in: Janík, Stuchlíková 2010, s. 26): „… představitelé oborových didaktik nejsou přesvědčení o zvláštním významu svého oboru … oborovým didaktikám není připisován velký význam pro rozvoj školy a výuky … oborově specifická témata hrají malou roli při posuzování tendencí budoucího rozvoje školy a výuky; …“ Můj původní článek v reakci na tuto zprávu  převzal server Česká škola (ZDE)

Nerozumí oboru

Pokud adept učitelství nebo i samotný učitel nerozumí oboru (odbornému obsahu, kurikulu), drží se pouze formy. Právě důraz na znalosti pedagogického obsahu či pedagogické znalosti obsahu (kurikula) zdůrazňuje Shulman (1987). Můžeme zjednodušeně říci, že bez obsahu jde ve výuce jen o mlácení prázdné slámy. V práci učitele se to projevuje i tak, že učitel se jako klíště drží obsahu učebnice či jiné opory. Vyučující v takovém případě může dělat výuku zajímavou a „zážitkovou“, ale zpravidla například v zeměpisu jde o procvičování faktů a základních pojmů, a stále dokola, i když se metody mohou měnit. Může to žáky bavit? Jsem si jistý, že u těch žáků, kteří jsou schopni analytického/tvůrčího/ hodnotícího/kritického myšlení asi příliš ne. Dostávají se pod určitý práh, kdy se nic nového neučí (nacházejí se ve své „komfortní zóně“) a výuka se pro ně stává nudnou.

Neumí učit/neumí vysvětlit či předat

Příklad neschopnosti učit/předat vědomosti se objevuje častěji na vysokých školách[2]. Nestačí jen rozumět oboru, ale je nutné rozumět pedagogice a psychologii (vývojové/kognitivní). Nejmarkantnějším případem je, kdy vyučující se drží struktury oboru, jak jej chápou a reprezentují vědecké špičky uvedeného oboru. Výsledkem je, že studenti slyší a vidí přednášku (pokud na ni vůbec chodí), ale nastudování vědomostí a pochopení teorií/konceptů musejí získávat ze skript/knih, popřípadě z konzultací mezi sebou.

Přitom na začátku by mělo být vlastní porozumění zkušenosti s nabýváním znalostí, kterou vyučující podstoupil. Jde například o to vzpomenout si, JAK on/ona sám/sama  tyto oborové znalosti dosáhl/a. Jaká k nim byla jeho/její osobní cesta? Čemu nerozuměl/a, jak to pochopil/a, kde a proč na některých místech osobního poznávání dělal/a chyby? Tento přístup je autentický, jednotlivec (vyučující) se s ním může ztotožnit. Díky zkušenosti, která má pro něj/ni význam/smysl, je předávání znalostí komfortní.

Další možností, jak zlepšit výuku, může být, když vyučující postupuje po linii poznávání v rámci oborového konceptu/teorie/modelu. Například v geografii jak se měnil geocentrický názor v heliocentrický, jak docházelo k poznávání litosférických desek a kontinentálního pohybu/driftu. Ovšem vyučující musí rozumět epistemologii a to ne všichni dokáží. Jednodušší je pouze učit o současném vztahu poznatků daného vědeckého konceptu/modelu, což je pro studenty často nesrozumitelné.

Pro adepta učitelského povolání (učitele) na základní/střední škole ono JAK představuje ještě další výzvu -  vzít v úvahu mentální/kognitivní vývoj jednotlivých žáků. Tady již nestačí jen vycházet z oboru, z vývoje oborového poznávání, či vzpomenout si na svůj vlastní vývoj poznání v oboru, ale je nutné rozumět alespoň transferu oborových vědomostí do pedagogicko-oborových znalostí. Vyučující musí mít představu, jak oborové znalosti „rostou“ s vývojem jedince, kterého učí. Takový obsah se nazývá spirálové kurikulum, nebo pokud je důraz kladený na žáka, pak mluvíme o vývojovém kurikulu. V České republice je výrazně separátně vytvářené a nakonec i vyučované kurikulum pro jednotlivé stupně škol. To se také projevuje ve stále se opakujících banalitách, které se učí od 1. až po 3. stupeň s minimálním růstem „obtížnosti“ (v zeměpisu například oběh vody na Zemi).
Pokud někdo přichází učit do základní/střední školy bez pedagogické průpravy, často (čest výjimkám) se to projevuje tím, že nerozumí oné spirále/vývoji. Začne učit „jako na vysoké škole“ včetně přílišnému zatížení na odborné pojmy a na obtížné koncepty. A aby sám před sebou obstál při reflexi na neúspěšnost žáků, začne mluvit o tom, že žáci nic neumí, jsou hloupí. Nakonec to končí tím, že začne stále dokola opakovat se žáky banality (fakta, pojmy, pevně dané kategorie, převzatou strukturu pedagogicko-oborového obsahu např. z učebnice atd.). Ocitá se v začarovaném kruhu.

Jak si s těmito „překážkami“ poradit? Podobně jako v případě vysokoškolského vyučujícího (viz výše), avšak s oním „vhledem“ do mentálního/kognitivního vývoje, a to vlastního, kdy sám byl žákem, případně si výpomoci porozuměním vývoje poznání samotného oboru. Vhled do vlastního poznání ve věku 10 až 19 let je pro některé jedince po vysoké škole už obtížný úkon. Vídám to na svých studentech, kteří poznávání z toho žákovského věku mají silně „za-/pře-/při-kryto“ poznáváním vysokoškolským. Když však vyučující rozumí oboru a co sám věděl a jak chápal v letech žáků, které má před sebou, „stačí“ promýšlet „jen“ výše zmíněný transfer – převést oborové znalosti na znalosti adekvátní mentálnímu/kognitivnímu  stádiu vývoje žáka. 

Jít po linii vývoje poznávání oborového konceptu na základní/střední škole je spíš užitečné pro samotného vyučujícího. To mu pomůže s kritickým pohledem na současné poznatky. Zpravidla platí, že vědecký vývoj šel cestou od jednodušších konceptů ke složitějším/komplexnějším. A nesmíme zapomínat, že v tomto vývoji také docházelo k omylům, mylným představám, k předsudkům, ke slepým uličkám!

Asi se všichni shodneme na tom, že v učitelském oboru (jako v každé jiném oboru) je důležitá zkušenost a pochopení významů v získaných zkušenostech, jak o tom například píše francouzský filosof Merleau-Ponty (2002, francouzský originál 1945). Ten tvrdil, že dosažené  vědomí o světě je rozdílné od smyslového vnímání.

Zkušenost v učení ukazuje Kolbův cyklus  (Kolb, 1984). Pokud se na tento model podívá zkušený učitel, není to pro něj „objevení Ameriky“. Základem je přemýšlet, zkoušet, vyhodnotit, co se povedlo a co je potřeba udělat jinak, a znovu zkoušet a stále přemýšlet. Cyklus (úděl), který provází učitele celý jeho profesní život.

Obrázek 2 Kolbův cyklus učení na základě zkušenosti

 Kolbův cyklus

Zdroj: vlastní (podle:Kolb 1984, s. 42)

Kolbův proces zkušenostního učení a získávání znalostí (Kolb 1984): konkrétní zkušenosti – reflexe/pozorování – konceptualizace – vyzkoušení – konkrétní zkušenosti.
Kolb také navazuje na poznatky psychologů učení z 60. let. Rozlišuje představu/názor (apprehension) a pochopení (comprehension). U vytváření představ začíná veškeré učení. White (2016) vysloveně upozorňuje na to, že čím déle učitelé učí, tím více jsou jejich přesvědčení a vědomosti přebudovávané a ‚tesané‘ zkušeností. A to by si každý učitel měl uvědomit. A poznamenávám, že tento proces učení se týká nejen učitelů, ale také žáků/studentů! U nich hraje zkušenost také velmi silnou roli.

Oborové (geografické) vzdělávání

Oborové vzdělávání nevyřeší oboroví didaktici v roli vykonavatelů příkazů z jednoho břehu (pedagogického) nebo druhého břehu (oborového). Musí dojít k podstatné reformě profilu učitele-učitele (vzdělavatele, edukátora, mentora, mediátora). Musí být stanoveny kompetence, vzdělávací standardy a kariérní řád takového experta, musí se začít s nastolením výzkumných otázek a na ně hledat odpovědi. Takoví experti musí být respektovaní v akademické, učitelské a decisní (rozhodovací) komunitě.  Hlavní oblast zájmu odborníka na (geografické) vzdělávání by měla být tvorba (geografického) kurikula, práce s hodnotícími nástroji pro toto kurikulum a vedení (geografické) výuky (v angličtině classroom management).

Pokud k takové reformě nedojde, bude stávající stav jen překřikováním z jednoho břehu na druhý, a loď (dvojice oborový didaktik – adept učitelství/učitel) se na nejbližším jezu „cvaknou“. Než se tak stane, a já si myslím, že ta loď už drhne dnem o jez, tak vše poplyne svým dosavadním směrem a svou dosavadní rychlostí.

Možná stojí k nahlédnutí:

Janík, T. (2010?). Didaktika obecná a oborová: Pokus o vymezení a systematizaci pojmů. Akreditační komise ČR. Praha: MŠMT. Získáno 5. duben 2017, z https://www.akreditacnikomise.cz/attachments/article/279/didaktika_obecna_a_oborova_Janik.pdf

Janík, T., & Stuchlíková, I. (2010). Oborové didaktiky na vzestupu: přehled aktuálních vývojových tendencí. Scientia in educatione(1), 5-32. Získáno 4. duben 2017, z http://scied.cz/index.php/scied/article/viewFile/3/4

Kolb, D. A. (1984). Experiential Learning. Experience as The Source of Learning and Development. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, Inc.

Merleau-Ponty, M. (2002, French origin 1945). Phenomenology of Perception. (C. Smith, Trans.) London: Routledge.

Píšová, M., Kostková, K., & Janík, T. (2011). Kurikulární reforma na gymnáziích. Případová studie tvorby kurikula. Výzkumná zprava. Praha: Výzkumný ústav pedagogický. Získáno 7. listopad 2011, z http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/06/pripadovestudie_pdf.pdf

Shulman, L. S. (1987, February). Knowledge and Teaching: Foundation of the New Reform. Harvard Educational Review, 57(1), p. 21.

Stuchlíková, I., & Janík, T. (2015). Oborové didaktiky: vývoj – stav – perspektivy. Brno: Masarykova univerzita. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-7884-2015

Vávra, J. (7. listopad 2011). Reakce na Výzkumnou zprávu o tvorbě gymnaziálního kurikula z roku 2011. Získáno 20. leden 2012, z Metodický portál RVP: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/13907/reakce-na-vyzkumnou-zpravu-o-tvorbe-gymnazialniho-kurikula-z-roku-2011.html/


Poznámky:
V angličtině: He who can, does; he who cannot, teaches. Kdo umí, umí, kdo neumí učí. Citát má údajně podle Oxford Reference pocházet od G.B.Shawa: ‘Maxims for Revolutionaries’ in Man and Superman (1903) (ZDE)

[1] Pro zjednodušení uvádím jen tyto fakulty. Jsem si vědom toho, že významnou institucí v přípravě učitelů matematiky a fyziky na střední školy je Matematicko-fyzikální fakulta.

[2] Na českých vysokých školách vice jak 25 let neexistuje příprava vyučujících JAK učit (něco jako vysokoškolská didaktika). Jako kvalifikace stačí vystudovat obor. 


Vzdělávání – uvažování, zvažování, přemýšlení, vymýšlení, navrhování, stavění, reflexe, sebereflexe, hodnocení, sebehodnocení, rozhodování, konzistentnost v názorech ….

V nedávné době se v Česku připomínalo smutné výročí úmrtí filosofa, kterého postupně svět objevuje, Jana Patočky. Kladu si otázku, co Patočka znamená pro české vzdělávání?

Obrázek 1: Člověk a jiskřivá Země. Obraz Země pochází od NASA.

Zeme_dlane

Zdroj: ZDE  (získáno 20.3.2017)

Obecně se podle mého názoru dá říci, že je Patočka často připomínán mimo filosofickou komunitu právě svými aktivitami, které vedly k podpisu Charty 77 a daly Chartě ideu a ukotvení. Charta 77 znamenala reakci ‘otřesených’ na život v tehdejším komunistickém Československu.

Pro mne osobně Patočka otevírá vhled do filosofie přirozeného světa a lidské existence. Přirozenému světu se Patočka věnoval od 30. let a navazuje jím na Husserla. Český filosof Erazim Kohák, který  žil do roku 1989 v exilu,  pomáhal dostat Patočku do povědomí anglicky mluvícího světa. Kohák  poukazuje na dva významy přirozeného světa (neplést s přírodním/materialistickým):

 • první význam je svět, v němž jej poprvé užíval Richard Avenarius (1843-96), totiž svět sebeprezentujících dat;
 • druhý význam je svět-konstrukce, vytvářeného vědeckou teorií.

Kohák zdůrazňuje, že rozhodujícím poznatkem Husserlovým a jeho následovníků včetně Patočky, bylo, že tento svět není světem smyslových dat či smyslových, smysly vnímaných předmětů, nýbrž fenoménů, smysluplných zkušeností, a že je tedy nakonec zakotven v subjektivitě.

Součástí českého vzdělávání jsou kromě dvou klíčových kompetencí – znalostí (později změněny na vědomosti) a dovedností (‚objektivní‘), také další dvě klíčové kompetence, postoje a hodnoty (‚subjektivní‘), viz Kotásek & kol., 2001 a následně v RVP ZV 2005.  Později do klíčových kompetencí základního vzdělávání přibyly ještě schopnosti. Jak jsou postoje a hodnoty včleněny do žitého/prožívaného světa, do lidské existence?

Patočka od konce 60. let se věnoval třem pohybům lidské existence. Ivan Blecha v rozhlasovém pořadu na rozhlasové stanici Vltava Jan Patočka: Životní příběh českého filosofa očima jeho žáků, rodinných příslušníků, odborníků (vysílaný na přelomu roků 2016/17, dostupné ZDE  (získané 10.3.2017) upozorňuje na to, že Patočka lidskou existenci chápe v existenciálním uchopování světa. Patočka nechápe pohyb jako hmotný, jako pohyb odněkud někam, co má své východisko i cíl, ale jako pohyb od možnosti ke skutečnosti. Patočka lidskou existenci konstruoval v následující ‚triádě‘:

1. Zakořenění/zakotvení/akceptace

Jedinec (ve vzdělávání je to jak učitel, tak žák) se zakotvuje od té doby, co se narodí do prostředí. Musí se zachytit, nechat se akceptovat druhými. „Musím přijmout situaci, kdy jsem vržen do světa“. To vržení do světa je Heideggerovým konceptem.

Moje poznámky: Toto zakotvování/zakořeňování/akceptace  je podle mého názoru důležité ve vzdělávání/výchově mladého člověka. A následně jsem si vědomý toho, že zjednodušuji. Na jednu stranu se dá výchova/vzdělávání zneužít ideologizací, propagandou, vymýváním mozku, což vede k poslušnému jedinci v rámci totalitního režimu, na druhou stranu je možné vzdělávání, které vede jedince k uvažování, kritickému myšlení, tvůrčímu myšlení, k výchově demokratického občana. V dnešních  kognitivních taxonomiích (např. Anderson & Krathwohl 2001 nebo Marzano & Kendall 2007) se tyto kognitivní úrovně umisťují na samý vrchol těchto taxonomií. A je jedno, zda jde o přírodovědný nebo humanitní vzdělávací předmět.

V druhé polovině 20. století hodnoty a postoje byly psychology, kteří se věnovali učení, řazeny do afektivní dimenze, např. Krathwohl et al. 1964. V současné době jsou součástí taxonomií vzdělávacích cílů (např. Anderson & Krathwohl 2001 nebo Marzano & Kendall 2007). Je nutné upozornit, že ještě v současnosti  se v českém vzdělávacím dokumentu jednoho (a pouze jednoho) přírodovědného předmětu objevilo toto tvrzeni:  

oblasti afektivní a psychomotorické jsme pro nastavení úrovní nepoužili žádnou ze známých taxonomií. To neznamená, že bychom chtěli tyto oblasti vzdělávání opomíjet nebo podceňovat. Důvodem je skutečnost, že obecné vytyčení úrovní v těchto oblastech není jednoduchou záležitostí. Pro naše účely by to navíc bylo kontraproduktivní. Afektivních a psychomotorických cílů výuky se dotýkáme (sic!) konkrétním výběrem ilustrativních úloh. Právě těmito úlohami se zvláštním zřetelem na metodu IBSE jsou obě oblasti rozvíjeny přirozenou cestou. (moje zvýraznění).

Nejsem si jist, zda toto ‚matení pojmů‘ v postojích a hodnotách vyřeší ve výuce badatelský přístup (IBSE). A zvláště pokud je kvalita úrovní zmíněných úloh stavěna na deklarativně a explicitně zdůrazňované taxonomii úloh od Tollingerové (1970). Taxonomie úloh od Tollingerové (1970) určitě v době publikování neobsahovala dnešní nejvyšší kognitivní úrovně. Vycházela z původního Blooma (1956).  Vyřešení tohoto ‚rébusu‘ je ponecháno na učiteli.

Ovšem autoři výše uvedeného citátu v tápání ve „vyšších patrech“ taxonomií vzdělávacích cílů nejsou sami. Pro čtenáře doporučuji použít tuto optiku u níže uvedených českých zdrojů, ale nejenom u nich.

2. Udržení/sebeprodlužování

V tomto pohybu se jedinec podle Patočky snaží prodloužit své možnosti, shromažďuje, zaměřuje se více na to mít než být. Sebe i druhé chápe jako prostředek, věc k naplnění cílů.  Jedinec podle Patočky přispívá k reprodukci; vykonává práci, žije v zařazenosti tohoto respektování s druhými. Člověk se vyrovnává s realitou. Což zná každý začínající, ale i zkušený učitel. Ale zná to i žák, který se začíná vymaňovat z ‚ochranářské bubliny‘ dospělých a uvědomuje si své místo v tomto světě.

3.  Transcendence/sebenalezení

Podle Patočky jedinec, a dodávám, že ve vzdělávání je to učitel, ale v  „probouzející se“ míře i žák, si v tomto pohybu uvědomuje svou smrtelnost, zaměřuje se na bytí, na transcendentalitu. S konstrukcí tohoto třetího stádia se Patočka dost ‚rval‘.  Později jej nazýval pohybem pravdy. Jedinec, jeho život, se stává autentickým. Člověk dává svému životu smysl a podle tohoto smyslu žije.

Podle Patočky se všechny tyto tři pohyby jedince na tomto světě prolínají.

Jan Werich autenticitu (bytí) vyjádřil v tvrzení:  Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl. A když kouká, aby byl, a je, tak má být to, co je, a nemá být to, co není, jak tomu v mnoha případech je.

A jiný příklad ze sportu. Gabriela Koukalová proti dopingu v biatlonu: ZDE

Uvědomuji si, že příkladů by se dalo najít více, uvádím alespoň tyto dva.


Možná stojí k nahlédnutí: 

Adams, S. (2012). Jan Patočka and the Three Movements of Human Existence: From Asubjective to Trans-Subjective Contexts. Austrálie: Murdoch University. Retrieved March 10, 2017, from http://philosophy.murdoch.edu.au/jrl/pub/JR&LW_2012_SA.pdf

Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). A Taxonomy for Learning, Teaching and Assessing (Abridged Edition ed.). New York: Addison Wesley Longman, Inc.

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives.The Classification of Educational Goals. Handbook I: Cognitive Domain (Reprinted 1968 ed.). New York: David McKay Company, Inc.

Heidegger, M. (1927/1996). Bytí a čas (2. opravené vydání, 2008. vyd.). (I. Chvatík, překl.) Praha: OIKOYMENH.

Kohák, E. (1989). Jan Patočka. Philosophy and Selected Writings. Chicago: The University of Chicago Press.

Kohák, E. (1993). Jan Patočka. Filosofický životopis. Jinočany: Nakladatelství a vydavatelství H&H.

Kotásek, J., & kol. (2001). Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. Získáno 16. listopad 2015, z Národní ústav pro vzdělávání: http://www.nuv.cz/uploads/nuv/strategicke/Bila_kniha_2001.pdf

Krathwohl, D. R., Bloom, B. S., & Masia, B. B. (1964). Taxonomy of Educational Objectives. The Classification of Educational Goals. Handbook II: Affective Domains. New York: David McKay Company, Inc.

Marzano, R. J., & Kendall, J. S. (2007). The New Taxonomy of Educational Objectives. Thousand Oaks: Corwin Press, A Sage Publications Company.

Mechlová, E., & Mechl, J. (2003). Pedagogická praxe v doplňujícím pedagogickém studiu učitelství odborných předmětů a odborného výcviku. Ostrava: Ostravská univerzita. Získáno 10. březen 2017, z http://artemis.osu.cz/doktoraty/Pedpra.pdf

Patočka, J. (1995). Tělo, společenství, jazyk, svět. (J. Polívka, Editor) Praha: OIKOYMENH.

Rambousek, V. (2014). Vybrané kapitoly z didaktiky a psychodidaktiky. Praha: Univerzita Karlova. Získáno 10. březen 2017, z http://uprps.pedf.cuni.cz/UPRPS-440-version1-30_rambousek.pdf

Rezek, P. (1993). Jan Patočka a věc fenomenologie. Praha: OIKOYMENH.

Tollingerová, D. (1970). Úvod do teorie a praxe programové výuky a praxe. Díl I. Teorie programového učení. Brno: Středisko pro výzkum učeb. metod a prostředků.

Vávra, J. (5. květen 2011). Proč a k čemu taxonomie vzdělávacích cílů? (Výzkumný ústav pedagogický v Praze) Získáno 5. květen 2011, z Metodický portál: Články: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/Z/11113/proc-a-k-cemu-taxonomie-vzdelavacich-cilu-.html/

Patočka, J. (1995). Tělo, společenství, jazyk, svět. (J. Polívka, Editor) Praha: OIKOYMENH

. 


České školství: nejsou lidi, jsou peníze

České školství dlouhou dobu podfinancované má konečně peníze. Jak se uvádí i na tomto serveru (ZDE), stát chce víc učitelů, proto pedagogickým fakultám přidává stamilióny (všem dohromady, ne jednotlivým fakultám). Fakulty jsou ještě navíc „vyfutrované“ penězi z evropských fondů, které mají směřovat nejen do mezd didaktiků, které jsou ostudně nízké, ale také na zlepšení kvality budoucích učitelů.

 

Zapomněla jste ještě na bermudský.

Zdroj: https://www.andertoons.com/education/cartoon/6415/you-forgot-bermuda

V této souvislosti se naskýtají otázky: Není již pozdě? A co je ta kvalita? Mzdy učitelů jsou dlouhodobě velmi nízké, a to jak před rokem 1989 tak i po něm. Ty desítky let se musí projevit. Například tím, že schopní, podnikaví odešli za lepšími platy (a pracovními podmínkami), pokud vůbec do školství vstoupili. Kdo zůstal, byl buď entuziasta, kterému však v zavádění nových věcí bránila a brání školská byrokracie, nízký plat a nepodpora státu, nebo jedinec, který se držel a drží hesla „kdo nehoří, nevyhoří“, a nebo vyždímaný pedagog, který se drží zásady „hlavně přežít“. Dožít víkendu, dožít prázdnin, dožít důchodu.

Na základních školách a gymnáziích se učí podle Rámcových vzdělávacích programů (RVP) od roku 2007. Do nich se ‚překlopil‘ vzdělávací obsah (častěji označovaný jako osnovy) ze 70. let bez velkých inovací. Proč by se také vzdělávací obsah inovoval, když akademická pracoviště chrlila impaktované texty, které z učitelů nikdo nečte? A proč by měl? Takové perly jako ontodidaktika a psychodidaktika nestojí za námahu ani čas na-štvaného učitele, aby je četl. Podrobnější kritickou analýzu Případové studie tvorby kurikula jsem na tomto portálu zveřejnil před šesti lety (Vávra, 2011). Od jednoho z autorů studie, když jsem jej vyzval k reakci, se mě dostalo odpovědi, že mně odpoví později, ale že je teď zavalený prací na projektech. Na odpověď čekám dodnes. Další projekty (rozuměj peníze) se jeho pracovišti jen hrnuly, a další impaktované a nečtené texty (pro vědecké hodnocení) jen pršely. Moje přání/záměr uvedené na konci analýzy „hluboce odborně diskutovat o předložené tematice“ zůstalo nevyslyšené.

Akademičtí odborníci na pedagogiku se vrhli na projekty a granty. Avšak zapomněli na to, že nestačí jen zkoumat JAK učit, ale je také nutné rozumět tomu CO učit. Jinak to je mlácení prázdné slámy. Že je potřeba s obsahem a s jeho kvalitou něco dělat, ukazuje šetření mezi žáky a učiteli a testování úloh mezi patnáctiletými žáky Českou školní inspekcí v roce 2015 (ČŠI, 2015). Šetření zjistilo, že se rozcházejí představy žáků a učitelů o tom, jak žáci ne-rozumějí učivu. Zpráva v závěru konstatuje, že výsledky testovaných úloh odhalily v mnoha případech hluboké neznalosti nebo neporozumění daným tématům

V českém vzdělávání je pořád zakořeněná kvantita. S nadsázkou je možné říci, že za výborný vzdělávací výsledek se bere s nadsázkou, když žák pokročí ze součtu 2 + 2 na součet 2 + 2 + 2 a někdy dokonce na 2 + 2 + 2 + 2. To už je považované za excelentní úroveň. Nedávno jsem měl možnost posuzovat úlohy učitelů (expertů). Úlohy měly reprezentovat úroveň minimální, optimální a excelentní. Použil jsem v předloženém textu deklarovanou kognitivní dimenzi (tato dimenze viz ZDE). Výsledek mé analýzy  je v souladu se zjištěním ČŠI, které jsem uvedl výše. Za excelentní výsledky vydávali zmínění učitelé-experti více jak čtvrtinu úloh (jejich výsledky), které však byly ve skutečnosti často jen na minimální úrovni. Dokonce v předloženém souboru úloh se objevily i takové úlohy, které byly na minimální úrovni, a byly deklarované jako excelentní úroveň. Učitelé-experti se potýkali právě s onou výše uvedenou kvalitou. Nelze se divit. Nikdo je to neučil. A proč by se to učili sami?

Jak to funguje mezi ministerstvem, akademiky a učiteli názorně ukazuje Kulatý stůl SKAV a EDUin na téma Chceme, aby se čeští žáci zlepšovali v mezinárodních šetření PISA a TIMSS (ZDE), který se uskutečnil 19. ledna. Považuji jej na předobraz změn v českém vzdělávání – na jedné straně odborníci, kteří popisovali (neutěšený) stav a nenabízeli řešení, a už vůbec ne koncepty, modely či vize, a na druhé straně (téměř) prázdná posluchárna. Učitelé přestali poslouchat.

Hlavní roli již delší dobu (od začátku dotací z EU) zaujali administrátoři a manažeři projektů, kteří dostávají manažerské platy, zatímco učitelé a didaktici jsou odsouzeni k platu „nosičů/nosiček vody“. Jak to změnit? Bude ministerstvo učitele ‘disciplinovat’ přes kariérní řád? Jak se kvalita učitele bude ve zkušebních komisích posuzovat?

Když se novináři paní ministryně zeptali po přijetí zákona o kariérním řádu pro učitele, jaká kritéria se budou posuzovat v oněch komisích, tak její odpověď byla dech-vyrážející: „V komisi budou sedět odborníci.“ 

Ale pak čtu v tomto Řádu o hodnocení začínajícího učitele komisí (ZDE) toto:
Východiskem pro hodnocení je mimo jiné hodnocení ředitele školy, uvádějícího učitele, popř. pedagoga ze školy vzdělávající učitele či jiného učitele, pokud se na podpoře začínajícího učitele v adaptačním období podílel, podkladem pro hodnocení je rovněž dokladové portfolio.“ Velmi mě zaujalo ono „mimo jiné„.
V porovnání s podobným hodnocením na konci Nové koncepce začátkem 80. let na gymnáziu tak tam chybí jen zástupce odborů (tehdy ROH) a zástupce tehdejší všemocné strany (KSČ). To jsme se ve vzdělávání moc neposunuli.

Do vzdělávání se začínají nalévat peníze a někteří akademici si začínají uvědomovat, že se potřebují spojovat s učiteli, aby byli u zdroje. Bohužel jsou mezi nimi i takoví, kteří se domnívají, že ze své pozice, co řeknou, je pravda, a pokud ne, platí pravidlo jedna. Jejich arogance se projevuje také v tom, že se milostivě snižují na úroveň učitelů a podle jejich slov popularizují vědu. Již jsem zaznamenal dva takové případy na tomto portálu (ZDE a ZDE. Je potřeba takový trend hned v samotném počátku zastavit. Učitel je rovněž odborník a ne pouhý pěšák na odborném poli. 

Postavení oborových didaktiků na vysokých školách je otřesné. Ti, co připravují učitele základní školy, se musejí věnovat především pedagogice a odborný obsah jde do pozadí. Ti, co připravují učitele na střední školy se musejí věnovat především oboru, oborovému obsahu a pedagogika jde do pozadí. Jak odborníci na pedagogiku tak oboroví odborníci se dívají na didaktiky skrz prsty. To jsou pro ně pouze figurky, které jsou tu od toho, aby převedli pedagogiku do oboru, nebo obor do učení. Ten transfer se oběma skupinám (pedagogové a odborníci) podařilo zcela potlačit (rozuměj odstavit didaktiky), a již v 90. letech vyhráli. Vyhráli? Kariérní řád pro oborové didaktiky neexistuje. Platy oborových didaktiků jsou horší, než kdyby šli učit na základní nebo střední školu. Tady pak lze hledat odpověď, kdo jsou ti didaktici na vysokých školách. Proč takové zaměstnání dělají?

Didaktik by měl být odborník na oborové vzdělávání a přípravu učitelů do praxe a pro další vzdělávání učitelů. Nestačí vzít jen výborného učitele ze základní nebo střední školy, praktika, a prohlásit jej za didaktika. Didaktik (já spíš preferuji označení vzdělavatel, z angličtiny educator, viz například Korthagen, 2001) musí být i výborný teoretik se zkušenostmi (ne jen v pedagogice, a ne jen v oboru). Vzdělavatel musí také reprezentovat osobnostní kvalitu. Jak dlouho asi trvá vychovat takového odborníka?

Co když se po roce 2035 objeví následující zpráva z MŠMT:

Výsledky mezinárodního hodnocení České republiky ve vzdělávání (PISA) v souboru 70 států jsou následující: rok 2018 20. místo, rok 2021 25. místo, rok 2024 30. místo, ale v roce 2027 to bylo zlepšení na 28. místo, pak v roce 2030 35. místo a nakonec v roce 2033 to bylo opět 35. místo.“  Ve shodě s klasikem je možné říci: Lepší výsledky ve vzdělávání jsme si ani nemohli přát.


Poznámka: odkazy na internet jsou přímo v textu (označeno ZDE), u některých jsem přímo slovo označil (bohužel je to nevýrazné, podtržené a v modré barvě). Stačí tedy na uvedený odkaz jen kliknout a mělo by se otevřít nové okno s příslušným obsahem. Omlouvám se znalým. Když jsem začínal, potřeboval jsem také takovou polopatistickou nápovědu. 

Literatura (není na webu)

 • Korthagen, F. A. (2001). Linking Practice and Theory. The Pedagogy of Realistic Teacher Education. New York: Routledge.